Akty prawne dla specjalności drogowej i mostowej

 

Akty prawne dla specjalności drogowej i mostowej

Uprawnienia budowlane można zdobyć w różnych specjalnościach, w tym m.in. inżynieryjnej drogowej i inżynieryjnej mostowej. Bez względu na specjalność kandydatów na uprawnienia budowlane obowiązuje znajomość ustawy Prawo budowlane (program na komputer).

Najlepiej zacząć ją czytać przynajmniej miesiąc przed egzaminem, ponieważ trzeba to zrobić kilka razy, aby zapamiętać zawartość poszczególnych rozdziałów (program na telefon). Na egzaminie najwięcej jest pytań z tej właśnie ustawy, dlatego konieczna jest nauka pamięciowa.
Dla specjalności inżynieryjnej drogowej i inżynieryjnej mostowej niewielkie znaczenie ma znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, niemniej warto przynajmniej raz do niego zajrzeć, zwłaszcza w kwestii przepisów branżowych (program egzamin ustny).

W specjalności drogowej oraz mostowej bardzo ważne są rozporządzenia branżowe związane z warunkami technicznymi. Pytania w tym zakresie są bardzo szczegółowe, dlatego konieczna jest nauka na pamięć. W przypadku wspomnianych specjalności trzeba dobrze zapoznać się z następującymi aktami prawnymi:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 stycznia 2002 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących płatnych autostrad,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (opinie o programie).

Kandydat na uprawnienia budowlane


Kandydatów na uprawnienia budowlane obowiązuje również znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który jest jednym z podstawowych aktów prawnych podczas egzaminu na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych). Kolejnym ważnym dokumentem jest rozporządzenie dotyczące BHP przy robotach budowlanych oraz przy ręcznych pracach transportowych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !