Zygzakowanie według normy kolejowej


Co to jest zygzakowanie według normy kolejowej?
Zygzakowanie – Przesuniecie przewodu jezdnego w kierunkach przeciwległych do osi toru na następujacych po sobie konstrukcjach wsporczych, stosowane w celu unikniecia miejscowego zużycia nakladek stykowych pantografu.


Jak określa się równomierność oświetlenia i ile wynosi w polu pracy
i otoczeniu?
W-g PN-EN 12464-1:2002:
Równomiernośc oświetlenia jest to stosunek minimalnego natężenia oświetlenia do średniego natężenia oświetlenia na powietrzni wymagana równomiernośc w polu pracy(zadania) powinna być wieksza róna 0,7 , natomiast w polu bezpośredniego otoczenia większa równa 0,5.
W-g PN 84/E-02033:
równomiernośc na płaszczynie roboczej powinna wynosic co najmniej 0,65 przy pracy ciagłej a nie mniejsza niż 0,4 dla pracy krotkotrwałej.

 

Sposoby zasilania obiektów telekomunikacyjnych.
- zasilanie dwustronne – zasilanie z dwuch niezaleznych GPZ
- zasilanie rezerwowane – zasilanie z dwóch stacji transformatorowych, luz z jednej stacji transformatorowej i z linii kablowej z drugiej stacji transformatorowej, lub zasilanie z dwóch linii z dwóch stacji transformatorowych.
- zasilanie jednostronne – zasilanie z jednej stacji transformatorowej
typ zasilania zależy od rodzaju obiektu, dodatkowo w obiektach telekomunikacyjnych powinny by zainstalowane rezerwowe z baterii akumulatorów i z zespołu spalinowo-elektrycznego stacjonarnego lub jezdnego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami