Blog

20.04.2022

Znamionowy

Znamionowy

Znamionowy, nominalny - określenie wartości wielkości charakterystycznych dla danego urządzenia, maszyny lub przyrządu, wyznaczonych przez konstruktora i podanych na tzw. tabliczce znamionowej, w celu zapewnienia prawidłowego działania tego urządzenia w określonych warunkach pracy znicz (przy palniku do cięcia pod wodą) - stale palący się palnik pomocniczy do zapalania palnika roboczego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zniekształcenie (sygnału) - skażenie sygnału powodowane niepożądanymi własnościami drogi sygnału, na którą nie oddziałują żadne inne źródła energii wyjąwszy właściwy aparat przetwórczy zniekształcenie aperturowe - TV zniekształcenie obrazu wywołane skończonymi wymiarami plamki wybierającej, powodujące zmniejszenie rozdzielczości (zacieranie ostrości) odtworzonego obrazu zniekształcenie baryłkowate - zniekształcenie geometryczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zniekształcenie geometryczne (obrazu) - TV zniekształcenie odtwarzanego obrazu, w którym kontury przedmiotów,-nawet nieruchomych, nie są zachowane; w zależności od kształtu jaki przybiera nadawany obraz o kształcie prostokąta rozróżnia się z. baryłkowate, poduszkowe, trapezowe (uprawnienia budowlane).

Zniekształcenie poduszkowe - zniekształcenie geometryczne zniekształcenie przecinkowe (plamki), koma - wada lampy elektronopromieniowej objawiająca się tym, że plamka luminująca na ekranie lampy nie zachowuje przy odchyleniu kształtu kołowego, lecz przybiera postać przecinka zniekształcenie trapezowe - zniekształcenie geometryczne znoszenie - przemieszczanie się statku powietrznego w kierunku poprzecznym do wyznaczonej trasy pod wpływem wiatru znoszenie linii - czynność polegająca na zdjęciu przewodów liniowych, izolatorów i osprzętu oraz wykopaniu słupów (program egzamin ustny).

Znoszeniomierz

Znoszeniomierz - wskaźnik znoszenia zobojętnienie, neutralizacja - reakcja między kwasem i zasadą prowadząca do powstania roztworu obojętnego, tzn. takiego, w którym aktywność formy kwasowej i zasadowej rozpuszczalnika są sobie równe - koloid, w którym fazą rozpraszającą jest ciecz, fazą rozproszoną - ciało stałe zoochoria - rozsiewanie za pośrednictwem zwierząt zarodników nasion i owoców; por. anemochoria (opinie o programie).

Zoocydy - środki chemiczne ochrony roślin, do których zalicza się insektycydy, nematocydy, akarycydy, rodentycydy i moluskocydy zoogeografia, geografia zwierząt - nauka o geograficznym rozmieszczeniu i rozprzestrzenianiu się zwierząt oraz o czynnikach na to wpływających (segregator aktów prawnych).

Zoosterole - sterole pochodzenia zwierzęcego zootechnika - jedna z dyscyplin nauk rolniczych, nauka o chowie i hodowli zwierząt domowych oraz ich użytkowaniu; w gospodarstwie wiejskim ściśle związane z agrotechniką zorza dodatnia - obszar świecący występujący między ciemnią Faradaya a poświatą anodową podczas wyładowania jarzeniowego zorza polarna - świecenie cząstek silnie rozrzedzonego powietrza jonosfery spowodowane protonami i elektronami o dużej prędkości, pochodzącymi z promieniowania korony słonecznej ma postać barwnych łuków, pasm i draperii; występuje w okolicach polarnych, zwykle w okresach wzmożonej aktywności Słońca zorza iqemna - obszar świecący występujący między ciemnią katodową a ciemnią Faradaya podczas wyładowania jarzeniowego Zr (z lac. zirconium) cyrkon zraszacz, drenczer - końcówka urządzenia przeciwpożarowego (zraszaczowego) z odpowiednio ukształtowanym wylotem powodującym rozprysk wypływającej z niego wody lub piany gaśniczej (promocja 3 w 1).

Zraszacz - część składowa deszczowni wyrzucająca wodę na znaczną odległość samodzielne urządzenie deszczujące zasilane bezpośrednio z sieci wodociągowej zraszalnik (chłodni kominowej) - układ listew lub płyt drewnianych, po których ścieka woda chłodząca w chłodniach kominowych i wentylatorowych zraz - jednoroczny zdrewniały pęd szlachetnej rośliny drzewiastej, używany do szczepienia lub okulizacji zrąb - powierzchnia leśna, na której odbywa się wyrąb lasu.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami