Całkowity ciężar własny leja

Całkowity ciężar własny leja

Jeżeli przez G oznaczymy całkowity ciężar własny leja wraz z materiałem sypkim znajdującym się w nim oraz parciem pionowym py materiału sypkiego komory działającym na górną nasadową poziomą powierzchnię leja, wówczas przy założeniu, że siły odrywające są równomiernie rozłożone na obwodzie komory, obliczamy zbrojenie przenosząc na nie całkowitą siłę G (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przy dnie płaskim zbrojenie na siłę odrywającą (na 1 m krawędzi dennej), z tym że na obciążenie Gt składa się przypadające na obliczoną krawędź obciążenie własne płyty dennej (wraz z ewentualnym nadbetonem) oraz obciążenie wynikające z siły parcia pionowego py materiału sypkiego.

Gdy ściany pionowe komory silosowej opierają się bezpośrednio na słupach, wówczas słup należy wprowadzić w ścianę na taką wysokość, by siła przekazywana na słup nie przekroczyła naprężeń dopuszczalnych dla docisku (na poziomej płaszczyźnie oparcia przekroju ściany na słupie) oraz dla ścinania (na bocznych pionowych płaszczyznach przenikania ściany w słup) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Komory silosowe o przekroju kołowym pracują głównie na rozciąganie w płaszczyznach poziomych, a wkładki przejmujące to rozciąganie są zasadniczym zbrojeniem ścian. Zbrojenie pionowe jest traktowane głównie jako montażowe i wykonawcze; przy dnie wraz z ewentualnym dodatkowym zbrojeniem pionowym pracuje ono na momenty zginające (powstające wskutek zamocowania ściany w dnie), działające w płaszczyznach pionowych.

Istnieją zasadniczo dwa najczęściej spotykane typy zbrojenia poziomego. Pierwszy z nich jest typem pojedynczego zbrojenia ścian okrągłych. Ten sposób polega na stosowaniu wkładek poziomych z hakami; pręty łączy się na zakład o długości 30-40 średnic. Zbrojenie pionowe o średnicy 8-MO mm umieszcza się tak w ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych w odległości do 40-50 cm. Pręty te mają charakter montażowy oraz wykonawczy (uprawnienia budowlane).

Połączenia ściany komory okrągłej

W silosach o średnicach mniejszych od 8 m spotyka się niekiedy zbrojenie bocznych ścian bez montażowych prętów pionowych z ograniczeniem wkładek pionowych jedynie do kilku zasadniczych w ścianach zewnętrznych. Takie zbrojenie uważa się jednak obecnie za niedostateczne i zaleca się umieszczanie we wszystkich ścianach pionowych prętów rozdzielczych, a nawet stosowanie zbrojenia podwójnego.

W przypadku komór silosowych o większych średnicach, zastosowanie podwójnego zbrojenia na całej wysokości tak w komorach środkowych, jak i zewnętrznych staje się nieodzowne; zbrojenie takie. Nawet przy niewielkich średnicach komór podwójne zbrojenie powinno być umieszczane w dolnej części komory na wysokości równej jej średnicy, ze względu na mogące tam powstać momenty zginające, np. przy nierównomiernym napełnieniu komory (opinie o programie).

Zbrojenie podwójne powinno się stosować tam, gdzie jest możliwe napełnienie komór materiałem o podwyższonej temperaturze; w tym przypadku zbrojenie pionowe należy przyjmować w odległościach przynajmniej co 30 cm. Przy podwójnym zbrojeniu poziomym wykonuje się także podwójne zbrojenie pionowe, które w ścianach zewnętrznych
może przejmować ewentualne naprężenia termiczne od nierównomiernego nagrzania zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni komory (segregator aktów prawnych).

W silosach okrągłych wielokomorowych, gdy poszczególne komory nie są oddzielone od siebie dylatacjami, styki tych komór utworzone są najczęściej przez pogrubienie przekrojów ścian, zbrojone dodatkowymi prętami o średnicy nie mniejszej od średnicy zbrojenia poziomego. Dodatkowo zbrojenie przyjęto tu co 28 cm z prętów 0 8 i 0 10. Szczegół połączenia ściany komory okrągłej ze ścianą zewnętrzną komory dodatkowej; węzeł zapewniający monolityczne połączenia ścian utworzony jest przez dwustronne skosy zbrojone prętami dodatkowymi, odpowiadającymi kształtem pogrubieniu węzłowemu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami