Amigdalina

Amigdalina

amigdalina, C20H27NO11 - związek organiczny z grupy glikozydów, występujący w nasionach gorzkich migdałów i wielu drzew owocowych, nadający im gorzki smak i charakterystyczny migdałowy zapach;

amikrony - cząstki nic wykrywalne w ultramikros (program uprawnienia budowlane na komputer);

aminoalkohole, alkaminy, hydroksyaminy - związki posiadające w cząsteczce równocześnie grupy alkoholowe OH i aminowe - NH2, np. kolamina, cholina;

aminobenzen - anilina;

aminocukry - pochodne cukrów, zawierające grupę aminową NH2; mogą się łączyć w poliaminocukry, do których należy np. chityna;

aminofenol, H2NG,H.,OH - pochodna benzenu, w którym jeden atom wodoru jest podstawiony grupą OH, drugi - grupą aminową NH2; w zależności od rozmieszczenia obu podstawników rozróżnia się 3 izomery: orto, meta i para; a. mają własności amfoteryczne, są silnymi reduktorami; używane są do farbowania skór, włosów, do wytwarzania wywoływaczy fotograficznych itd.;

aminokompleksy - związki kompleksowe, w których ligandami są cząsteczki amoniaku;

aminokwasy - związki organiczne, zawierające grupę aminową • NH2 i grupę karboksylową • COOH; a. mogą być otrzymywane przez hydrolizę białek lub syntetycznie;

aminokwasy egzogenne - aminokwasy, które organizm musi pobrać ze środowiska zewnętrznego;

aminokwasy endogenne - aminokwasy, które dany organizm sam wytwarza z dostarczonego azotu i związków węgla (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

aminoplasty, tworzywa aminowe - grupa utwardzał nych tworzyw sztucznych, których głównym składnikiem są żywice aminowe; a. utwardzają się pod działaniem wysokiej temperatury lub utwardzaczy kwaśnych; w postaci utwardzonej są bezbarwne, twarde i kruche, odporne na działanie wody, rozpuszczalniki organiczne i długotrwałe działanie temperatury; dają się barwić na dowolne kolory, nie mają smaku i zapachu; używane są do produkcji klejów, lakierów, laminatów, tłoczyw, tworzyw piankowych;

amino puryna - adenina;

aminotoluen - toluidyna;

animowanie - proces wprowadzania grup aminowych do związków organicznych, a zatem wytwarzania organicznych pochodnych amoniaku: amin, amidów oraz imin;

ammonozwiązki - związki azotowe, które można wyprowadzić od cząsteczki amoniaku, zawierające grupę amidową (aminową amon, grupa amonowa - jednododatni rodnik zachowujący się podobnie jak metal alkaliczny; sole amonowe znajdują liczne zastosowania, np. w rolnictwie jako nawozy azotowe, w chemii analitycznej jako odczynniki, w elektrotechnice do ogniw galwanicznych (uprawnienia budowlane);

Amonal

amonal - alumatol;

amoniak, NH - związek azotu z wodorem, bezbarwny gaz o ostrej woni, rozpuszczalny w wodzie występuje w przyrodzie jako produkt gnicia ciał białkowych; używa się go do wyrobu kwasu azotowego, nawozów sztucznych i sody amoniakalnej oraz w chłodziarkach;

amoniakaty - produkty przyłączenia cząsteczek amoniaku NH do związków chemicznych o charakterze soli (program egzamin ustny);

amoniakoliazy, dezaminazy - grupa enzymów należących do klasy liaz, katalizujących rozszczepienie wiązań między węglem a azotem, przy czym jednym z produktów reakcji jest amoniak;

amoniakowanie pasz - wzbogacanie w azot pasz ubogich w białko (np. wysłodków buraczanych, melasy, słomy i in.) przez traktowanie ich wodą amoniakalną lub amoniakiem gazowym;

amoniakowanie wody - dodawanie amoniaku lub soli amoniakalnych do wody w celu uzyskania chloroamin w procesie chlorowania (opinie o programie);

amoniakownia - oddział koksowni z urządzeniami do wymywania amoniaku z gazu koksowniczego;

amonifikacja procesy biochemiczne, zachodzące pod wpływem drobnoustrojów, głównie bakterii, powodujące rozkład azotowych substancji organicznych; a. powoduje wydzielanie się amoniaku;

amonio-kationitowanie wody - zmiękczanie wody metodą filtrowania przez kationit regenerowany siarczanem amonowym; celem uniknięcia kwaśnego odczynu wody kotłowej amonio-kationitowanie łączy się z sodo-kationitowaniem;

amonity - grupa kopalnych głowonogów, które odgrywają w stratygrafii ważną rolę jako skamieniałości przewodnie utworów od dewonu do kredy;

amonity - materiały wybuchowe amonowo- saletrzane, używane do kruszenia skał średnio twardych (np. wapieni, piaskowców) oraz (zastępczo) do napełniania amunicji;

amonoliza - rozszczepienie cząsteczki organicznej pod wpływem działania amoniaku (segregator aktów prawnych);

amorficzny - bezpostaciowy;

amortyzacja - łagodzenie uderzeń i wstrząsów;

amortyzacja - stopniowe przenoszenie w procesie produkcji wartości środków trwałych na nowe produkty wytwarzane za pomocą tych środków; wyrazem zmniejszania się wartości środków trwałych jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych;

amortyzator - urządzenie do łagodzenia uderzeń i wstrząsów stosowane np. w samochodach, samolotach, w różnych maszynach roboczych (promocja 3 w 1);

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !