Beton komórkowy

Beton komórkowy

W większości naszych zakładów produkcyjnych wyroby z betonu komórkowego wykonywane są w stalowych formach płaskich, o wysokości 24 cm (program uprawnienia budowlane na komputer). Przed przystąpieniem do krojenia masy boki form są otwierane i opuszczane w dół. Formy z pokrojonymi odlewami spiętrzane są po 5 sztuk na specjalnych wózkach, które następnie kierowane są do autoklawów, w których odbywa się hartowanie wyrobów.

Formy tego rodzaju są mało ekonomiczne i dają ograniczone możliwości asortymentowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Obecnie stosowane są w zakładach produkcyjnych formy o wysokości h = 60 cm, które pozwalają na produkcję elementów średnio- i wielkowymiarowych (płyty dachowe i dyle ścienne), niemniej jednak stanowią one tylko ok. 4% ogólnej produkcji zakładów.
Zastosowanie wysokich form w przemyśle betonów komórkowych pociąga za sobą wyeliminowanie transportu górnego i związanych z nim stanowisk roboczych, umożliwia również zmniejszenie niezbędnej liczby form i wózków oraz pozwala na obniżenie zabudowy oddziału formowania (uprawnienia budowlane).
Do grupy nieautoklawizowanych betonów komórkowych zaliczamy piano- i gazobetony twardniejące w warunkach zwykłych lub naparzania niskoprężnego.
Cechy fizyczne obu rodzajów betonu są dość zbliżone, jakkolwiek istnieją różnice, które wynikają z rodzaju cementu i mikrokruszywa oraz warunków twardnienia.

Dobry beton komórkowy powinien mieć jednolitą barwę, a struktura w przełamie powinna być jednorodna, drobnoporowata, o średnicy porów poniżej 4 mm.
Nicautoklawizowane pianobctomj stosowane są aktualnie dość szeroko w naszym budownictwie. Wymagania techniczne stawiane gotowemu materiałowi podane są w PN/B-06565. „Pianobeton” (projekt) (program egzamin ustny).
Nicautoklawizowane gazobetony nie znalazły dotychczas jeszcze szerszego zastosowania, niemniej prowadzone badania wskazują na interesujące perspektywy rozwojowe tych materiałów.
Ciężar objętościowy. Zależnie od przeznaczenia i związanej z tym wytrzymałości, ciężar objętościowy pianobetonu może wahać się od 400-1600 kG/m3. Norma PN/B-06565 przewiduje odmiany pianobetonu. Ciężar objętościowy gazobetonu waha się w granicach 400-900 kG/m3 (opinie o programie).

Pianobeton z piasku

Cechy wytrzymałościowe pianobetonów zależą od ich ciężaru objętościowego i rodzaju użytego spoiwa. Dane przytaczane w normach i literaturze technicznej różnią się dość znacznie. Nawet przy stosowaniu jednego rodzaju cementu, np. portlandzkiego, mogą zachodzić znaczne różnice w wytrzymałości, związane z pewną odmiennością cech cementu produkowanego w różnych zakładach. Znaczny wpływ wywierają również rodzaj emulsji pianotwórczej i warunki wytwarzania pianobetonu, na które cement portlandzki jest bardziej czuły niż cement hutniczy. Do produkcji pianobetonów o wytrzymałości 40-50 kG/cm2 lub wyższej należy stosować cement portlandzki (segregator aktów prawnych).

Kształt ziaren wypełniacza wpływa również na wytrzymałość pianobetonu. Pianobeton z piasku o ziarnach okrągłych ma wytrzymałość niższą o ok. 40% niż z piasku ostroziarnistego.
Wzrost wytrzymałości trwa przez długi okres czasu (do 2 lat) i pianobeton osiągnąć może podwojoną wytrzymałość 28-dniową.
Wytrzymałość na ściskanie wg PN/B-06565 oznacza się na próbkach walcowych o średnicy 16 cm lub sześcianach o krawędzi 15 cm. Te ostatnie należy zgniatać w kierunku równoległym do kierunku odlewania. Próbki bada się po upływie czasu zależnego od temperatury dojrzewania; przy temp. 20°C - po 56 dniach, przy temp. 15°C - po 70 dniach i przy temp. 10°C - po 90 dniach. Próbki poddane naparzaniu bada się po 28 dniach od daty naparzania.

Próbki przed badaniem powinny być wysuszone do stałego ciężaru w temp. 105 ± 2°C (promocja 3 w 1).
Obniżenie wytrzymałości przy przejściu od stanu suchego do powietrznosuchego (wilgotność 8-MO%) wynosi ok. 20%. Według Reinsdorfa stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie wynosi dla pianobetonu 4:1 do 6:1. Wyprowadzone przez niego zależności wytrzymałości na ściskanie od ciężaru objętościowego i rodzaju spoiwa.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !