Cechy charakterystyczne asfaltów

Cechy charakterystyczne asfaltów

Wymienione cechy charakterystyczne asfaltów są wspólne również i dla paków pochodzenia węglowego, z torfu itp. Podanie zatem ścisłej definicji asfaltów i określenie różnic, które zachodzą między nimi a pakami, jedynie w oparciu o cechy fizyczne, nie jest możliwe (program uprawnienia budowlane na komputer).
Obecnie głównym źródłem asfaltu jest ropa naftowa.

Asfalty otrzymywane z ropy naftowej górują nad asfaltami naturalnymi nie tylko ilością, lecz również różnorodnością swych właściwości, liczbą gatunków oraz znacznie mniejszą zawartością popiołu.
Wszystkie asfalty, które stosuje się dziś w przemyśle izolacyjnym i drogowym, są czystymi asfaltami ponaftowymi lub mieszaninami asfaltów ponaftowych z asfaltami naturalnymi.
Zasadniczymi cechami asfaltów, którym zawdzięczają one swe zastosowanie do ochrony budowli przed wodą i wilgocią, są:
- hydrofobowość. Asfalt jest całkowicie nierozpuszczalny w wodzie i nie ulega zwilżaniu przez wodę (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Woda spływa z powierzchni asfaltu jak z dobrze natłuszczonego papieru;
- nieprzesiąkliwość dla powietrza i pary wodnej. Współczynnik dyfuzji pary wodnej wynosi dla asfaltu (analogiczny współczynnik dla polistyrenu wynosi 2,7-r-3,9* 10-8).

Jak z tego zestawienia wynika, dmuchanie i utlenianie asfaltu zwiększają nieznacznie jego przepuszczalność dla pary wodnej i dobrą przyczepność do materiałów budowlanych. Powłoka asfaltowa nałożona we właściwy sposób na powierzchnię betonu lub muru przylega do niej dobrze i stanowi szczelną przeponę nie dającą się oderwać i nie przepuszczającą wilgoci;
- zdolności wiążące.

Ziarna kruszywa otoczone asfaltem, przy odpowiedniej grubości otoczki, przy zagęszczaniu wiążą się ze sobą. Właściwość ta wykorzystywana jest przy robotach z asfaltu lanego i przyklejaniu papy (uprawnienia budowlane).
Występujące w przyrodzie asfalty są blisko spokrewnione z ropą naftową. Wskazuje na to fakt, że miejsca, gdzie występuje asfalt naturalny, leżą zawsze w pobliżu źródeł ropy naftowej, oraz chemiczne pokrewieństwo istniejące między ropą naftową a asfaltami naturalnymi. Również i asfalty otrzymywane z rop naftowych wykazują duże podobieństwo, tak fizyczne, jak i chemiczne, do asfaltów naturalnych (program egzamin ustny).

Asfalty naturalne

Przemiany, jakim musi ulec ropa naftowa, aby przejść w asfalt, polegają na utracie części lżejszych i lotnych oraz na procesach kondensacji, polimeryzacji i utleniania. Procesy te są przypuszczalnie ułatwiane względnie przyśpieszane przez obecność gliny koloidalnej, piasku i wody, z którymi ropa naftowa tworzy emulsje łatwo ulegające dalszym przemianom.
W asfaltach naturalnych stwierdzono ponadto obecność wanadu, co przy znanych własnościach katalitycznych tego pierwiastka potwierdza hipotezę, że asfalty naturalne pochodzą z ropy, której składniki uległy katalitycznej polimeryzacji i oksydacji (opinie o programie).

Asfalty naturalne występują w złożach o różnej zawartości czystego asfaltu, tj. składników rozpuszczalnych w dwusiarczku węgla. Złoża najbogatsze w czyste asfalty znajdują się w Selenizzy (Albania) (81,6% asfaltu rozpuszczalnego w CS2), w Zakaukaziu (Rosji), gdzie spotyka się złoża asfaltu naturalnego zawartości do 96% składników rozpuszczalnych, w Syrii, gdzie znane są złoża o zawartości do 99% asfaltu i wiele innych (segregator aktów prawnych).
W Ameryce Północnej występują w wielu stanach złoża asfaltów naturalnych o zawartości 60^-80% rozpuszczalnego bitumu (Kentucky, Kalifornia, Oregon). W Ameryce Środkowej znane są złoża meksykańskie, a w Wenezueli jezioro asfaltowe Bermudez oraz szereg innych.

Spośród wielkiej ilości znalezisk asfaltów naturalnych najbardziej znany jest asfalt naturalny trynidadzki, występujący w słynnym jeziorze asfaltowym na wyspie Trynidad. Asfalt ten powstał przypuszczalnie przez zmieszanie się asfaltu pierwotnego z mułem z wulkanu błotnego przy współdziałaniu wody gazu ziemnego o wysokim ciśnieniu, co spowodowało wysokie rozdrobnienie składników mineralnych zawartych w asfalcie (promocja 3 w 1)..

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami