Algorytmizacja

Algorytmizacja

algorytmizacja - sporządzanie algorytmów (program uprawnienia budowlane na komputer);

algrafia, aluminograłia - podobna do litografii metoda drukowania płaskiego, w której jako formy drukowej używa się odpowiednio spreparowanej płyty aluminiowej z wykonanym na niej rysunkiem; odbitka wykonana tą metodą;

alidada - ruchome ramię lub koło z podziałką w instrumentach mierniczych do pomiarów kątowych;

alikwoty - akust. tony harmoniczne, których częstotliwość drgań jest wielokrotnością częstotliwości drgań zasadniczych słyszalnych;

alimentacja - zasilanie rzek i jezior w wodę przez deszcze, śniegi, lodowce oraz wycieki i źródła (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

aliterowanie - naglinowywanie;

alizaryna, CuHgOi - 1,2-dwuhydroksyantrachinon, barwnik kadziowy; na zaprawie glinowej barwi tkaniny na kolor czerwony, na żelazowej - na różne odcienie fioletu, na chromowej nadaje barwę brunatno-czerwoną; otrzymywano dawniej z korzenia marzanny farbiarskiej, a obecnie syntetycznie z antrachinonu;

alizja - zderzenie statku płynącego ze stojącym;

alkacymetria - analiza chemiczna miareczkowa oparta na reakcji zobojętnienia; a. obejmuje acydymetrię i alkalimctrię;

alkalia - wodorotlenki metali alkalicznych (litowców);

alkalia lotne - nazwa potoczna amoniaku;

alkalia łagodne - nazwa potoczna węglanu potasowego i węglanu sodowego (uprawnienia budowlane);

alkalia żrące - nazwa potoczna wodorotlenków sodu, potasu i wapnia;

alkaliceluloza - produkt reakcji celulozy z wodorotlenkiem sodowym o przybliżonym bardzo reaktywna; ważny półprodukt przemysłu papierniczego, włókien wiskozowych i tworzyw sztucznych alkaliczność zasadowość;

alkalimetria - analiza chemiczna miareczkowa wykorzystująca zasady do oznaczania kwasów;

alkaloidy - substancje pochodzenia roślinnego, związki heterocykliczne zawierające azot, który nadaje im charakter zasadowy; są silnie trujące, w małych dawkach stosowane jako środki lecznicze, np. morfina, kofeina, atropina itp.;

alkaminy - alkohole alifatyczne;

alkanosulfoniany - środki anionowo czynne otrzymywane przez sulfochlorowanie lub sulfoksydację węglowodorów parafinowych o łańcuchu prostym, wyodrębnionych z ropy naftowej; mają dobre własności piorące, myjące, zwilżające i dyspergujące; stosowane jako składnik czynny środków piorących i myjących, do użytku domowego oraz jako środki pomocnicze w różnych dziedzinach przemysłu, zwłaszcza jako emulgatory do polimeryzacji (program egzamin ustny);

Alkany

alkany, parafiny, węglowodory parafinowe - alifatyczne węglowodory nasycone o łańcuchu węglowym prostym lub rozgałęzionym; gazy, ciecze lub ciała stałe są nierozpuszczalne w wodzie i mało podatne na reakcje chemiczne występują w ropie naftowej, wosku ziemnym, gazie ziemnym, gazie błotnym, asfalcie naturalnym; powstają w wyniku przeróbki węgli;

alkatron - tranzystor unipolarny z dwoma złączami o symetrii kołowej (opinie o programie);

alkeny, alkileny, olefiny, węglowodory olefinowe, - alifatyczne węglowodory nienasycone z jednym podwójnym wiązaniem; w niewielkich ilościach występują w niektórych ropach naftowych; większa ilość a. występuje w benzynach syntetycznych (krakowych);

alkidale - żywice alkidowe;

alkile - organiczne rodniki, pochodne węglowodorów alifatycznych;

alkileny - alkeny;

alkilopnlioksyetylenosiarczany - środki anionowo czynne otrzymywane przez siarczanowanie, najczęściej trójtlenkiem siarki, oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych i zobojętnianie produktu wodorotlenkiem sodowym, potasowym lub etanoloaminami; odznaczają się bardzo dobrymi własnościami pianotwórczymi; są stosowane do wyrobu szamponów, płynów kąpielowych i pianowych środków gaśniczych;

alkilosiarczany - środki anionowo czynne otrzymywane przez siarczanowanie trójtlenkiem siarki, kwasem chlorosulfonowym lub kwasem siarkowym alkoholi tłuszczowych  naturalnych lub syntetycznych i zobojętnianie produktu wodorotlenkiem sodowym, potasowym lub etanoloaminami; są stosowane jako składnik czynny środków kosmetycznych (szampony, płyny kąpielowe) i piorących (segregator aktów prawnych);

alkilowanie - reakcja podstawienia atomu wodoru w cząsteczce organicznej przez alkil;

alkiny, acetyleny, węglowodory acetylenowe, - alifatyczne węglowodory nienasycone o Jednym wiązaniu potrójnym (np. acetylen i jego pochodne); a. przyłączają łatwo chlorowce i ulegają reakcjom polimeryzacji;

alkohol absolutny - alkohol etylowy całkowicie odwodniony;

alkohol amylowy, GsHnOH - istnieje osiem izomerycznych najpopularniejszy jest bezbarwną cieczą o odurzającym zapachu, słabo rozpuszczalną w wodzie, rozpuszczającą tłuszcze, oleje, parafiny, woski, żywice naturalne i sztuczne, częściowo również smołę węglową i asfalt;

alkohol benzylowy, Cf,H5CH2OH - najprostszy alkohol aromatyczny, bezbarwna ciecz słabo rozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w alkoholu i eterze;  jest stosowany jako rozpuszczalnik, jako zmywacz farb i lakierów oraz do produkcji estrów zapachowych (promocja 3 w 1);

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !