Rozliczenia materiałowe uprawnienia budowlane

Rozliczenia materiałowe uprawnienia budowlane

Rozliczenia materiałowe podlegają kontroli pod względem zastosowanego w nich opisu i liczby jednostek robót zgodnych z uzasadnionym technicznie ekonomicznie wykonaniem robót prawidłowego zastosowania norm zużycia materiałów właściwych dla wyszczególnionych pozycji robót ujęcia wszystkich materiałów podlegających rozliczeniu ilościowemu ustalenia, czy ilości zużytych materiałów są zgodne z dokumentami złożonymi w księgowości i prawidłowości wyliczeń rachunkowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zakresem rozliczeń i kontroli zużycia objęte są również materiały wielokrotnego użytku, jak: rusztowania drewniane, drewno usługowe, gotowe zestawy desek, deskowanie wielkowymiarowe, elementy baraków składanych, stemple drewniane i stalowe, podesty rusztowań, żelbetowe płyty drogowe, podkłady pod torowiska i zinwentaryzowane elementy ogrodzenia tymczasowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Limit zużycia materiałów wielokrotnego użytku ustala się na podstawie projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy przy zastosowaniu obowiązujących jednostkowych norm zużycia materiałów.

Dokumentacja zatrudnienia i płac. Przedmiotem odrębnej ewidencji są sprawy związane z zatrudnieniem i płacami robotników. Dokumentacja zatrudnienia obejmująca przyjmowanie i wprowadzanie do pracy robotników, udzielanie urlopów, przenoszenie, zwolnienia oraz ustalanie kategorii zaszeregowania prowadzona jest w przypadku robót remontowych i modernizacyjnych najczęściej w centralnej administracji przedsiębiorstwa (uprawnienia budowlane).

Wynika to ze stosunkowo małej liczby pracowników zatrudnionych bezpośrednio w miejscu prowadzenia robót. Kierownictwo robót prowadzi natomiast codzienną ewidencję zatrudnienia oraz zasadnicze dokumenty zarobkowe, na które składają się zlecenia robocze i umowy ryczałtowo-akordowe. Zlecenie robocze jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego pracownik wykonuje powierzone mu roboty. Zlecenie robocze powinno być wręczone zainteresowanemu pracownikowi najpóźniej jeden dzień przed terminem przystąpienia do pracy podanej w zleceniu.

Zlecenie na roboty akordowe zawiera ilości i rodzaje wykonywanych robót oraz obowiązujące dla nich ceny akordowe. Zlecenie na roboty wykonywane systemem dniówkowym powinno zawierać opis wykonywanych robót, przewidywany czas ich wykonania oraz stawkę osobistego zaszeregowania.

Zlecenie robocze może być wystawione tylko na te roboty, które są umieszczone w księdze obmiaru. Zlecenia robocze adresuje się do poszczególnych pracowników. Przekazanie do wykonania robót zespołowi pracowników stanowiących brygadę roboczą dokonywane jest na podstawie umów ryczałtowo-akordowych (program egzamin ustny).

Umowy te dotyczą najczęściej wykonania całości robót składających się na element obiektu. W przypadku robót remontowych i modernizacyjnych mogą to być też roboty zawarte w elemencie rozliczeniowym kosztorysu i. księgi obmiaru. Wycenę wartości robocizny odpowiadającej wykonaniu danego elementu sporządza się na podstawie kalkulacji wszystkich zawartych w elemencie robót z zastosowaniem obowiązujących norm i cenników akordowych. Następnie wybiera się robotę prowadzącą i oblicza liczbę jednostek tej roboty. Dzieląc ogólną wartość robocizny w elemencie przez liczbę jednostek roboty prowadzącej, otrzymuje się scaloną średnią wartość robocizny na jednostkę roboty prowadzącej. Obliczoną w ten sposób średnią cenę wykorzystuje się do zaliczkowego rozliczenia brygady w toku wykonywania robót. W umowie ryczałtowo-akordowej ustala się również termin wykonania robót (opinie o programie).

Umowa

Umowa jest załącznikiem do zlecenia roboczego obejmującego wszystkich pracowników brygady. Po wykonaniu robót objętych umową następuje odbiór robót, potwierdzony protokołem odbioru. W protokole wyszczególnia się ewentualne niedoróbki i usterki, wskazuje się termin ich usunięcia oraz wielkość zapłaty wstrzymanej do czasu usunięcia niedoróbek i usterek. W przypadku przestojów spowodowanych przyczynami organizacyjno-technicznymi pracownicy otrzymują zapłatę obliczoną na podstawie stawki osobistego zaszeregowania. Okoliczność przestoju powinna być udokumentowana protokołem przestoju (segregator aktów prawnych).

Kierownik budowy powinien tak organizować pracę, aby liczbę przestojów z przyczyn organizacyjno-technicznych ograniczyć do minimum wynikającego ze szczególnych przypadków losowych. Dla pór roku o niesprzyjających warunkach atmosferycznych powinno się uprzednio przygotować odpowiedni front robót, a przy konieczności wykonywania robót podlegających wpływom atmosferycznym - zastępczy front robót, wykorzystywany w przypadku niemożności wykonywania robót zasadniczych.

Ewidencja pracy maszyn i sprzętu. Kierownik budowy odpowiedzialny jest za właściwe zamówienie maszyn budowlanych i sprzętu pomocniczego i ewidencję ich pracy.

Maszyny budowlane i sprzęt powinny być zapotrzebowane z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu rozpoczęcia ich pracy. Sprowadzenie maszyny lub sprzętu powinno jednak nastąpić nie wcześniej, niż wymaga tego niezbędny okres jej przystosowania do podjęcia pracy na budowie. Pobyt niewykorzystanych maszyn na budowie zwiększa bowiem niepotrzebnie jej koszty (promocja 3 w 1). Przy przekazaniu maszyny lub sprzętu sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy oraz podobny protokół .eh oddawaniu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !