Centralizacja produkcji półfabrykatów

Centralizacja produkcji półfabrykatów
Centralizacja produkcji półfabrykatów

Centralizacja produkcji półfabrykatów i prefabrykatów na budowach daje duże korzyści w porównaniu z prymitywnym zazwyczaj ich wytwarzaniem przy poszczególnych obiektach, a zwłaszcza gdy obiekty te są małe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Spośród tych korzyści szczególne znaczenie mają:

  • podniesienie jakości półfabrykatów i prefabrykatów,
  • możność zainstalowania kosztowniejszych, a przez to wydajniejszych i doskonalszych maszyn i urządzeń mechanicznych,
  • racjonalne wykorzystanie maszyn produkcyjnych,
  • możność znacznego powiększenia stopnia mechanizacji przez rozszerzenie jej na liczne czynności pomocnicze,
  • możność równomiernego wykorzystania maszyn produkcyjnych,
  • zmniejszenie zatrudnienia roboczego,
  • obniżenie kosztów wytwarzania na jednostkę produkcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Mimo tych oczywistych korzyści decyzja o centralizacji wytwarzania półfabrykatów i prefabrykatów w każdym poszczególnym przypadku wymaga studiów i rozważań, w szczególności od strony ekonomicznej.

Aby powziąć decyzję o utworzeniu wytwórni pomocniczych, należy najpierw ustalić kryteria, jakimi należy się kierować przy takiej czy innej centralizacji produkcji pomocniczej na danym placu budowy (uprawnienia budowlane).

Stopień centralizacji produkcji pomocniczej na określonym placu budowy (budowa osiedla mieszkaniowego, zespołu przemysłowego, kombinatu przemysłowego itp.) jest uzależniony przede wszystkim od wielkości tej produkcji, od położenia obiektów odbierających produkcję w stosunku do miejsca scentralizowania produkcji, a zatem od wielkości transportu, od układu topograficznego rejonu budowy, od długotrwałości i równomierności zapotrzebowania produkcji itp.

Stopień centralizacji produkcji pomocniczej na budowach wyraża się rodzajem wytwórni przeznaczonych do jej wytwarzania (program egzamin ustny).

Wytwórnie pomocnicze centralne koncentrują wytwarzanie danej produkcji na placu budowy w jednej wytwórni dla wszystkich obiektów placu budowy.

Wytwórnie pomocnicze odcinkowe

Wytwórnie pomocnicze odcinkowe centralizują wytwarzanie danej produkcji dla kilku obiektów, przy czym na tym samym placu budowy mogą być zainstalowane dwie lub więcej takich wytwórni o jednorodnej produkcji.

W przypadku zorganizowania wytwórni pomocniczych przy poszczególnych obiektach rezygnuje się całkowicie z centralizacji produkcji pomocniczej na danym placu budowy (opinie o programie).

Wytwórnie pomocnicze odcinkowe i wytwórnie pomocnicze obiektowe mają przewagę nad wytwórniami centralnymi ze względu na mniejszy koszt transportu wewnętrznego, natomiast do ujemnych stron tych wytwórni należy zaliczyć brak odpowiednich warunków do zastosowania właściwej mechanizacji, a nawet niejednokrotnie wymagają one wprowadzenia pracy ręcznej.

A zatem przy wszystkich rodzajach półfabrykatów i prefabrykatów, przy których koszt transportu nie wywiera większego wpływu na ostateczny koszt tych produktów loco miejsce robocze na budowie, nie ma wątpliwości co do potrzeby, a nawet konieczności centralizacji. Z tego punktu widzenia należy wytwarzać centralnie takie półfabrykaty jak zbrojenie, płyty ciesielskie do deskowań, małe i średnie elementy betonowe i żelbetowe (segregator aktów prawnych).

Natomiast we wszystkich tych przypadkach, gdzie udział kosztów transportu w kosztach półfabrykatów lub prefabrykatów loco miejsce robocze odgrywa dużą rolę (np. ciężkie elementy betonowe i żelbetowe) oraz w szczególności w przypadku, gdy od momentu wytworzenia półfabrykatów (masa betonowa i zaprawy) do momentu ich zużycia upłynąć może, ze względów technologicznych, tylko krótki czas, decyzja o centralizacji wytwarzania wymaga przemyślenia i przede wszystkim ekonomicznego uzasadnienia (promocja 3 w 1).

Ponadto należy przyjąć pod uwagę, że centralizacja wytwarzania dowolnego prefabrykatu na budowie wymaga wczesnej decyzji ze względu na dłuższy czas jej zorganizowania w porównaniu z czasem potrzebnym dla zorganizowania oddzielnych miejsc wykonania przy poszczególnych obiektach.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !