Całkowita ilość porów

Całkowita ilość porów

Woda niezwiązana chemicznie wyparowuje z betonu, pozostawiając próżnie powietrzne. Jeśli beton został napowietrzony, to ilość powietrza w betonie zwiększy się o ilość wprowadzoną celowo (program uprawnienia budowlane na komputer). Całkowita ilość porów pozostała w betonie napowietrzonym po stwardnieniu, w porównaniu z betonem zwykłym, może być większa, równa lub nawet - ale rzadko - mniejsza, zależnie od ilości zaoszczędzonej wody i możności zmniejszenia ilości piasku. Zgodnie z powyższym, chcąc określić wytrzymałość betonu napowietrzonego, miarodajna będzie nie ilość porów po wyparowanej wodzie, lecz całkowita ich ilość (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czyli interesuje nas nie stosunek w: c, lecz (w + p): c. W praktyce okazało się. że zazwyczaj nie wystąpił żaden spadek wytrzymałości betonu, a niekiedy nastąpił nawet wzrost, jeżeli stosunek (w + p): c nie był znacznie większy niż stosunek w:c w betonie zwykłym i gdy jednocześnie stosunek w :c betonu napowietrzonego, określający jakość zaczynu otulającego pory był mniejszy niż ten sam stosunek w betonie zwykłym. Tak więc widzimy, że zakładany z góry spadek wytrzymałości betonu przez jego napowietrzenie może w’ pewnych przypadkach nie nastąpić. Normalnie jednak przyjmuje się, że każdy procent powietrza zmniejsza wytrzymałość o 3-5% (uprawnienia budowlane).

Wielkość tego spadku zależy od wielu czynników, jak: wielkości porów, równomierności ich rozłożenia (aby nie tworzyły lokalnych zgrupowań, co z kolei zależy od wystarczające; ilości piasku) itp. Zdecydowanie szkodliwy wpływ wywierają pory dopiero wtedy, gdy wprowadzi się ich więcej niż 6%.
Praktycznie stwierdzono, że w betonach napowietrzonych tak mrozoodporność jak i odporność na działanie soli odmrażających w każdym z badanych przypadków znacznie się poprawiły (program egzamin ustny).
Beton napowietrzony, układany dzięki plastyfikatorowi w stanie możliwie suchym i zawierający dodatek CaCl2, może być odporny nawet na długotrwałe silne mrozy (do -20°C) i to zarówno gdy mróz działa bezpośrednio po ułożeniu, jak i w wypadku gdy działa na beton już wiążący.

Dodany chlorek wapniowy przyspiesza wiązanie, powodujące wydzielanie ciepła hydratacji, co z kolei zapobiega natychmiastowemu zamarznięciu betonu. Woda zamarzająca na powierzchni jest tłoczona poprzez kanały kapilar do wnętrza.

Kryształki z kapilar

Kanaliki te kończą się porami powietrznymi, w których woda znajduje przestrzeń do rozszerzenia się, przez co nie rozchodzi się ona po całym beton.- W betonie, w którym zaczęło się wiązanie i twardnienie, wytwarzają się cie ci koloidalne, które opóźniają zamarzanie wody. Natomiast woda znajduj-:a się w kapilarach i porach krzepnie, przy czym większe kryształy lodu w porach adsorbują małe kryształki z kapilar (opinie o programie).

Oprócz tego występuje zjawisk poprzez błony półprzepuszczalne utworzone przez żele koloidalne. Zjawisko to powoduje wciąganie wody do części najbardziej zasolonych, tzn. óo porów powietrznych zawierających resztki niezamarzniętej wody, w k: rozpuszczone są wszystkie sole alkaliczne i wapno z cementu. Tak więc napowietrzenie betonu razem z jego uplastycznieniem, pozwalającym na zmniejszenie ilości wody do tego stopnia, że pory nie są całkowicie wypełnione w z cyrkulacji kapilarnej, pozwala na betonowanie w warunkach.

Domieszki napowietrzające powodują również na ogół pewne zwiększenie wodoszczelności betonu na skutek przerywania kapilar przez pęcherzyki, o ile tylko nie użyjemy domieszki powodującej zgrupowanie pęcherzyków, przez które woda mogłaby przepływać (segregator aktów prawnych). Stwierdzono, że polepszenie urabialności betonu na skutek jego napowietrzenia prowadzi do uzyskiwania większej gładkości powierzchni po zdjęciu deskowania oraz do nietworzenia się „żył” piaskowych i raków.

Ma to szczególne znaczenie przy wykonywaniu mniejszych elementów, np. w prefabrykacji. Stwierdzono też doświadczalnie, że napowietrzenie może zmniejszyć skurcz betonu nawet o 50%. Początkowo dodawano domieszkę do cementu przy jego produkcji, co jednak okazało się niecelowe, gdyż nie można było regulować stopnia napowietrzenia, a stopień ten zależy w praktyce od całej masy parametrów (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !