Charakter rozszczepienia

Charakter rozszczepienia

Dla cementów o różnym składzie mineralnym najbardziej charakterystyczny jest odcinek widma w podczerwieni w zakresie liczb falowych 700-M200 cm-1. W tej części widma występuje szerokie rozmyte pasmo, które jest rozszczepione na kilka części. Charakter rozszczepienia zależy od mineralnego składu klinkieru (program uprawnienia budowlane na komputer).
Widma w podczerwieni cementów świadczą o obecności C3S, fazy /3 C2S, C3A, C4AF i gipsu.
Na widmie w podczerwieni cementu belitowego z zestawu / występują pasma 830, 855, 920 i 990 cm-1, przy czym pasma 830 i 855 cm*1 pojawiają się wskutek rozszczepienia pasma 840 cm-1, charakterystycznego dla fazy /? C2S.

W przypadku cementu alitowo-belitowego z zestawu 2 obserwuje się pasmo 840 cnr1 charakterystyczne dla belitu oraz pasma 880 i 920 cm-1 charakterystyczne dla alitu. Przy przejściu do cementu alitowego z zestawu 3 pojawiają się nieco przesunięte pasma C3S przy 870 i 900 cm-1 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Widma w podczerwieni wszystkich trzech cementów mają pasma glinianów i glinożelazianów w zakresie liczb falowych 600-f-700 cm-1, uwarunkowane wahaniami deformacyjnymi tetraedru A104~, a także pasma drgań walencyjnych w zakresie liczb lOOO-r-1150 cm-1. Obecność w widmach cementów pasma pochłaniania 1130 cm-1 świadczy o obecności gipsu. Rozmyte pasmo na widmach cementów w zakresie liczb falowych 1500-M430 cm-1 charakteryzuje karbonizację próbek, co potwierdzają dane analizy termicznej i rentgenowskiej (uprawnienia budowlane).

Widma w podczerwieni cementów ulegają zmianom z upływem czasu hydratacji. Ogólne zmiany ujawniają się w postaci zwiększonego rozmycia pasm i zmiany ich położenia w zakresie liczb falowych 700-f 1200 cm-1. Zwiększenie rozmycia pasm próbek w procesie hydratacji następuje wskutek zmniejszenia zawartości nieuwodnionego cementu i nieuporządkowania struktury uwodnionych związków, o powstaniu których można sądzić na podstawie pasm w zakresie liczb falowych 1580-fl650 cm-1 i 3580-3750 cm-1, z najsilniejszym pasmem przy 3630 cm-1. Pasma te świadczą o obecności w twardniejącym zaczynie cementowym wody nie związanej, zeolitowej i chemicznie związanej (program egzamin ustny).

Pasmo pochłaniania gipsu

Pasmo pochłaniania gipsu przy 1100-1150 cm-1 zmniejsza się z biegiem czasu hydratacji cementu i zlewa się, tworząc szerokie pasmo przy 950-M150 cm-1.
Widma w podczerwieni cementów zmieniają się w zależności od ich mineralnego składu. Wraz ze zwiększeniem ilości QS w cemencie zmniejsza się rozmycie pasm na widmach w podczerwieni uwodnionych cementów - równolegle ze wzrostem stopnia ich hydratacji. Zakres widma w podczerwieni, charakterystyczny dla grup Si04- i SO3-, których ilość utrzymuje się na stałym poziomie ze wzrostem hydratacji cementów, ulega zmianie (położenie i intensywność pasm na widmach w podczerwieni zmieniają się).

Następuje to wskutek zmiany rodzaju wiązań tych grup z otaczającymi je jonami (opinie o programie).
W przedziale liczb falowych 950-1300 cm-1 obserwuje się na widmach w podczerwieni pasma pochłaniania gipsu, etryngitu i uwodnionego monosiarczanoglinożelazianu wapnia, których udział maleje z biegiem czasu hydratacji zaczynu cementowego, zwiększając rozmycie widma. Jest to spowodowane częściową rekrystalizacją uwodnionego monosiarczanoglinianu wapnia (lub jego analogu zawierającego żelazo) z utworzeniem roztworów stałych z uwodnionymi krzemianami i innymi związkami wapnia (segregator aktów prawnych).

Reasumując, przestudiowanie danych termicznej analizy różnicowej, analizy rentgenowskiej i widm w podczerwieni próbek badanych cementów, po różnym okresie twardnienia, wykazało, że między procesem hydratacji cementów, uzyskanych z klinkierów z dodatkiem bazaltu, a procesem twardnienia cementów z tradycyjnych surowców nie ma żadnych istotnych różnic jakościowych. Różnica polega jedynie na pewnym spadku prędkości procesu hydratacji badanych cementów w początkowych okresach.

Przyczyną opóźnienia tego procesu jest zwiększona zawartość wolno uwodniającego się glinożelazianu i obecność alkaliów, wpływających na hamowanie hydratacji minerałów klinkierowych wskutek tworzenia się na powierzchni ziarn krzemianów wapnia otoczek żelowych, utrudniających przenikanie wody do jeszcze nie zhydratyzowanych jąder tych ziarn (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !