Akwizytor

Akwizytor

akwizytor - pracownik przedsiębiorstwa pozyskujący nabywców, zbierający zamówienia lub zawierający umowy na rzecz przedsiębiorstwa o wykonanie usług;

akwa-ammonozwiązki - związki pośrednie między akwozwiązkami a ammonozwiązkami, np. hydroksyloamina H2N OH;

akwokompleks, hydrokompleks - związek kompleksowy, w którym ligandami są cząsteczki wody (program uprawnienia budowlane na komputer);

akwozwiązki - związki tlenowe, które można wyprowadzić z cząsteczki wody, zawierające grupę wodorotlenową OH lub grupę tlenkową :0 Al (r tac. aluminium) glin;

alabaster -min. drobnokrystaliczne skupienie gipsu;  biała lub zabarwiona drobnoziarnista odmiana gipsu (skały); a. jest używany w rzeźbiarstwie oraz do produkcji farb, szkła; po wypaleniu a. stosowany jest w budownictwie i modelarstwie do wyrobu ornamentów;

alan - glinowodór;

alanina, CHJCH(NH2)COOH - aminokwas wchodzący w skład białek, krystaliczny związek optycznie czynny; a. jest stosowana w lecznictwie oraz gazownictwie;

alhedamierz - piranometr;

albedo - wielkość charakteryzująca zdolność danej powierzchni do odbijania promieniowania elektromagnetycznego lubi korpuskularncgo, określona stosunkiem ilości promieniowania odbitego we wszystkich kierunkach do ilości promieniowania padającego na daną powierzchnię;

albedo - wewnętrzna biała warstwa skórki owoców cytrusowych, prawie nieprzepuszczalna dla gazów, zawierająca znaczne ilości substancji pektynowych, wykorzystywana do przemysłowego wytwarzania preparatów pektynowych;

albedo neutronowe - nitki, prawdopodobieństwo, dla określonych warunków, że neutron przenikający do obszaru przez pewną powierzchnię powróci z tego obszaru przez tę samą powierzchnię;

albinizm, bielactwo - brak barwnika w układzie powłokowym zwierząt i ludzi;

albit - minerał, glinokrzemian sodu NaAlSiOs, z podgrupy skaleni sodowo-wapniowych (plagioklazów), bez znaczenia przemysłowego albityzacja - geol. proces zachodzący w skorupie ziemskiej, prowadzący do przeobrażania innych skaleni w albit pod działaniem roztworów wodnych bogatych w sód; jest jednym z przykładów metasomatozy (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

albumina krystaliczna - białko krystaliczne;

albuminy - białka proste (proteiny) występujące w świecie zwierzęcym i roślinnym, rozpuszczalne w wodzie, koagulujące przy podwyższonej temperaturze;

alclad - blacha duralowa z powłoką z czystego aluminium;

alcofer - stop żelaza z aluminium i kobaltem stosowany jako materiał na rdzenie przetworników piezomagnetycznych w technice ultradźwiękowej;

aldehyd benzoesowy, benzaldehyd C*H5CHO - bezbarwna oleista ciecz o zapachu gorzkich migdałów; ma zastosowanie w przemyśle olejków zapachowych, do wyrobu barwników i jako rozpuszczalnik (uprawnienia budowlane);

Aldehyd cynamonowy

aldehyd cynamonowy, fenyloakroleina, cynamal CfcHsCH ; CH • CHO - żółta ciecz o zapach cynamonu, główny składnik olejku cynamonowego; a.c. stosowany jest jako substancja zapachowa w przemyśle perfumeryjnym i spożywczym;

aldehyd furfurylowy - furfurol;

aldehyd mrówkowy, formaldehyd, metanal HCHO - bezbarwny gaz o duszącej woni, polimeryzuje samorzutnie; ma zastosowanie di wyrobu tworzyw syntetycznych oraz jako środek dezynfekujący i bakteriobójczy aldehyd octowy;

acetaldchyd, CHICHO - bezbarwna ciecz o specyficznej woni, łatwo polimeryzuje; ma zastosowanie do syntezy kwasu octowego, alkoholu etylowego, chloroformu i aldehyd trójchlorooctowy - chloral;

aldehydocukry - aldozy (program egzamin ustny);

aldehydoketony - związki organiczne zawierające charakterystyczną grupę aldehydową CHO związaną z węglem; łatwo utleniają się do kwa sów karboksylowych, łatwo ulegają polimeryzacji pod wpływem działania światła albo kwasów niektóre stosuje się w przemyśle chemicznym do produkcji tworzyw syntetycznych oraz syntez organicznych;

aldis - rodzaj przenośnej lampy sygnalizacyjnej, umożliwiającej nadawanie kierunkowych, dyskretnych sygnałów świetlnych;

uldolazy - liazy katalizujące rozszczepienie wiązań między atomami węgla, przy czym jednym z produktów tej reakcji jest aldehyd;

aldole - związki organiczne, które otrzymuje się przez kondensację aldolową;

aldoliza - kondensacja aldolowa;

aldosteron, elektrokortyna - jeden z hormonów wyodrębnionych z wyciągu z kory nadnerczy; w ustroju a. bierze udział w gospodarce elektrolitami; zapobiega utracie jonów sodowych Na’, wzmaga wydalanie jonów potasowych reguluje gospodarkę wodną organizmu, wpływa również na przemianę cukrową ustroju, zwiększając odkładanie glikogenu w wątrobie (opinie o programie);

aldozy, aldehydocukry - cukry proste zawierające grupę aldehydową; do najbardziej znanych należy glikoza;

aldrej, aldrey - stop aluminium z dodatkiem krzemu, magnezu i manganu; odznacza się dobrą przewodnością elektryczną, dużą wytrzymałością i małym ciężarem właściwym; stosowany do wyrobu przewodów wysokiego napięcia;

aldryna - środek owadobójczy, w którym aktywnym składnikiem, stosowany w postaci granulowanej do dezynfekcji gleby;

alef zero - mat. moc zbioru liczb naturalnych;

aleja wirowa Karmana - układ wirów Karmana (segregator aktów prawnych);

alert - stan międzynarodowego pogotowia obserwacyjnego w okresie wzmożonej aktywności Słońca, silnych zaburzeń magnetycznych itp.; ogłaszany w czasie trwania Międzynarodowego Roku Geofizycznego i Między narodowej Współpracy Geofizycznej;

aleurolit, mułowiec - cementowany aleuryt, stosowany podobnie jak piaskowiec (promocja 3 w 1);

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !