Beton drogowy

Beton drogowy

Skład betonu na nawierzchnie dróg. pasów postojowych czy też startowych powinien być projektowany w laboratorium, zgodnie z obowiązującą normą (PN-70/S-96015). i odznaczać się mrozoodpornością (program uprawnienia budowlane na komputer).
Najbardziej zalecanym cementem do betonu drogowego jest cement marki 325 ..Saturn”.
Kruszywo należy stosować o dużej twardości i małej nasiąkliwości. Mrozoodporność betonu uzyskuje się. wprowadzając określoną liczbę pęcherzyków powietrza. Zabieg taki nazywamy napowietrzaniem betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Środkiem, który napowietrza beton, jest dodatek chemiczny: Abiezod PIBeton wodoszczelny
Szczelność betonu osiąga się przez odpowiedni dobór składników betonu, zastosowanie dodatków chemicznych uszczelniających beton oraz prawidłowe wykonanie pod względem technologicznym.
Warunki materiałowe:
- żwir o granulacji do 20 mm;
- piasek;
- cement portlandzki marki nic niższej niż 350. sprawdzony pod względem stałości, objętości i czasu wiązania;
- woda zarobowa zgodnie z wymaganiami normy PN-75/C-04630. uszczelniające dodatki chemiczne, sprawdzone pod względem jakości (uprawnienia budowlane).
Warunki wykonania betonu wodoszczelnego są następujące:
1) zaleca się wagowe dozowanie składników betonu lub wagowo-objętościowe: w tym przypadku cement dozuje się wagowo, natomiast kruszywo objętościowo;
2) konsystencja betonu powinna być gęsto-plastyczna; przedozowanie wody jest niedopuszczalne;
3) zagęszczenie betonu należy wykonać za pomocą wibratorów o częstotliwości drgań 6000-9000 na minutę;
4) układanie betonu należy wykonywać w sposób ciągły, aż do zakończenia betonowania konstrukcji;
5) chemiczne dodatki uszczelniające jak Hydrobet należy dozować wg wskazań;
6) otulina wkładek stalowych powinna wynosić od 2-3 cm; beton po wykonaniu powinien być nawilżany wodą w ciągu dwóch tygodni (program egzamin ustny).

Skład mieszanki

Skład mieszanki do wykonania betonu wodoszczelnego opracowuje laboratorium betonów.
Betony wodoszczelne stosuje się do wykonywania zbiorników na ciecze, fundamentów zwanych lekko zakwaszoną wodą, do wszystkich innych konstrukcji, które mogą być chronione przed wnikaniem wody i wilgoci.
Betony na kruszywie z keramzytu, agloporytu i pumeksu są stosowane do kontrakcji zbrojonych i niezbrojonych.
Ireny te mają właściwość wchłaniania i pozostawania w stanie wilgotnym i dlatego w należy ich stosować do konstrukcji narażonych na zawilgocenie. Również nie mogą być stosowane w konstrukcjach obciążanych dynamiczni (opinie o programie)e.
Afektowanie składu mieszanki betonowej. Skład mieszanki ustala się obliczeniowo. 30 czym sprawdza się pod względem konsystencji i założonej wytrzymałości doświadczalnie na podstawie zarobu próbnego i pobranych próbek walcowych. Składniki betonu z kruszyw sztucznych w zasadzie należy dozować.

Dopuszcza się dozowanie objętości owo-wagowe, z tym że kruszywo dozuje się •’mierzonymi skrzynkami, natomiast cement - ciężarowo. Zaleca się następującą kolejność dozowania - kruszywo - poczynając od najgrubszego i kończąc na najdrobniejszym, ewentualnie z dodatkiem popiołu lotnego; ze względu na dużą chłonność wody. kruszywo przed dozowaniem odpowiednio nawilżyć, w przeciwnym razie suche kruszywo chłonie część wody zarobowej. zmieniając sposób założoną konsystencję mieszanki;
woda zarobowa - w ilości od 1/3 do 1/2 projektowanej ilości w litrach; cement zaleca się wsypywać do betoniarki kilkoma porcjami;  reszta wody zarobowej (segregator aktów prawnych).
Mieszanie składników. Zaleca się betoniarki przeciwbieżne. Czas mieszania powinien wynosić nie mniej niż 3 minuty.
Transport zewnętrzny. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się w taki sposób. aby jej struktura nie uległa zmianie. Nie zaleca się dalekich transportów oraz wstrząsów w czasie transportu.
Jeżeli beton zaprojektowano jako samoistny lub półzwarty, mieszankę należy zagęszczać przez sztychowanie. W przypadku betonu zwartego — za pomocą wibratorów.
Mieszankę betonową należy układać warstwami o grubości 30 cm. Wysokość zrzucania mieszanki betonowej do miejsca betonowania nie może przekraczać 2 m (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !