Cementy ekspansywne

Cementy ekspansywne

Wzrost kryształów uwodnionych siarczanoglinianów wapniowych prowadzi do częściowego zniszczenia krystalicznego szkieletu uwodnionych nowych faz, co powoduje okresowy spadek wytrzymałości (program uprawnienia budowlane na komputer).
Uwodniony siarczanoglinian wapniowy wypełnia wolne przestrzenie między ziarnami cementu i powoduje zagęszczenie stwardniałego zaczynu cementowego, przy czym nie występuje tu ekspansja lub jest ona nieznaczna.

Cementy ekspansywne uzyskiwane z cementu portlandzkiego i spieków gipsowo-wapiennych
Wytwarzanie cementu ekspansywnego z cementu glinowego i specjalnych dodatków jest ograniczone ze względu na złożony proces technologiczny otrzymywania głównego składnika (spoiwa). Ponadto koszt cementu wzrasta ze względu na stosowanie drogich składników.
Znana jest produkcja cementów ekspansywnych z szeroko dostępnego i tańszego cementu portlandzkiego z dodatkiem ekspansywnego składnika; opracowano wiele rodzajów tego składnika (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pęcznienie zachodzi tu w wyniku powstawania uwodnionego siarczanoglinianu wapniowego oraz hydratacji CaO lub MgO z utworzeniem Ca(OH)2 lub Mg(OH)2.

Wprowadzenie spieku gipsowo-wapiennego do alitowego cementu portlandzkiego marki 50 wykazało, że takie mieszaniny rozszerzają się przy przechowywaniu zarówno w wodzie, jak i na powietrzu. Zmiany liniowych wymiarów próbek wykonanych z takiego cementu ekspansywnego, w zależności od rodzaju i ilości dodatku, podano w tabl. 5-4.

Przy przechowywaniu próbek na powietrzu w ciągu 1 doby efekt rozszerzenia się wynosi dla pierwszego dodatku 2% i więcej. Dodatki pierwszy i drugi mają większą aktywność i wywołują ekspansję już przy wprowadzeniu ich w ilości odpowiednio 1 i 0,5%. Maksymalne wydłużenie przy przechowywaniu próbek na powietrzu zachodzi po wprowadzeniu 3-i-5% wszystkich rodzajów dodatku.
Dojrzewanie próbek w suchych warunkach w okresie do 28 dni wywołuje dalsze zmiany ich wymiarów liniowych (uprawnienia budowlane).

Zwiększenie ilości pierwszego dodatku

Ponieważ dla zaczynu cementowego charakterystyczne są zjawiska skurczowe, efekt działania dodatku ekspansywnego zmniejsza się. W wyniku nakładania się procesów — pęcznienia i skurczu - przeważa w niektórych przypadkach ten ostatni proces, w związku z czym próbki wykazują skurcz, którego wielkość zależy od rodzaju i ilości dodatku. Najczęściej obserwuje się skurcz w przypadku pierwszego dodatku (program egzamin ustny). Próbki zawierające drugi i trzeci dodatek są również narażone na skurcz, ale jego wielkość bezwzględna jest nieco mniejsza, co jest związane z dużym początkowym pęcznieniem tych próbek. Wydłużenie próbki jest jednak dodatnie. Wydłużenie to szybko maleje w początkowym okresie twardnienia (do 7 dni).

W próbkach dojrzewających 28 dni deformacje nieco stabilizują się, skurcz zmniejsza się (opinie o programie).
Przy przechowywaniu próbek z zaczynu cementu portlandzkiego w wodzie zachodzi ich pęcznienie; wydłużenie liniowe w tym przypadku wynosi 0,23% po upływie 28 dni (patrz tabl. 5-4). Dodatek pierwszy w ilości 2% powoduje równomierne rozszerzanie się próbek o 0,23, 0,33 i’0,35% przy przechowywaniu przez odpowiednio 1, 7 i 28 dni.
Jak widać z przytoczonych danych, szybkie pęcznienie następuje w początkowym okresie twardnienia.

Zwiększenie ilości pierwszego dodatku do 3 i 5% pozwala na uzyskanie próbek ze znaczną ekspansją, równą 0,97-1,5%.
Drugi i trzeci dodatek spieku gipsowo-wapiennego działa skuteczniej; wydłużenie próbek osiąga znaczne wartości.
Zbadano również wpływ dodatku spieku gipsowo-wapiennego na wytrzymałość na ściskanie małych próbek o wymiarach 2x2x2 cm (segregator aktów prawnych).

Dodatki ekspansywne obniżają nieco wytrzymałość próbek w wyniku naruszenia struktury w pierwszym okresie twardnienia; zjawisko spadku wytrzymałości jest typowe dla większości cementów ekspansywnych.
Ze zwiększeniem ilości dodatku zmniejsza się wytrzymałość próbek; wpływ rodzaju dodatku nie przejawia się wyraźnie. Dla cementu portlandzkiego 3% spieku gipsowo- - wapiennego (dodatek pierwszy) należy uważać za ilość najkorzystniejszą (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !