Alkohole

Alkohole

alkohole, R OH - związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające jedną lub więcej grup wodorotlenowych OH; a. reagują z kwasami tworząc estry; utlenianie a. prowadzi do powstania aldehydów i kwasów karboksylowych lub ketonów; stosowane są jako rozpuszczalniki, niektóre jako paliwa silnikowe i w syntezie organicznej (program uprawnienia budowlane na komputer);

alkohole alifatyczne, alkanole - wodorotlenowe pochodne węglowodorów alifatycznych są np. alkohol metylowy, etylowy, amylowy;

alkohole aromatyczne - pochodne aromatyczne zawierające w łańcuchu bocznym grupę alkoholową • OH, np. C*Hs • CH2 OH (alkohol benzylowy);

alkohole propylowe - propanole;

alkohole tłuszczowe - wyższe alkohole alifatyczne zawierające 10-12 atomów węgla; wchodzą w skład naturalnych wosków, np. oleju olbrotowego. wosku pszczelego i in., małe ich zawartości są wykrywane niemal we wszystkich tłuszczach; a.t. stosuje się głównie do wytwarzania środków powierzchniowo czynnych alkoholiza - reakcja wymiany danej grupy alkoholowej w estrze na inną pod działaniem odpowiedniego alkoholu (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

alkoholizacja wina - dodawanie spirytusu do wina w celu podniesienia lub skorygowania, względnie uzupełnienia jego mocy, a także w celu zahamowania fermentacji i zachowania przez to wymaganej zawartości nieodfermentowanego cukru w winie;

alkoholokwasy - hydroksykwasy;

alkoholomierz - areometr do mierzenia procentowej zawartości alkoholu etylowego w roztworach wodnoalkoholowych;

alkoksyl - jednowartościowy rodnik powstały po odjęciu wodoru od grupy wodorotlenowej w cząsteczce alkoholu, np. metoksyl;

alkowa - niewielkie pomieszczenie mieszkalne bez okien;

alkozol - alkoholowy roztwór koloidowy;

allanit - ortyt (uprawnienia budowlane);

allclopatia - wpływ jednego gatunku rośliny na rosnący razem lub uprawiany po nim inny gatunek, zachodzący za pośrednictwem związków chemicznych wydzielanych przez roślinę lub pochodzących z jej rozkładu;

allobar - postać pierwiastka o składzie izotopowym różnym od naturalnego, a więc i o ciężarze atomowym różnym od ciężaru postaci występującej w przyrodzie;

allochromatyzm - barwność minerału nieuzależniona od jego natury chemicznej, a wywołana rozproszonymi obcymi domieszkami mechanicznymi lub drobniutkimi wrostkami barwnych minerałów;

allochtony - organizmy roślinne i zwierzęce zasiedlające obszary nie będące miejscem ich pochodzenia;

Almukantarat

almukantarat, almukantar - okrąg mały leżący na kuli niebieskiej w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny horyzontu astronomicznego (program egzamin ustny);

alni - stop odlewniczy żelaza, glinu i niklu stosowany jako materiał magnetycznie twardy do wyrobu magnesów trwałych;

alniko - stop lub spiek proszków aluminium, niklu, kobaltu, miedzi i żelaza; a. jest stopem magnetycznie twardym i jest stosowany do wyrobu magnesów trwałych;

alodynowanie - chemiczne wytwarzanie na wyrobach aluminiowych powłoki konwersyjnej, odpornej na korozję i zwiększającej przyczepność lakieru; a. przeprowadza się w kąpieli będącej kwaśnym roztworem zawierającym chromiany, fosforany i fluorki;

alonż - przedłużka (opinie o programie);

alotropia - występowanie tego samego pierwiastka chemicznego w dwu albo więcej odmianach znajdujących się w tym samym stanie skupienia; odmiany te mogą różnić się od siebie albo postacią krystalograficzną (np. grafit i diament - odmiany alotropowe węgla albo - rzadziej - wielkością cząsteczki, tzn. liczbą atomów składających się na cząsteczkę pierwiastka (np. dwuatomowa cząsteczka tlenu 02 i trójatomowa cząsteczka Oj) alpaka - mosiądz wysokoniklowy;

alpaka - tkanina o osnowie z przędzy bawełnianej i wątku z przędzy wełnianej, barwiona w sztuce, gładka, o silnym połysku; może mieć podłużne prążki lub drobne tkane wzory;

alperm - met. stop żelazo-aluminium o zawartości 14 - 16% Al stosowany głównie do budowy przekaźników;

alsifer - met. stop żelazo-krzem-aluminium; materiał magnetycznie miękki stosowany w postaci odlewów na osłony magnetyczne, kadłuby przyrządów i maszyn elektrycznych;

altana - mała lekka budowla ogrodowa do wypoczynku oraz do ochrony przed słońcem lub deszczem (segregator aktów prawnych);

alternator, element logiczny „lub”, element logiczny alternatywy - element logiczny realizujący funkcję logiczną, której wartość jest równa 1 wtedy i tylko, gdy przynajmniej jedna zmienna niezależna przyjmuje wartość 1 alternator - prądnica prądu zmiennego z wbudowanym układem prostownikowym, stosowana do ładowania akumulatora i zasilania instalacji elektrycznej w samochodzie;

alternatywa, suma logiczna - zdanie złożone które jest fałszywe jeśli oba zdania p i q są fałszywe, a prawdziwe w pozostałych przypadkach;

altocumulus - chmury średnie kłębiaste;

altostratus - chmury średnie warstwowe;

altymetr - wysokościomierz;

aludur - stop aluminiowo-manganowo-krzemowy o dużej odporności na korozję, stosowany np. na przewody linii wysokiego napięcia;

alumatol, amonal - minera! wybuchowy kruszący, będący mieszaniną azotanu amonowego, trójnitrotoluenu i metalicznego glinu (promocja 3 w 1);

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !