Badania i studia

Badania i studia

Wybór obiektu dla przeprowadzenia badań i eksperymentalnej organizacji normalnego procesu budowlanego. Po zaprojektowaniu nowych metod wykonania badanego procesu budowlanego należy zorganizować go w naturze, ściśle przestrzegając ustalonych w punkcie b metod wykonania. Jeszcze w czasie projektowania metod wykonania należy wytypować tych robotników, których praca będzie chronometrowana (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wybierać należy takich robotników, którzy całkowicie opanowali technikę swej pracy i systematycznie wykonują obowiązujące normy wydajności. W ten sposób postępując zapewnia się normy leżące powyżej średnich, nazwane średnio-progresywnymi. Należy tutaj podkreślić, że normy techniczne wtedy spełniają swój cel i zadanie, kiedy pobudzają do wzmożenia wydajności.
Badania i studia chronometrażowe oraz fotografia dnia roboczego. Spośród metod badania czasu pracy w budownictwie należy wymienić:
- metodę chronometrażową,
- metodę fotografii dnia roboczego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Każda z nich oparta jest na własnych zasadach i sposobach postępowania omówionych w dalszym ciągu i każda z nich może być stosowana niezależnie, gdy chodzi o analizę określonych i właściwych dla tych metod czasów pracy. Natomiast gdy chodzi o zaprojektowanie normy czasu, metoda opisu (fotografia) dnia roboczego może być wystarczająca, gdy badana praca nie obejmuje krótkich (do kilku minut) operacji cyklicznych. Gdy znowu praca, dla której projektuje się normę czasu, zawiera operacje cykliczne krótkie, wówczas konieczne jest łączne operowanie obydwiema metodami (uprawnienia budowlane).
Przed przystąpieniem do badań chronometrażowych należy szczegółowo zaznajomić robotników z projektem metod wykonania, nauczyć ich nowych sposobów operowania wybranymi narzędziami itd. Wszelkie studia i badania chronometrażowe odbywane w tajemnicy przed robotnikami mijają się z celem.

Badania chronometrażowe

Badania chronometrażowe wykonywane w celu otrzymania danych dla projektowania norm nazywają się badaniami chronometrażowymi, w odróżnieniu od badań chronometrażowych poprzedzających projektowanie norm a dokonywanych przy wyborze i ustalaniu metod wykonania robót (program egzamin ustny).
Badania i studia chronometrażowe stały się podstawową metodą obserwacji we wszystkich tych przypadkach, przy których normuje się procesy cykliczne z niedługimi cyklami roboczymi (do kilku minut).

Dlatego bezpośrednimi przedmiotami chronometrażu są tylko elementy czasu pracy efektywnej i pomocniczej, a pozostałe czasy pracy przygotowawczo-zakończeniowej, odpoczynków oraz strat czasu mogą być studiowane i badane jako niecykliczne tylko przez zastosowanie opisu dnia roboczego (fotografia dnia roboczego).
Materiał chronometrażowy będzie wartościowy tylko wtedy, gdy będzie obejmował,
- dane o wielkości zużytego czasu z podziałem na elementy czasu (pomiary czasu), dane o ilości wyprodukowanych jednostek za czas obserwowany i to zarówno w odniesieniu do całości procesu, jak i do składowych elementarnych tego procesu (pomiary produkcji), szczegółową charakterystykę obserwowanego procesu roboczego, tj. szczegółowy opis wpływu poszczególnych elementów procesu na czas pracy (warunki produkcji) (opinie o programie).

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładny opis warunków produkcji, gdyż bez nich lub w przypadku ich niedostateczności cała praca chronometrażowa pozbawiona byłaby wartości. Warunki produkcji muszą obejmować następujące dane: nazwę procesu, warunki pracy, czas pracy, nazwisko lub nazwiska robotników, system płacy, zastosowane materiały, a przede wszystkim schemat miejsca roboczego oraz opis organizacji i techniki wykonania badanego procesu budowlanego (segregator aktów prawnych).

Ścisłość zapisów czasu w chronometraźu może być doprowadzona przy zastosowaniu zwykłego sekundomierza do 0,2 sek, jednakże przy trwaniu elementów czasu ponad 5 sek. wystarczy dokładność ograniczyć do I sek. Do pomiarów chronometrażowych używa się chronometraźu jedno- lub dwuwskazówkowego bądź licznikowego. Na ogół wziąwszy elementy procesów budowlanych są dłuższe niż w procesach fabrycznych, stąd też potrzebna dokładność ich pomiarów jest odpowiednio mniejsza (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !