Blog

09.01.2021

Zmienność cech

W artykule znajdziesz:

Zmienność cech

Zmienność cech

Zmienność cech w poszczególnych typach musi być na tyle rozsądnie dobrana, by przedziały pomiędzy nimi nie były zbyt rozległe, a raczej wzajemnie się dopełniały, względnie uzupełniały (program uprawnienia budowlane na komputer).

Typizacja bierna polega zatem na wyborze, selekcji i segregacji istniejących już w praktyce typów-form i ograniczeniu występowania tych typów w przyszłych procesach przemysłowych. Przy tego rodzaju metodzie typizacji nie zachodzi w zasadzie konieczność projektowania nowych typów elementów, tworzących po ich wyborze komplet zestawów, za wyjątkiem sporadycznego uzupełnienia niektórych.

Typizacja czynna. Może zdarzyć się, że w dążeniu do zmniejszenia ilości typów powstają za duże względnie nierównomierne przedziały różnic pomiędzy typami. Można wtedy dokonać regulacji szeregu typów w serii, poprzez dalszą eliminację niektórych z nich i utworzenie nowych typów posiadających założone z góry cechy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Może również zdarzyć się z różnych obiektywnych przyczyn, że w danej gałęzi budownictwa (np. w budownictwie wiejskim) nie występują typowe elementy lub ich występowanie jest niewystarczające bądź niepełne. Wówczas istnieje szansa utworzenia - w oparciu o typizację funkcji i dokładne oraz wnikliwe rozpoznanie przedmiotu - nowych typów o określonych cechach przydatnych w założonych warunkach do produkcji długoseryjnej. Czynności powyższe można określić jako typizację czynną.

Każdorazowy wybór względnie ustanowienie typu powinno opierać się na badaniach typologicznych, przy czym za punkt wyjścia należy przyjąć systematykę przedmiotów podlegających typizacji oraz przypuszczalną jej skuteczność. Typizacja poszczególnych elementów budowlano-konstrukcyjnych warunkuje w poważnym stopniu rozwój prefabrykacji w budownictwie wiejskim, o czym wspomniano uprzednio. Elementy typizowane podlegać więc muszą zasadzie koordynacji wymiarowej (uprawnienia budowlane).

Skutki typizacji

Typizacja zapewniająca łatwe zastosowanie i wpasowanie w każdym obiekcie budowlanym elementów prefabrykowanych, umożliwia produkowanie tych elementów na skład. Jest to metoda ekonomicznie uzasadniona, przyśpieszająca rozwój budownictwa, zwłaszcza wiejskiego. Typizacja elementów musi jednak uwzględnić szereg zagadnień z zakresu konstrukcji, technologii produkcji materiałów itp. Stąd skutki typizacji mogą okazać się dodatnie lub ujemne.

Do dodatnich należą zwykle skutki natury produkcyjnej, gdyż umożliwiają realizację głównego celu typizacji - racjonalizację produkcji budowlanej (program egzamin ustny). Do skutków ujemnych należy m. in. zawężenie możliwości projektowania w zakresie rozwiązań funkcjonalnych, czyli tzw. sztywność projektowa, będąca w mniejszym lub większym stopniu cechą każdej typizacji. Znaczna część przedmiotów stypizowanych, a więc wybranych drogą selekcji - jak uczy dotychczasowe doświadczenie - spełnia jedynie w pewnym przybliżeniu ścisłe wymagania stawiane tym przedmiotom (opinie o programie). Wielkość skutków typizacji zarówno negatywnych jak i pozytywnych zależy od jej stopnia, czyli inaczej od ostrości i szczegółowości ustaleń typizacyjnych.

Przystępując do wyboru przedmiotów typizacji należy dążyć do przewidywania jej skutków, w oparciu przeprowadzone analizy i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, a w razie ich braku - drogą porównań zastępczych względnie drogą domniemania (segregator aktów prawnych).
Szczególnie w budownictwie wiejskim należy podchodzić do analizy skutków wynikających z typizacji ze szczególną ostrożnością.
Powyższe stwierdzenie jest uzasadnione dwoma tendencjami występującymi w budownictwie wiejskim.

Pierwsza z nich polega na zastosowaniu typowych elementów. Osiągnięcia angielskie, holenderskie, wschodnioniemieckie, północnoamerykańskie oraz .ostatnio węgierskie i czeskie, a także i polskie wyraźnie wytyczają kierunek rozwojowy budownictwa dla potrzeb wsi - stosowanie prefabrykatów, zmechanizowanie prac budowlanych oraz stosowanie w szerokim zakresie nowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, podnoszących lekkość budynku (promocja 3 w 1). Metoda ta rozpowszechniła się szeroko daje korzystne rezultaty.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami