Blog

Złącza cylindryczne zdjęcie nr 10
24.08.2021

Beton komórkowy

W artykule znajdziesz:

Beton komórkowy

Złącza cylindryczne zdjęcie nr 11
Beton komórkowy

Piasek stosowany do produkcji betonów komórkowych powinien wykazywać zdolność tworzenia ze spoiwem trwałych krzemianów, tzn. powinien składać się głównie z kwarcu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wymieniona norma nie podaje minimalnej zawartości kwarcu w piasku poza ogólną minimalną zawartością krzemionki, niemniej istnieje zasada określająca najmniejszą zawartość kwarcu w piasku jako 30%, jeśli pozostałość stanowi szpat polny.

Zawartość domieszek mineralogicznych, jak np. wapniaka, muszelek itp., powinna być tym niższa, im niższa jest zawartość kwarcu.
Szczególnie ważna jest ilość zanieczyszczeń pylastych (gliny i ilu). Jeżeli przekracza ona 3% objętości, powoduje zaburzenia technologiczne i obniżenie wytrzymałości na ściskanie betonów komórkowych.
Granulacja piasku nie została określona w omawianej normie, ale praktycznie przyjmuje się, że piasek powinien w całości przechodzić przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Granulacja piasku ma wpływ na czas i koszt przemielenia piasku, które jest konieczne w procesie technologicznym produkcji betonu komórkowego.

W krajowych wytwórniach betonów komórkowych, stosujących piasek jako wypełniacz (kruszywo), do produkcji stosowany jest piasek kopalniany (np. Reda, Solec Kujawski, Aleksandrów Kujawski, Lubartów) oraz częściowo piasek rzeczny (piasek wiślany) w wytwórni na Żeraniu.
Większość z tych piasków odpowiada wymaganiom stawianym w normach resortowych.

Zawartpść krzemionki waha się tu w granicach 88H-95%. Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie przekracza dopuszczalnej granicy. Natomiast dużą zmienność prawie we wszystkich piaskach wykazuje zawartość części pylastych, która określona metodą objętościową dochodzi do 20%.
Aby ułatwić reakcję krzemionki ze spoiwem, należy dążyć do zwiększenia rozpuszczalności piasku w wodzie zarobowej (uprawnienia budowlane).

Rozpuszczalność piasku

Rozpuszczalność piasku w wodzie można częściowo podwyższać stosując następujące zabiegi:
- zwiększenie dyspersji piasku do wielkości 50-P100 p na drodze mechanicznego rozkruszenia piasku w młynach,
- podgrzanie zarobu do temp. 150-h200°C w autoklawach,
- mechaniczne i chemiczne usunięcie w pewnym stopniu warstwy okluzyjnej,
- bezpośrednie chemiczne działanie nań spoiwami powietrznymi i hydraulicznymi.

Wszystkie powyższe operacje mają na celu ułatwienie wejścia krzemionki w reakcję ze spoiwami, aby utworzyć słabo rozpuszczalne lub nierozpuszczalne uwodnione krzemiany i żelazogliniany wapnia o możliwie wysokich cechach wytrzymałościowych (program egzamin ustny).
Rozpuszczalność krzemionki w wodzie w temp. 25-30 C w zależności od średnicy rozdrobnionych ziarn. Jak widać z wykresu, zdyspergowanie krzemionki z wielkości 50 do wielkości 5 p powoduje zwiększenie jej rozpuszczalności niemal dwukrotnie.

Natomiast powiększenie stopnia dyspersji z 50 do IM- powiększa rozpuszczalność niemal 40 razy (opinie o programie).
nionego wykresu wyraźnie wynika stwierdzenie, iż przynajmniej częściowo zdyspergowanie krzemionki poniżej 50 M- wpływa już bardzo wyraźnie na powiększenie jej rozpuszczalności w wodzie. Dotyczy to zwłaszcza przedziału od 5 M- w dół, gdzie rozpuszczalność raptownie wzrasta.
Zawartość w wodzie jonów OH przyśpiesza i powiększa rozpuszczalność krzemionki. Na tym zjawisku polega m. in. rola spoiw w procesie rozpuszczania krzemionki w wodzie zarobowej (segregator aktów prawnych).
Rozpuszczalność krzemionki w zależności od temperatury wody zarobowej podano na wykresie.

Różnorodność piasków w Polsce zarówno pod względem granulometrycznym, jak i mineralogicznym jest znaczna, dlatego też przy produkcji gazobetonu autoklawizowanego, wymagającej stosunkowo surowego reżymu technologicznego, wnikliwa analiza chemiczna i mineralogiczna, mikroskopowa i termodyferencjalna odgrywa ważną rolę w ocenie złoża piaskowego odnośnie do jego przydatności do produkcji betonów komórkowych (promocja 3 w 1).
Przy projektowaniu i produkcji betonów komórkowych należy brać praktycznie pod uwagę rodzaje piasków, a mianowicie: kopalniany, rzeczny, morski i wydmowy (pustynny).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Złącza cylindryczne zdjęcie nr 16 Złącza cylindryczne zdjęcie nr 17 Złącza cylindryczne zdjęcie nr 18
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 19
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 20 Złącza cylindryczne zdjęcie nr 21 Złącza cylindryczne zdjęcie nr 22
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 32 Złącza cylindryczne zdjęcie nr 33 Złącza cylindryczne zdjęcie nr 34
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 35
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 36 Złącza cylindryczne zdjęcie nr 37 Złącza cylindryczne zdjęcie nr 38
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Złącza cylindryczne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami