Betony nawierzchniowe

Betony nawierzchniowe

Grunty nie wykazujące powyższych właściwości można poprawić przez doziarnienie (piaskiem, pyłami dymnicowymi itp.) lub wstępną obróbką wapnem względnie innymi dodatkami chemicznymi (program uprawnienia budowlane na komputer).
Najlepsze wyniki stabilizacji gruntów otrzymuje się w przypadku uziarnienia zbliżonego do optymalnych mieszanek piaszczysto-żwirowych lub glinia- sto-piaszczystych oraz czystych lessów o pH = 7,0.

Cement. Do stabilizacji należy stosować cementy wolnowiążące, a w szczególności cement portlandzki marki 250 wg PN-60/B-30000 lub hutniczy 250 wg PN-64/B-30005, zwłaszcza jeśli zakwaszenie gruntu jest na granicy dopuszczalnej.
Woda. Woda powinna odpowiadać warunkom jak dla betonów nawierzchniowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Dodatki ulepszające. Wśród dodatków stosowanych do stabilizacji gruntów cementem spotyka się wapno, popioły lotne (pyły dymnicowe), chlorek wapniowy.
I a Wapno. Wapno jako dodatek ulepszający grunt stabilizowany cementem jest stosowane w dwojakiej postaci jako wapno suchogaszone oraz wapno palone.

Wapno suchogaszone, zwane też hydratyzowanym, Ca(OH)2 stosowane jest do gruntów spoistych, kwaśnych i humusowych w ilościach 2-^4% wagowo. Wskazane jest dodanie wapna do gruntu i wymieszanie go z gruntem na jeden dzień przed stabilizacją cementem (uprawnienia budowlane).
Wapno palone (CaO) w postaci zmielonej lub mleka wapiennego stosuje się do gruntów średnio i bardzo spoistych oraz gruntów kwaśnych i humusowych.

Ponadto wapno palone mielone stosuje się do gruntów, które w czasie stabilizacji wykazują wilgotność wyższą od optymalnej. Zadaniem wapna w obu postaciach jest obniżenie kwasowości gruntów, poprawa urabialności i struktury gruntów. Popioły lotne. Popioły lotne, zwane też pyłami dymnicowymi, są produktem spalania miału węglowego w bezrusztowych piecach.

Popioły lotne

Z uwagi na pochodzenie oraz niektóre właściwości rozróżnia się popioły lotne z węgla kamiennego i brunatnego. Uziarnienie obu rodzajów popiołów jest podobne i przedstawia się w sposób następujący: zawartość frakcji pyłowej, tj. 0,002-r-0,05 mm <=^65% zawartość frakcji piaskowej, tj. 0,05-H2,0 mm <<35% ciężar objętościowy 0,6-0,8 G/cm3. Skład chemiczny obu rodzajów popiołów jest bardzo różny, co w znacznym stopniu wpływa na ich przeznaczenie. Z uwagi na małą zawartość CaO popioły z węgla kamiennego mogą być stosowane w charakterze wypełniacza, a więc do gruntów sypkich równoziaristych; stosowanie ich do gruntów spoistych jest niecelowe (program egzamin ustny).

Natomiast popioły lotne z węgla brunatnego z uwagi na dużą zawartość wapna szczególnie dobrze nadają się do stabilizacji gruntów spoistych, a stosowanie ich pozwala na zmniejszenie dozowania cementu, w niektórych przypadkach nawet do 30%. Chlorek wapniowy. Chlorek wapniowy stosuje się przy stabilizacji gruntów cementem jako neutralizator siarczanów oraz środek umożliwiający wiązanie cementu przy niskich temperaturach (nawet do - 4°C). Chlorek wapniowy wprowadza się w postaci roztworu wodnego w ilości 0,5-1.0% w stosunku wagowym do suchego gruntu podlegającego stabilizacji. Projektowanie stabilizacji gruntu (opinie o programie).

Projektując mieszankę grunto cementu należy uwzględnić następujące czynniki:
- dobór gruntu o odpowiednich właściwościach fizycznych i chemicznych,
- dobór odpowiednich rodzajów i ilości cementu w mieszance oraz ewentualnych dodatków ulepszających,
- dobór niezbędnej ilości wody (segregator aktów prawnych).

Ustalenia optymalnej ilości cementu dokonuje się na podstawie wyników badań wytrzymałości próbek na ściskanie, natomiast ilość wody ustala się na podstawie optymalnych warunków zagęszczania gruntocementu przy spełnianiu warunku dostatecznej ilości z uwagi na normalny przebieg procesu hydratacji cementu. Przy stabilizacji gruntu cementem należy mieć na uwadze, że osiągnięcie własności wytrzymałościowych gruntocementu zarówno poniżej dolnej granicy, jak i powyżej górnej jest szkodliwe, gdyż w pierwszym przypadku uzyska się warstwy o dostatecznej nośności, w drugim zaś warstwa gruntocementu straci swe cechy podatności, stanie się warstwą sztywną, narażoną na spękanie pod wpływem deformacji podłoża (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !