Blog

20.04.2022

Znak jakości

Znak jakości

Znak jakości - urzędowy znak umieszczany na wyrobach, które spełniają określone warunki wymagań jakościowych; ustanowione zostały dwie klasy tych znaków; z.j. najwyższej klasy krajowej i z.j. klasy światowej znak kontrolny - umowne oznaczenie umieszczane w sposób trwały na wyrobie stwierdzające, że przeszedł on określoną kontrolę i został zakwalifikowany do dalszej obróbki, do przekazania użytkownikowi lub został uznany za brak (program uprawnienia budowlane na komputer).

Znak nawigacyjny - dobrze widoczny przedmiot o charakterystycznym wyglądzie znajdujący się na morzu lub na lądzie, ułatwiający żeglugę znak niedozwolony - znak nieakceptowany jako poprawna reprezentacja przez komputer lub przez pewien program znak pasowania, paser, punktura - poligr. znak przeważnie w postaci cienkich, krótkich linii krzyżujących się pod kątem prostym, umieszczany na marginesach form do drukowania wielobarwnego lub wielokolorowego, ułatwiający pasowanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Znak Plimsolla - znak wolnej burty znak podkładu - linia pozioma namalowana na burtach statku na wysokości pokładu wolnej burty; od linii tej mierzona jest wysokość wolnej burty znak pusty - znak specjalny, który nie ma reprezentacji graficznej; wyprowadzenie znaku pustego na tabulogram nie pozostawia żadnego śladu (uprawnienia budowlane).

Znak rdzeniowy - część modelu przeznaczona do odtwarzania w formie gniazda rdzennika znak rdzennika - część wnęki rdzennicy, w której wykonuje się rdzennik znak rozdzielający, separator - znak wybrany ze zbioru znaków, używany do rozgraniczania z góry określonych grup danych znak specjalny - inf. znak, który nie jest literą, cyfrą ani spacją (program egzamin ustny).

Znak towarowy

Znak towarowy - znak zastrzeżony umieszczany przez wytwórcę na wyrobie lub jego opakowaniu ułatwiający zorientowanie się w pochodzeniu, rodzaju i gatunku towaru znak wodny, filigran - znak fabryczny papieru w postaci prześwitujących liter lub rysunku widocznych, gdy ogląda się papier pod światło; stosowany w celu utrudnienia fałszerstwa (np. na banknotach) (opinie o programie).

Znak wolnej burty, znak Plimsolla - namalowany pośrodku statku skrót nazwy instytucji klasyfikacyjnej oraz zaznaczona poziomymi liniami wysokości wolnej burty i dopuszczalne zanurzenia statku w zależności od pory roku i rejonu pływania znak wysokości - reper znaki diakrytyczne - znaki umowne umieszczane nad literami, pod literami, obok liter, bądź pośrodku liter, służące do odróżnienia głosek przez nadanie im wymowy odmiennej od wymowy głosek oznaczonych takimi samymi literami bez znaku.

Znaki drogowe - różnobarwne tablice o znormalizowanych kształtach, wymiarach, barwach oraz literowych i cyfrowych oznaczeniach bądź symbolach, określających rodzaje zakazu, nakazu, ostrzeżenia i informacji dla użytkowników dróg znaki korektorskie - znaki stosowane do oznaczania na odbitce korektowej zauważonych błędów w tekście, ilustracjach, tabelach i innych elementach formy drukowej znaki nabieżnikowe - znaki nawigacyjne tworzące nabieżnik (segregator aktów prawnych).

Znaki rozpoznawcze - znaki przynależności państwowej, znaki rejestracyjne i inne znaki specjalne umieszczane na statkach powietrznych, aby umożliwić ich rozpoznanie znaki rumbowe - znaki wyznaczające 32 rumby na obwodzie róży kompasowej znaki zanurzenia - liczby namalowane na obu burtach na dziobie i rufie statku określające jego zanurzenie w stopach lub metrach znakowanie - umieszczanie znaków na przedmiotach znakowarka, znakownica - maszyna do znakowania mechanicznego znakownik - młotek lub stempel do znakowania znal - stop cynku z glinem z nieznacznym dodatkiem magnezu.

Znamiennik - urządzenie, za pośrednictwem którego nadajnik dalekopisu wysyła automatycznie znamię znamię - tel. umowny zespół znaków telegraficznych umożliwiający identyfikację stacji telegraficznej, a wykorzystywany także do sprawdzenia, czy nawiązane połączenie nie zostało przerwane; sygnał odpowiadający treści danej stacji telegraficznej może być wysłany bądź przez własną obsługę, bądź automatycznie na żądanie stacji współpracującej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami