Bazalt w postaci tłucznia

Bazalt w postaci tłucznia

Uzyskane cementy zawierały do 5% glinianów wapniowych i zwiększoną ilość glinożelazianów wapniowych, co wskazywało na ich przydatność do cementowania otworów. Wyniki badań cementów, przeprowadzonych wg GOST 1581-63, wykazały (tabl. 2-36), że można je stosować do cementowania zarówno „gorących”, jak i „zimnych” otworów (program uprawnienia budowlane na komputer).
Bazalt w postaci tłucznia może więc być stosowany jako dodatek (do 25%) do szlamu wapniowego, co sprzyja tworzeniu się dobrego napieku na wymurówce pieca przy zachowaniu dużej aktywności cementu. Stosując tłuczeń bazaltowy można wyeliminować proces jego mielenia, poprawić warunki pracy robotników i zmniejszyć emisję pyłu z pieca (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przewidywane efekty ekonomiczne stosowania bazaltu jako składnika surowcowego do produkcji klinkieru portlandzkiego
W wyniku zastąpienia bazaltem składnika ilastego w surowcowej mieszaninie do wytwarzania klinkieru portlandzkiego ustalono, że temperatura wypalania klinkieru obniża się średnio o 70°C (z 1450 do 1380°C). Pozwoli to obniżyć w przybliżeniu zużycie paliwa z 109,4 do 98,5 Nm3/t klinkieru (o 10%) w suchej metodzie produkcji.
Według pracy, obniżenie temperatury wypalania klinkieru o 70-M00°C daje zmniejszenie zużycia paliwa o 10% i wzrost wydajności pieca o 10-ł-12%. Na podstawie obliczeń autorów niniejszego rozdziału wydajność pieca zwiększa się o 7% (uprawnienia budowlane).

Przyjmując za podstawę dane projektowe zakładu o wydajności 3 min t cementu portlandzkiego rocznie, obliczono efekt ekonomiczny wynikający z zastąpienia łupku ilastego bazaltem.

Zwiększenie wydajności

Wykorzystanie odpadów z różnych gałęzi przemysłu, w tym również żużla żelazochromowego, jako surowców do produkcji cementów kolorowych i barwników, sprzyja intensyfikacji ich produkcji w wyniku zwiększenia wydajności pieców obrotowych, obniżeniu kosztów paliwa i energii elektrycznej oraz zwiększeniu uzysku klinkieru. A mianowicie, uzysk klinkieru zwiększa się do 83 zamiast 62-=-64%, a oszczędność paliwa przy wypalaniu mieszanin surowcowych wynosi ok. 30% (program egzamin ustny).
Wykorzystanie żużla żelazochromowego sprzyja ponadto rozszerzeniu bazy surowcowej cementów, uproszczeniu procesu technologicznego ich wytwarzania oraz całkowitemu zastąpieniu dodatku barwiącego (chromoforu) i składnika ilastego oraz częściowo składnika węglanowego, co prowadzi do poprawy jakości cementu i obniżenia temperatury wypalania klinkieru. Maksymalna temperatura wypalania zielonego klinkieru cementowego wynosi 1390°C, a marka zielonego cementu o module Mn = 0,85 - 40. Przy tym koszt uzyskania 1 t zielonego cementu zmniejsza się dwukrotnie, a barwników 10-=-15 razy w porównaniu z kosztem wytwarzania materiałów podobnego typu (opinie o programie).

Wykorzystując żużel żelazochromowy jako surowiec, rozwiązuje się równocześnie cały kompleks ważnych zagadnień ekonomicznych, a mianowicie: stworzenie zamkniętych bezodpadowych procesów technologicznych, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i zwolnienie nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na usuwanie odpadów na hałdy.
Przytoczone dane świadczą o tym, że wytwarzanie kolorowych cementów i barwników z surowców z dodatkiem żużla żelazochromowego (odpadu) jest bardzo opłacalne.
W wytwarzaniu klinkieru cementowego z dodatkiem żużla żelazochromowego składniki te powinny wpłynąć korzystnie na przebieg procesu i właściwości produktu (segregator aktów prawnych).

W wyniku badań petrograficznych ustalono występowanie w żużlu dwóch faz krzemianu dwuwapniowego fi i y. Zawartość krzemianu wynosi 75-780%, a pozostałą ilość stanowią głównie spinele i chromian wapniowy. Belit tworzy w żużlu ziarna nieprawidłowego kształtu, koloru zielonkawego lub żółtobrunatnego. Występują też bliźniaki prążkowane w różnych kierunkach (promocja 3 w 1).
Analiza rentgenowska potwierdziła obecność w żużlu żelazochromowym fazy y krzemianu dwuwapniowego; świadczą o tym linie z d 3,88, 3,01, 2,75, 1,91, 1,76 i 1,64 A. Zauważono też nieznaczną zawartość fazy /3 C2S, której prążki są znacznie słabsze (2,04, 2,12, 1,48 A) i w wielu przypadkach pokrywają się z liniami fazy yC2S.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !