Zwiększenie wytrzymałości cementu

Zwiększenie wytrzymałości cementu

Zwiększenie wytrzymałości cementu belitowego, po dodaniu mineralizatorów, można wyjaśnić ich wpływem wyrażającym się zwiększeniem w klinkierze zawartości alitu, który szybciej twardnieje (program uprawnienia budowlane na komputer). Po 28 dniach przyrost wytrzymałości próbek zawierających Na2SiF6 wynosi 20%, a zawierających CaF2 - 13% i CaS04 - 3%. Wprowadzenie I-Og wywierało korzystny wpływ na wzrost aktywności klinkieru belitowego w ciągu całego okresu twardnienia. W początkowym okresie twardnienia wytrzymałość zwiększyła się o 11 %, po 6 miesiącach o 6%, a po wprowadzeniu np. Na2SiF6 - tylko o 3%. Wprowadzenie NaaSiFfl do klinkieru o module Mn = 0,85 spowodowało przyrost wytrzymałości próbek jeszcze mniejszy, a mianowicie o 2% (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Należy zaznaczyć, że minimalny dodatek mineralizatorów, zapewniający maksymalną wytrzymałość cementów, wynosił 0,75%, a bezwodnego kwasu borowego - 0,50% w odniesieniu do masy surowca. Pod względem skuteczności działania minera- lizującego można stosowane dodatki uszeregować następująco CaS04 < B203 < CaF2 < Na2SiF6.
Zbadano także wytrzymałość wg wymagań normy GOST 310-60 cementu zielonego o module nasycenia 0,85 z dodatkiem 0,75% Na2SiF6; wytrzymałość na ściskanie wyniosła 38,1 MPa, a na zginanie - 6,7 MPa (uprawnienia budowlane). Cement zielony można więc zaliczyć do cementów marki 30 (wytrzymałość na zginanie odpowiada nawet wyższej marce cementu).

Skłonność do powstawania wykwitów na próbkach cementów dekoracyjnych określa ich właściwości użytkowe przy stosowaniu jako materiały wykończeniowe. Wydzielanie soli przez zaczyny cementowe prowadzi do pojawienia się na ich powierzchni plam i nalotów, pogarszających wygląd zewnętrzny wyrobów. Główną przyczyną ich powstawania jest reakcja wodorotlenku wapniowego, tworzącego się podczas twardnienia cementu, z dwutlenkiem węgla, z utworzeniem węglanu wapniowego nierozpuszczalnego w wodzie. Duże znaczenie ma rodzaj podstawionego jonu chromoforu w strukturze krzemianów (program egzamin ustny). Przy podstawieniu centralnego kationu anionowych grup Si4+ jonem chromoforu, szkielet anionowy nie rozpada się i dlatego w procesie hydratacji zaczyn wyróżnia się korzystnymi właściwościami barwnymi. Natomiast w przypadku zastąpienia w roztworze stałym jonu Ca2* jonem chromoforu możliwe jest powstawanie w procesie hydratacji wodorotlenków metali przejściowych, wpływających na trwałość barwy (opinie o programie).

Mieszaniny surowcowe

W cemencie zielonym, uzyskanym z klinkieru zawierającego żużel żelazochromowy, chromoforcm jest chrom trójwartościowy. Z analizy chemicznej wynika, że badane klinkiery zawierają, oprócz chromu trójwartościowego, również chrom sześciowartościowy. W klinkierze o module = 0,85 zawartość Cr03 wynosi 1,48%, a Cr203 - 0,82%. Jeżeli założy się, że w strukturze zasadowych minerałów klinkierowych Cr6+ zastępuje Si4i, a najprawdopodobniej Cr3+ zastępuje Ca2-1, to można oczekiwać nieznacznej skłonności do wydzielania się soli z zaczynów cementowych uzyskanych z mieszaniny surowcowej z dodatkiem żużla żelazochromowego (segregator aktów prawnych).

Wydzielanie się soli z zaczynów cementowych o module Mn = 0,85 z dodatkiem 0,75% Na2SiF,j określono metodą opracowaną przez M.A. Astachową. Stopień wydzielania się soli, odpowiadający stężeniu wapnia po upływie czterech dni w fazie ciekłej zaczynu, wynosi 492 mg/1, co można uznać za wartość małą. Zmianę zawartości jonów wapnia w fazie ciekłej zaczynów cementowych w czasie twardnienia. Można stwierdzić znaczne zmniejszenie się stężenia jonów wapnia w ciągu pierwszych trzech dni twardnienia cementu.

W celu zmniejszenia stopnia wydzielania się soli (zmniejszenia ilości wykwitów) proponuje się, zgodnie z normą GOST 15825-70, wprowadzanie do mieszaniny surowcowej - przy produkcji cementów dekoracyjnych - dodatków mineralnych zawierających krzemionkę reaktywną (promocja 3 w 1).
W przypadku produkcji cementu zielonego wprowadzano do klinkieru - przy jego przemiale - ziemię krzemionkową w ilości 1-6% w stosunku do całej mieszaniny, co odpowiada wymaganiom GOST 15825-70.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !