Charakter pracy

Charakter pracy

Z uwagi na specjalny charakter pracy tych konstrukcji stosunkowo dużo miejsca poświęcono obliczeniom i wymiarowaniu (program uprawnienia budowlane na komputer). Dla poszczególnych typów przekryć podano założenia, praktyczne i najbardziej efektywne metody obliczeń oraz gotowe zależności potrzebne przy projektowaniu. Jedynie w przypadku kilku problemów z zakresu powłok obrotowych ograniczono się do podania tylko ostatecznych zależności bez założeń obliczeniowych. 

Omówiono zagadnienia związane z projektowaniem jedynie konstrukcji przekrycia - a więc elementów powłokowych lub tarczowych współpracujących ze składowymi innymi elementami charakterystycznymi dla rozpatrywanego przekrycia. Nie omówiono natomiast współpracy przekrycia z konstrukcją podpierającą, wspólnej ich pracy na niektóre rodzaje obciążeń (np. na obciążenia wiatrem) itp., gdyż zagadnienia te są związane z rodzajem konstrukcji wsporczej hali, stosowanych połączeń elementów, usztywnienia hali, a więc z zagadnieniami związanymi z budownictwem halowym. Tarczownice są to cienkościenne, przestrzenne dźwigary powierzchniowe, złożone z elementów płaskich, monolitycznie połączonych wzdłuż krawędzi (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Racjonalne ukształtowanie i połączenie płaskich elementów płytowych w tarczowy ustrój przestrzenny pozwala na pełniejsze wykorzystanie cech wytrzymałościowych betonu przy stosunkowo niskim zużyciu stali.

W zależności od przeznaczenia i ukształtowania tarczownicy poszczególne jej elementy pracują w różnych warunkach. W konstrukcjach przekryć dachowych znalazły zastosowanie przede wszystkim tarczownice pryzmatyczne.

W tarczownicach tego typu można wyodrębnić trzy zasadnicze elementy konstrukcyjne:
a) cienkie tarcze-płyty,
b) przepony poprzeczne,
c) podłużne elementy brzegowe (skrajne i pośrednie).
Odległość między przeponami nazywamy rozpiętością lub długością tarczownicy (uprawnienia budowlane).

Odległość w kierunku poprzecznym

Odległość w kierunku poprzecznym, między elementami brzegowymi lub pachwinowymi la, nazywamy szerokością fali. W zależności od stosunku długości tarczownicy do wymiarów przekroju poprzecznego kształtuje się rola i charakter pracy poszczególnych elementów. W związku z tym - pod względem konstrukcyjnym - dzielimy tarczownice na długie i krótkie.
Biorąc pod uwagę wszelkie możliwe odmiany przekroju poprzecznego trudno jest określić dokładną granicę między nimi (program egzamin ustny).
W związku z tym często wprowadza się pojęcie długości pośredniej.

Tarczownice krótkie charakteryzują się przewagą działania płytowego nad działaniem tarczowym, a podstawowym kierunkiem ich pracy jest kierunek poprzeczny. Ugięcia płyt między krawędziami są w tym przypadku większe niż ugięcia krawędzi między przeponami (opinie o programie).
W tych warunkach tarcze pracują podobnie, jak płyta ciągła, podparta wzdłuż krawędzi, w której reakcje podporowe powstają wskutek działania tarczowego. Reakcje te są bezpośrednią przyczyną powstania naprężeń normalnych w kierunku poprzecznym.
Tarczownice długie, najczęściej stosowane w konstrukcjach przekryć dachowych, charakteryzują się tym, że zarówno względne przemieszczenia punktów tarczownicy, jak również ugięcia płyt między krawędziami są małe w stosunku do bezwzględnych przemieszczeń punktów krawędzi. Podstawowym kierunkiem ich pracy jest kierunek podłużny, a działanie tarczowe przeważa nad działaniem płytowym. W tych warunkach tarczownica pracuje podobnie, jak belka oparta na przeponach (segregator aktów prawnych).

Założenie takie możliwe jest w przypadku, gdy zapewniona jest niezmienność przekroju poprzecznego, oraz gdy wymiary tarcz pozwalają na przyjęcie liniowego rozkładu naprężeń.
W tarczownicach o długości pośredniej trudno jest wskazać główny kierunek pracy. Oddziaływania tarczowe i płytowe są tu wielkościami tego samego rzędu.

Szerokość fali tarczownicy przyjmuje się zwykle w granicach t2 ^ lO-f-12 m przy wysokości f ^ 0,1 lv Na szerokość fali składa się 2-J-3 tarcze o grubości t = 6-r-lO cm i wysokości d ^ 20-J-30 t. Przy większych wysokościach stosuje się żebrowanie tarczy w kierunku poprzecznym (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !