Blog

27.12.2021

Zwykła sieć telefoniczna

Zwykła sieć telefoniczna
Zwykła sieć telefoniczna

Zwykła sieć telefoniczna przy możliwościach równoczesnej rozmowy tylko dwóch osób nie zapewnia ani szybkiej kontroli stanu produkcji, ani elastycznego regulowania przebiegu robót (program uprawnienia budowlane na komputer).

Istotną rzeczą, z organizacyjnego punktu widzenia, jest ścisłe określenie roli i zadań aparatu dyspozytorskiego z wyraźnym oddzieleniem czynności tego aparatu od czynności personelu liniowego budowy (kierownik budowy, kierownicy robót, majstrowie, brygadziści).

Główny dyspozytor zawiadamia o wszystkich spostrzeżeniach, wynikających ze stałej kontroli przebiegu robót, naczelnego inżyniera i wyłącznie od niego otrzymuje odpowiednie zarządzenia. Personelowi liniowemu nie powinny być wydawane żadne dyspozycje (z wyjątkiem nie cierpiącyh zwłoki) w sprawach przebiegu wykonania robót z pominięciem głównego dyspozytora. Wszystkie polecenia dyspozytora w stosunku do personelu budowy i komórek usługowych w zakresie kontroli i operatywnej regulacji przebiegu robót są obowiązujące (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Natomiast aparat liniowy kieruje bezpośrednio robotami na podstawie zatwierdzonych planów operatywnych, zgodnie z rysunkami technicznymi i ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość robót, prawidłową organizację miejsc roboczych i efektywność ekonomiczną.

Toteż spotykane jeszcze nieraz poglądy, że aparat dyspozytorski kieruje budową, nie tylko pozbawione są słuszności, ale wypaczając sens systemu zarządzenia dyspozytorskiego demobilizują liniowy personel budowy oraz kierownictwa poszczególnych komórek wytwórczych i usługowych przedsiębiorstwa (uprawnienia budowlane).

Wprowadzenie dyspozytorskiego zarządzania budową powoduje określone zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego. Schemat takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego.

Regulacja realizacji

Jak wynika z zależności funkcjonalnej jednostek organizacyjnych, uwidocznionej na tym schemacie, planowanie operatywne jest zadaniem działu produkcji przedsiębiorstwa (sekcji produkcji odcinka budowy), natomiast kontrola realizacji i regulacja realizacji w granicach zatwierdzonego planu stanowi obowiązek aparatu dyspozytorskiego. Podstawą kontroli zaawansowania robót wykonanych w ciągu doby jest ich obmiar dokonywany przez każdą brygadę. Wyniki obmiaru odpowiedni majster przekazuje kierownikowi robót, a ten z kolei dyspozytorowi (Raport Głównego Dyspozytora). Dyspozytor przeprowadza kontrolę przebiegu robót poprzez nadesłane raporty wszystkich jednostek budowy oraz poprzez dojazdy na miejsca robót, osobiste lub pracowników aparatu dyspozytorskiego (program egzamin ustny).

Posiadając aktualny stan zaawansowania robót, dyspozytor koordynuje pracę jednostek generalnego wykonawcy i podwykonawców, zwłaszcza na odcinkach o dużym nasileniu robót. Rozporządza on rezerwowymi środkami pozostawionymi do jego wyłącznej dyspozycji i może interweniować w sprawie przydzielenia dodatkowych środków zagrożonym odcinkom budowy (opinie o programie).

Aby główny dyspozytor mógł szybko i elastycznie działać, ma on prawo w ramach zatwierdzonych planów operatywnych wydawania zarządzeń wszystkim pracownikom w imieniu dyrektora przedsiębiorstwa.

Dyspozytorzy zmianowi mają w zasadzie te same zadania, co i dyspozytor główny. Dyspozytorzy odcinkowi mają zadania zbliżone, jednakże nie mają prawa dysponowania rezerwami centralnymi. Dyspozytorzy jednostek usługowych mają podobne zadania, co dyspozytorzy odcinkowi (segregator aktów prawnych).

Dla dyspozytorskiego systemu zarządzania charakterystyczne są narady dyspozytorskie odbywane pod przewodnictwem naczelnego inżyniera, w których biorą udział wszyscy kierownicy robót, kierownicy działów, kierownicy produkcji pomocniczej, zaopatrzenia, jednostek usługowych. Narady te odbywają się bez opuszczania miejsc pracy wszystkich uczestników i mają one istotne znaczenie dla wyjaśnienia powodów niewykonania pewnych robót w dniu poprzednim oraz ustalenia środków potrzebnych w celu ich uzupełnienia (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami