Blog

21.12.2019

Abakus

W artykule znajdziesz:

Abakus

Abakus

abakus - płyta głowicy kolumny, na której spoczywa architraw (program na komputer).
abandon — w prawie morskim zrzeczenie się przez ubezpieczonego (np. armatora) własności przedmiotu ubezpieczenia (statku lub ładunku) na rzecz zakładu ubezpieczeń, zgłoszone po wypadku objętym umową ubezpieczenia abażur — osłona lampy wykonana z materiału nie- przeświecalnego lub rozpraszającego, służąca do zasłonięcia lampy przed bezpośrednim widzeniem.
aberracja — wada odwzorowania (obrazu) przez układy optyczne polegająca na nieostrości, zniekształceniu lub zabarwieniu obrazu.
aberracja- zjawisko pozornego przesunięcia ciała niebieskiego na sferze niebieskiej po łuku koła wielkiego ku apeksowi ruchu obserwatora.

aberracja chromatyczna - aberracja powstająca przy użyciu światła białego (niemonochroma-tycznego), wywołana dyspersją światła przy załamaniu, polegająca na zabarwieniu obrazu.
aberracja chromosomów, mutacja chromosomów — zmiany w strukturze chromosomów pociągające za sobą zmiany dziedziczne cech organizmu; występują spontanicznie w naturze, można też je wywoływać sztucznie działaniem czynników mutagenicznych.
aberracja dobowa — aberracja wynikająca z ruchu obrotowego Ziemi.
aberracja geometryczna - aberracja polegająca na nieostrości lub zniekształceniu obrazu; charakteryzuje niedoskonałość układów optycznych w świetle monochromatycznym.
aberracja roczna - aberracja wynikająca z ruchu orbitalnego Ziemi.
aberracja sferyczna - aberracja geometryczna powstająca przy przechodzeniu przez układ optyczny wiązek światła symetrycznych względem osi optycznej, spowodowana różnym stopniem załamania promieni przez poszczególne strefy soczewki (strefy bliższe brzegu soczewki załamują silniej), wskutek czego uzyskany obraz jest nieostry.
abherenty — środki przeciw przywieraniu stykających się powierzchni (np. talk, puder formierski).
abhezyjny, przeciwabhezyjny — przeciwdziałający przywieraniu (stykających się powierzchni) (program na telefon).
abioza — stan całkowitego wstrzymania procesów życiowych.

abisal, strefa abisalna — najgłębsza, bez- świetlna strefa wód mórz i oceanów od głębokości 1500-2000 m aż do największych głębin; zamieszkała głównie przez zwierzęta trupożeme i drapieżne; również dno poniżej strefy abisalnej.
ablacja — chłodzenie ablacyjne.
ablacja deszczowa - zmywanie przez deszcz z powierzchni skał ich cząstek luźnych lub rozpuszczalnych, jedna z form erozji.
ablacja lodowcowa — topnienie powierzchni lodowca wywołane energią słoneczną i ciepłem głębi Ziemi; w zależności od intensywności w stosunku do przyrostu masy lodowej lodowiec posuwa się naprzód, stoi w miejscu lub cofa się.

Ablacja stokowa

ablacja stokowa — porywanie z miejsca i przenoszenie w dół stoku cząstek gleby, zwietrzejmy i luźnych skał w wyniku mechanicznego działania kropel deszczu oraz procesów stokowych jak: spłukiwanie, spełzywanie (program egzamin ustny).
ablaktacja - sposób szczepienia przez zbliżenie, polegający na połączeniu pędów lub gałęzi dwóch obok siebie rosnących roślin.
abonent nieuprawniony — abonent centrali abonenckiej, który nie może tworzyć połączeń wychodzących z tej centrali i z którym nie można tworzyć połączeń przychodzących do tej centrali.
abonent półuprawniony — abonent centrali abonenckiej, który w zasadzie nie może tworzyć połączeń wychodzących z tej centrali, z którym natomiast można tworzyć połączenia przychodzące do tej centrali  (opinie o programie).
abonent uprawniony — abonent centrali abonenckiej, który może tworzyć połączenia wychodzące z tej centrali i z którym można tworzyć połączenia przychodzące do tej centrali.
abonent uprzywilejowany — abonent centrali abonenckiej, który ma możliwości łączeniowe większe niż abonent uprawniony (np. możliwość włączenia się „na trzeciego”).
abonent wydzielony - abonent uprzywilejowany abonent wywołujący - abonent inicjujący połączenie telefoniczne przez zgłoszenie się do centrali, zazwyczaj bezpośrednio przez podniesienie mikrofonu (segregator aktów prawnych).
abonent żądany - abonent, z którym nawiązuje połączenie abonent wywołujący.
abrazja - ścieranie skał brzegów morskich i dużych jezior o stromym skłonie przez fale wodne; wynikiem a. jest powstawanie klifu i platformy abrazyjnej ABS kopolimery ABS.
gęstość optyczna - logarytm dziesiętny stosunku natężenia promieniowania przechodzącego przez odnośnik do natężenia promieniowania przechodzącego przez badaną próbkę; a. odpowiada stracie energii zaabsorbowanej w badanym środowisku w porównaniu ze stratą w odnośniku (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami