Cementy anhydrytowe

 

Cementy anhydrytowe

Cementy anhydrytowe — znane również pod nazwami cement Keena, cement marmurowy, biały cement angielski — uzyskuje się z czystych kamieni gipsowych, stosując wypalanie w temperaturze do 800 °C i dodawanie katalizatora, przeważnie ałunowego, który powoduje wiązanie spoiwa. Istnieją różne sposoby produkcji (program uprawnienia budowlane na komputer). Przytoczymy następujące:

Gips surowy wypalany jest przy około 800°C; produkt wypalenia nasycany jest 10-procentowym roztworem ałunów, suszony, następnie znów wypalany przy tejże temperaturze, wreszcie mielony na drobny proszek.

Gips surowy wypalany jest pierwotnie przy 1204-200°C (na gips półwodny), następnie nasycany roztworami ałunów, suszony i powtórnie wypalany przy około 800°C, wreszcie mielony. Otrzymany w ten sposób rpateriał musi być przy użyciu zarabiany na roztworze wodnym ałunów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Gips surowy wypalany jest przy 550-f-700°C; produkt wypalenia jest mielony na proszek, do którego dodaje się przy produkcji około 1% siarczanów potasu i glinu — jest to już gotowy cement).

Cechy fizyczne. Cementy anhydrytowe mają wygląd czysto białego, drobno zmielonego proszku zawierającego niewielką ilość katalizatora i domieszek nie wpływających na barwę.

Stopień miałkości powinien być taki, żeby przy przesiewaniu na sicie 0,2 mm nie pozostawało go więcej niż 2%; jeżeli cement ma być użyty do wyrobów polerowanych, pożądane jest aby na sicie 0,08 mm nie pozostawało więcej niż 15%. Współczynnik odbicia światła (stopień białości) nie powinien być mniejszy od 90% (uprawnienia budowlane).

Początek wiązania następuje po 20-f-60 minutach od chwili zarobienia z wodą, koniec wiązania po 24-6 godzinach. Ilość wody potrzebna do zarobienia wynosi 404-50% w stosunku do ciężaru cementu.

Wytrzymałość odlewów o normalnym ciężarze objętościowym wynosi po 7 dniach na rozciąganie 30-4-45 kG/cm2, na ściskanie 2004-400 kG/cm2 (program egzamin ustny).

Wyroby z cementów anhydrytowych są ścisłe i dość twarde. Mają one duże dekoracyjne zalety, jak piękne barwy, uzyskane dzięki dodaniu do cementu pigmentów odpornych na alkalia, doskonale nadają się do polerowania i wyróżniają się piękną błyszczącą powierzchnią (opinie o programie).

Cement anhydrytowy ma zastosowanie do: a) wyrobu sztucznego marmuru, b) polerowanych tynków, c) wykonywania ozdób architektonicznych, jak posągi, płaskorzeźby, ornamenty itp. W Polsce cementy anhydrytowe nie są dotąd produkowane.

Cement magnezjowy

Cement magnezjowy otrzymuje się przez wymieszanie sproszkowanego magnezytu kaustycznego MgO (tlenku magnezowego zwanego również magnezją) z roztworem chlorku lub siarczanu magnezowego. Uzyskane w ten sposób spoiwo wiąże i twardnieje osiągając znaczne wytrzymałości, nie jest jednak całkowicie odporne na działanie wody, a więc nie należy do spoiw hydraulicznych i stosowanie nazwy „cement” nie jest w tym wypadku uzasadnione, niemniej jednak powszechnie przyjęte w praktyce.

Przy zmieszaniu magnezytu kaustycznego z roztworem chlorku magnezowego powstają związki chemiczne: Mg(OH)3, 3MgCl2 • 6HzO i inne, które wykrystalizowują z nasyconych roztworów tworząc twarde ciała. Właściwość ta została wykryta przez inżyniera Sorela w 1867 r., jednak uzyskała praktyczne zastosowanie (do posadzek skałodrzewnych) dopiero 20 lat później. Od nazwiska wynalazcy pochodzi często stosowana dla tego spoiwa nazwa — cement Sorela.

Magnezyt kaustyczny MgO. Magnezyt kaustyczny używany do wyrobu cementu magnezjowego otrzymywany jest przez wypalenie magnezytu naturalnego w temperaturze 750-4-800°C (głównie w piecach szybowych) i zmielenie na miałki proszek. Temperatura wypalania musi być odpowiednio dobrana; przy zbyt niskiej bowiem magnezyt tylko częściowo przeistacza się w magnezję, przy zbyt wysokiej zaś otrzymuje się produkt przepalony nie nadający się do cementu Sorela.

Na wypalenie 1 t magnezytu kaustycznego zużywa się 2504-300 kg węgla o wartości cieplnej 7000 kcal/kg (segregator aktów prawnych).

Magnezyt kaustyczny traci własności wiązania pod działaniem wilgoci nawet z powietrza. Dostarczany jest w szczelnych workach papierowych (50 kg brutto), niekiedy w workach jutowych, wyklejanych wewnątrz papierem impregnowanym. Worki należy przechowywać w suchym miejscu, możliwie nieprzewiewnym. Wysokość układania nie powinna przekraczać 10 worków leżących na płask.

Jeśli czas przechowywania przekroczył 6 miesięcy — materiał przed użyciem należy poddać badaniom. Wymagania techniczne dla magnezytu kaustycznego zawiera PN-54/B- 14241 (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami