Antydetonator

Antydetonator

antydetonator, środek przeciwstukowy - substancja dodawana do benzyny, przeciwdziałająca spalaniu detonacyjnemu, a więc podwyższająca liczbę oktanową paliwa (np. czteroetylek ołowiu, pięciokarbonylek żelaza, anilina, ksylidyna) (program uprawnienia budowlane na komputer);

antyelektron - pozyton;

antyfaza - domena antyfazowa antyferromagnetyk, ciało antyferromagnetyczne - ciało mające własności antyferromagnetyczne;

antyferromagnetyzm - zespół zjawisk magnetycznych związanych zantyrównoległym uporządkowaniem sąsiednich spinowych momentów magnetycznych występujących w niektórych kryształach; struktury antyferromagnetyczne można rozpatrywać jako złożone z dwóch kompensujących się podsieci ferromagnetycznych; uporządkowanie magnetyczne następuje poniżej pewnej temperatury charakterystycznej, zwanej temperaturą Neela;

antyfon -  indywidualny środek ochrony organu słuchu; wyróżnia się a. wewnętrzne, wstawione do przewodu słuchowego ucha zewnętrznego, które zasłaniają muszlę uszną antyfrykcyjny - przeciweiemy antyfryz  płyn przeciw zamarzaniu antygeny substancje (głównie białkowe), które po wprowadzeniu do ustroju człowieka lub wyższych zwierząt powodują powstawanie przeciwciał i przyczyniają się do odporności organizmu na dany czynnik chorobotwórczy;

antygrafltyzator - składnik stopowy w stopach żelazo-węgiel, który przeciwdziała wydzielaniu się węgla w postaci grafitu i utrzymuje go w stanie związanym (jako składnik cementytu) (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

antykatoda - w lampie rentgenowskiej elektroda metalowa, na której ogniskowany jest strumień elektronów wysyłanych przez katodę; pod wpływem bombardowania staje się źródłem promieni rentgenowskich; w nowoczesnych lampach rentgenowskich stanowi równocześnie anodę
antyklina, siodło - wygięte w górę warstwy fałdu;

antykoincydeneja - rozbieżność czasowa dwóch zjawisk fizycznych; zol), układ antykoincydencyjny;

antykol - olej selektywnie rafinowany otrzymywany z przerobu ropy naftowej, zawierający inhibitory korozji i utleniania, stosowany do czasowej ochrony przed korozją atmosferyczną metalowych części maszyn i urządzeń;

antykor - smar ochronny, w skład którego wchodzą: rafinowany olej mineralny, cerezyna, inhibitory utleniania i korozji oraz dodatki poprawiające teksturę smaru i przyczepność do metalu; stosowany do ochrony przed korozją metalowych części maszyn i urządzeń;

antykwa -  rodzaj pisma o jednakowej lub zróżnicowanej grubości poszczególnych elementów, pionowo ukształtowanym rysunku oczka i zaokrąglonych konturach, wzorowany na kształcie pisma łacińskiego;

antylogarytm - liczba, której logarytm ma wartość daną, czyli liczba czyniąca zadość równaniu a1 - x, gdzie jest daną wartością logarytmu, a jest podstawą logarytmu (uprawnienia budowlane);

Antymateria

antymateria - hipotetyczna postać materii, w której wszystkie cząstki elementarne mają ładunki o znaku przeciwnym znakowi normalnemu;

antymery - enancjomcry antymctabolity - związki chemiczne o zbliżonej budowie do różnych związków biologicznie czynnych (enzymów, witamin), zakłócające prawidłowy przebieg przemiany materii na skutek zastępowania właściwych metabolitów; wiele a. znalazło zastosowanie jako środki owado- i chwastobójcze (program egzamin ustny);

antymon, Sb - pierwiastek chemiczny V grupy głównej układu okresowego (azotowce), liczba atomowa 51; o własnościach amfoterycznych z przewagą własności zasadowych, występuje w czterech odmianach alotropowych: metalicznej srebrzystoszarej, żółtej, czarnej oraz odmianie zwanej a. wybuchowym; w stanie wolnym występuje rzadko, głównie jako minerał antymonit;

antymoniany - sole nieznanych w stanie wolnym kwasów antymonowych, powstających przez uwodnienie pięciotlenku antymonu Sb2Os antymonit, błyszcz antymonu, stybnit - minerał, siarczek antymonawy, często z domieszkami, Sb2S3; najbogatszy surowiec do otrzymywania antymonu;

antymonki - związki antymonu z bardziej od niego elektrododatnimi metalami antymonowanie wytwarzanie powłoki antymonowej (opinie o programie);

antymonowodór, stybina, SbHj - bezbarwny, silnie trujący gaz o nieprzyjemnym zapachu, nieznacznie rozpuszczalny w wodzie; podczas ogrzewania rozkłada się wybuchowo na antymon i wodór
antymony!, SbO’ - jon zawierający antymon trójwartościowy;

antyneutron - antycząstka neutronu antynomia - sprzeczność polegająca na tym, że zakładając prawdziwość jakiegoś zdania można udowodnić jego zaprzeczenie; a. są możliwe w tzw. intuicyjnych teoriach, w których operuje się bliżej nicsprecyzowanymi pojęciami;

antyozonanty - antyutleniacze zapobiegające tworzeniu się na powierzchni gumy spękań ozonowych; reagują z ozonem lub izolują powierzchnię gumy od jego dostępu;

antypasaty - ciepłe wiatry wiejące w strefie równikowej na wysokości 2000 - 3000 m (segregator aktów prawnych);

antypierwiastek - hipotetyczny pierwiastek, którego atomy zbudowane są w ten sposób, że dookoła ujemnie naładowanego jądra, złożonego z antyprotonów i antyneutronów. krążą antyelektrony czyli elektrony dodatnie;

antypireny - substancje zmniejszające palność, mogące być napełniaczami i zmiękczaczami; przez dodanie a. np. do mieszanki z kauczuków palnych uzyskuje się gumę samogasnącą; stosowane w mieszankach do produkcji kabli, izolacji, uszczelnień;

antypiryna - farm. pochodna pirazolonu. bezbarwne kryształy lub biały krystaliczny proszek o gorzkim smaku; a. stosowana jest jako lek przeciwko astmie, grypie, migrenie i reumatyzmowi;

antypody - przeciwstawne obszary na kuli ziemskiej, położone na jednakowych szerokościach (promocja 3 w 1);

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !