Blog

Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 10
14.06.2024

Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem wyrażenie „budowa przez osoby fizyczne” zostało zastąpione określeniami bardziej szczegółowymi, takimi jak „budowa domów małych, budowa domów jednorodzinnych i innych budynków o kubaturze do 1000 m3”. Celem tej interpretacji było dostosowanie zakresu pozwoleń do aktualnej rzeczywistości i potrzeb rynku budowlanego. Ujednolicenie rozumienia zakresu uprawnień przyznanych w różnych okresach (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).

Nowa Interpretacja

W opublikowanym 18 lutego 2021 r. stanowisku przedstawiono nową interpretację przepisów o „konstrukcji osoby fizycznej” w związku z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowa interpretacja zawiera następujące istotne zmiany. Nowe kryteria interpretacyjne zostaną wprowadzone zgodnie z wytycznymi Naczelnego Sądu Administracyjnego, który doprecyzuje, co dokładnie obejmuje „konstrukcja osób fizycznych”. Nowa interpretacja dotyczy także decyzji wydanych wcześniej (1975-1995), co oznacza, że stare decyzje pozwoleń będą mogły zostać ponownie ocenione według nowych wytycznych.

Analiza Zmian Wymuszonych Wyrokiem NSA

W decyzji Krajowego Sądu Administracyjnego podkreślono potrzebę doprecyzowania i stosowania przepisów prawa budowlanego. Decyzja sądu zmusiła Państwową Komisję Kwalifikacyjną PIIB do jaśniejszego i bardziej precyzyjnego określenia kompetencji oraz usunięcia dotychczasowych niejasności. Nowa interpretacja zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i nakazami sądowymi, które są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu pozwoleń na budowę. Celem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i nowego stanowiska jest ujednolicenie standardów interpretacji i wydawania pozwoleń na budowę, co jest przydatne zarówno dla inżynierów, jak i całego rynku budowlanego (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).

Orzeczenia Państwowego Sądu Administracyjnego (KHV) z lat 2019 i 2020 przyniosły istotne zmiany w interpretacji pojęcia „budownictwo osób fizycznych”. Krajowy Sąd Administracyjny uznał, że rozporządzenie Ministra Administracji Regionalnej i Budownictwa (1991) faktycznie zmieniło definicję tego pojęcia i zastąpiło je definicjami bardziej precyzyjnymi. Kluczowym elementem tych decyzji było uznanie, że zmiana regulacyjna ma charakter wsteczny, a nie wsteczny. Nowa interpretacja rozporządzenia, zgodna ze stanowiskiem Rady Kwalifikacyjnej PIIB, zwiększa przejrzystość i zgodność z obowiązującym stanem prawnym, którego celem jest lepsze dostosowanie systemu wydawania pozwoleń na budowę do współczesnych wymagań i standardów.

Dotychczasowa Interpretacja Przepisów

Przed orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (KHO) interpretacja przepisów opierała się na przepisach z 1991 r., które wprowadziły nowe terminy zastępujące określenie „budownictwo przez osoby fizyczne” terminami typu „małe budownictwo mieszkaniowe, budowa domów”. . „.i inne budynki o kubaturze do 1000 m³”. Krajowa Rada Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów (PIIB) wykorzystała tę interpretację w celu dostosowania zakresu uprawnień do zmieniającej się rzeczywistości rynku budowlanego i ujednolicenia rozumienia pozwoleń wydawanych w różnym czasie Zmiana ta była konieczna ze względu na system wydawanie pozwoleń na budowę w celu spełnienia aktualnych wymagań techniczno-prawnych w celu dostosowania do potrzeb zwiększyło efektywność i bezpieczeństwo inwestycji budowlanych.

Mimo że PIIB zastosował nowe określenia, nie potwierdzono jednoznacznie retroaktywności tych zmian, co może prowadzić do różnic. przy interpretacji przepisów i ewentualnych sporach prawnych. Orzeczenia Państwowego Sądu Administracyjnego z lat 2019 i 2020 wyjaśniły tę kwestię, potwierdzając retroaktywny charakter zmian przepisów, co pozwoliło na bardziej spójną i jednolitą interpretację Prawa budowlanego oraz wydawania pozwoleń na budowę. Dzięki temu system licencjonowania stał się bardziej przejrzysty i przewidywalny, a inżynierowie mogli mieć pewność, że ich kwalifikacje zostaną uznane zgodnie z obowiązującymi normami. Harmonizacja praktyk stosowanych przez PIIB zwiększyła przejrzystość i spójność wydawania licencji, co miało pozytywny wpływ na całą branżę budowlaną (uprawnienia budowlane).

Nowa Interpretacja na Skutek Wyroków NSA

Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z lat 2019 i 2020 wprowadziły istotną zmianę w interpretacji przepisów prawa budowlanego. NSA orzekł, że zmiana definicji w rozporządzeniu z 1991 roku miała charakter retrospektywny, co oznacza, że nowe przepisy miały zastosowanie nie tylko do sytuacji przyszłych, ale również do trwających sytuacji oraz nabytych już uprawnień.
Kluczowym elementem tych wyroków było zastąpienie terminu „budownictwo osób fizycznych” nowymi określeniami, takimi jak „budownictwo jednorodzinne, zagrodowe oraz inne budynki o kubaturze do 1000 m³”. Oznaczało to konieczność dostosowania dotychczasowej interpretacji przepisów oraz praktyk stosowanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB) do nowych standardów (program egzamin ustny).

Ta zmiana miała na celu zapewnienie większej klarowności i precyzji w regulacjach prawnych dotyczących budownictwa, co było istotne zarówno dla organów nadzoru budowlanego, jak i dla inwestorów oraz inżynierów budowlanych. Przeformułowanie definicji i ich retrospektywne zastosowanie wymagało od PIIB ponownej analizy i dostosowania procedur oraz wytycznych, aby zapewnić zgodność z aktualnym stanem prawnym (opinie o programie).

Analiza Zmian i Ich Konsekwencje

Zmiany wynikające z orzeczeń Państwowego Sądu Administracyjnego (KH) w istotny sposób wpłynęły na system pozwoleń na budowę. Uznanie retroaktywnej nowelizacji Kodeksu spowodowało, że nowe definicje miały zastosowanie także do decyzji wydanych przed 1991 rokiem. Dzięki temu interpretacja przepisów stała się bardziej spójna i zgodna z obowiązującym stanem prawnym (segregator aktów prawnych). Nowa interpretacja, uwzględniająca orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, zapewniła zgodność z instrukcjami sądu, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu pozwoleń na budowę. Wprowadzenie nowych standardów interpretacji pozwoliło na ujednolicenie praktyk stosowanych przez Polską Izbę Inżynierów (PIIB), co z kolei zwiększyło przejrzystość i spójność wydawania pozwoleń.

Stanowisko wydane przez Komisję Kwalifikacyjną PIIB z dnia 18 lutego 2021 r., uwzględniające orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wniosło istotne zmiany w interpretacji pojęcia „budowa osoby fizycznej”. Nowa interpretacja, uznająca wsteczny charakter zmiany definicji, pozwoliła na bardziej precyzyjne i zgodne z prawem wydawanie pozwoleń na budowę, co zadecydowało o dostosowaniu przepisów do aktualnej sytuacji na rynku budowlanym i potrzeb inżynierów. Dzięki temu proces uzyskiwania pozwolenia na budowę stał się bardziej przejrzysty, a inżynierowie mieli pewność, że ich kwalifikacje zostaną uznane zgodnie z najnowszymi standardami prawnymi. Ujednolicenie interpretacji przepisów przyczyniło się także do lepszego funkcjonowania rynku budowlanego, gdzie jasność i spójność przepisów ma kluczowe znaczenie dla stabilności i rozwoju branży  (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 11
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 12
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 15 Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 16 Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 17
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 18
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 19 Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 20 Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 21
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 31 Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 32 Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 33
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 34
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 35 Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 36 Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 37
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wsporniki wychodzące ze ścian zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami