Blog

Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 10
21.07.2020

Beton komórkowy

W artykule znajdziesz:

Beton komórkowy

Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 11
Beton komórkowy

W większości naszych zakładów produkcyjnych wyroby z betonu komórkowego wykonywane są w stalowych formach płaskich, o wysokości 24 cm (program uprawnienia budowlane na komputer). Przed przystąpieniem do krojenia masy boki form są otwierane i opuszczane w dół. Formy z pokrojonymi odlewami spiętrzane są po 5 sztuk na specjalnych wózkach, które następnie kierowane są do autoklawów, w których odbywa się hartowanie wyrobów.

Formy tego rodzaju są mało ekonomiczne i dają ograniczone możliwości asortymentowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Obecnie stosowane są w zakładach produkcyjnych formy o wysokości h = 60 cm, które pozwalają na produkcję elementów średnio- i wielkowymiarowych (płyty dachowe i dyle ścienne), niemniej jednak stanowią one tylko ok. 4% ogólnej produkcji zakładów.
Zastosowanie wysokich form w przemyśle betonów komórkowych pociąga za sobą wyeliminowanie transportu górnego i związanych z nim stanowisk roboczych, umożliwia również zmniejszenie niezbędnej liczby form i wózków oraz pozwala na obniżenie zabudowy oddziału formowania (uprawnienia budowlane).
Do grupy nieautoklawizowanych betonów komórkowych zaliczamy piano- i gazobetony twardniejące w warunkach zwykłych lub naparzania niskoprężnego.
Cechy fizyczne obu rodzajów betonu są dość zbliżone, jakkolwiek istnieją różnice, które wynikają z rodzaju cementu i mikrokruszywa oraz warunków twardnienia.

Dobry beton komórkowy powinien mieć jednolitą barwę, a struktura w przełamie powinna być jednorodna, drobnoporowata, o średnicy porów poniżej 4 mm.
Nicautoklawizowane pianobctomj stosowane są aktualnie dość szeroko w naszym budownictwie. Wymagania techniczne stawiane gotowemu materiałowi podane są w PN/B-06565. „Pianobeton” (projekt) (program egzamin ustny).
Nicautoklawizowane gazobetony nie znalazły dotychczas jeszcze szerszego zastosowania, niemniej prowadzone badania wskazują na interesujące perspektywy rozwojowe tych materiałów.
Ciężar objętościowy. Zależnie od przeznaczenia i związanej z tym wytrzymałości, ciężar objętościowy pianobetonu może wahać się od 400-1600 kG/m3. Norma PN/B-06565 przewiduje odmiany pianobetonu. Ciężar objętościowy gazobetonu waha się w granicach 400-900 kG/m3 (opinie o programie).

Pianobeton z piasku

Cechy wytrzymałościowe pianobetonów zależą od ich ciężaru objętościowego i rodzaju użytego spoiwa. Dane przytaczane w normach i literaturze technicznej różnią się dość znacznie. Nawet przy stosowaniu jednego rodzaju cementu, np. portlandzkiego, mogą zachodzić znaczne różnice w wytrzymałości, związane z pewną odmiennością cech cementu produkowanego w różnych zakładach. Znaczny wpływ wywierają również rodzaj emulsji pianotwórczej i warunki wytwarzania pianobetonu, na które cement portlandzki jest bardziej czuły niż cement hutniczy. Do produkcji pianobetonów o wytrzymałości 40-50 kG/cm2 lub wyższej należy stosować cement portlandzki (segregator aktów prawnych).

Kształt ziaren wypełniacza wpływa również na wytrzymałość pianobetonu. Pianobeton z piasku o ziarnach okrągłych ma wytrzymałość niższą o ok. 40% niż z piasku ostroziarnistego.
Wzrost wytrzymałości trwa przez długi okres czasu (do 2 lat) i pianobeton osiągnąć może podwojoną wytrzymałość 28-dniową.
Wytrzymałość na ściskanie wg PN/B-06565 oznacza się na próbkach walcowych o średnicy 16 cm lub sześcianach o krawędzi 15 cm. Te ostatnie należy zgniatać w kierunku równoległym do kierunku odlewania. Próbki bada się po upływie czasu zależnego od temperatury dojrzewania; przy temp. 20°C - po 56 dniach, przy temp. 15°C - po 70 dniach i przy temp. 10°C - po 90 dniach. Próbki poddane naparzaniu bada się po 28 dniach od daty naparzania.

Próbki przed badaniem powinny być wysuszone do stałego ciężaru w temp. 105 ± 2°C (promocja 3 w 1).
Obniżenie wytrzymałości przy przejściu od stanu suchego do powietrznosuchego (wilgotność 8-MO%) wynosi ok. 20%. Według Reinsdorfa stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie wynosi dla pianobetonu 4:1 do 6:1. Wyprowadzone przez niego zależności wytrzymałości na ściskanie od ciężaru objętościowego i rodzaju spoiwa.

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 16 Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 17 Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 18
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 19
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 20 Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 21 Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 22
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 32 Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 33 Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 34
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 35
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 36 Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 37 Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 38
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Specjalność inżynieryjna kolejowa zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami