Charakter rozszczepienia

Charakter rozszczepienia

Dla cementów o różnym składzie mineralnym najbardziej charakterystyczny jest odcinek widma w podczerwieni w zakresie liczb falowych 700-M200 cm-1. W tej części widma występuje szerokie rozmyte pasmo, które jest rozszczepione na kilka części. Charakter rozszczepienia zależy od mineralnego składu klinkieru (program uprawnienia budowlane na komputer).
Widma w podczerwieni cementów świadczą o obecności C3S, fazy /3 C2S, C3A, C4AF i gipsu.
Na widmie w podczerwieni cementu belitowego z zestawu / występują pasma 830, 855, 920 i 990 cm-1, przy czym pasma 830 i 855 cm*1 pojawiają się wskutek rozszczepienia pasma 840 cm-1, charakterystycznego dla fazy /? C2S.

W przypadku cementu alitowo-belitowego z zestawu 2 obserwuje się pasmo 840 cnr1 charakterystyczne dla belitu oraz pasma 880 i 920 cm-1 charakterystyczne dla alitu. Przy przejściu do cementu alitowego z zestawu 3 pojawiają się nieco przesunięte pasma C3S przy 870 i 900 cm-1 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Widma w podczerwieni wszystkich trzech cementów mają pasma glinianów i glinożelazianów w zakresie liczb falowych 600-f-700 cm-1, uwarunkowane wahaniami deformacyjnymi tetraedru A104~, a także pasma drgań walencyjnych w zakresie liczb lOOO-r-1150 cm-1. Obecność w widmach cementów pasma pochłaniania 1130 cm-1 świadczy o obecności gipsu. Rozmyte pasmo na widmach cementów w zakresie liczb falowych 1500-M430 cm-1 charakteryzuje karbonizację próbek, co potwierdzają dane analizy termicznej i rentgenowskiej (uprawnienia budowlane).

Widma w podczerwieni cementów ulegają zmianom z upływem czasu hydratacji. Ogólne zmiany ujawniają się w postaci zwiększonego rozmycia pasm i zmiany ich położenia w zakresie liczb falowych 700-f 1200 cm-1. Zwiększenie rozmycia pasm próbek w procesie hydratacji następuje wskutek zmniejszenia zawartości nieuwodnionego cementu i nieuporządkowania struktury uwodnionych związków, o powstaniu których można sądzić na podstawie pasm w zakresie liczb falowych 1580-fl650 cm-1 i 3580-3750 cm-1, z najsilniejszym pasmem przy 3630 cm-1. Pasma te świadczą o obecności w twardniejącym zaczynie cementowym wody nie związanej, zeolitowej i chemicznie związanej (program egzamin ustny).

Pasmo pochłaniania gipsu

Pasmo pochłaniania gipsu przy 1100-1150 cm-1 zmniejsza się z biegiem czasu hydratacji cementu i zlewa się, tworząc szerokie pasmo przy 950-M150 cm-1.
Widma w podczerwieni cementów zmieniają się w zależności od ich mineralnego składu. Wraz ze zwiększeniem ilości QS w cemencie zmniejsza się rozmycie pasm na widmach w podczerwieni uwodnionych cementów - równolegle ze wzrostem stopnia ich hydratacji. Zakres widma w podczerwieni, charakterystyczny dla grup Si04- i SO3-, których ilość utrzymuje się na stałym poziomie ze wzrostem hydratacji cementów, ulega zmianie (położenie i intensywność pasm na widmach w podczerwieni zmieniają się).

Następuje to wskutek zmiany rodzaju wiązań tych grup z otaczającymi je jonami (opinie o programie).
W przedziale liczb falowych 950-1300 cm-1 obserwuje się na widmach w podczerwieni pasma pochłaniania gipsu, etryngitu i uwodnionego monosiarczanoglinożelazianu wapnia, których udział maleje z biegiem czasu hydratacji zaczynu cementowego, zwiększając rozmycie widma. Jest to spowodowane częściową rekrystalizacją uwodnionego monosiarczanoglinianu wapnia (lub jego analogu zawierającego żelazo) z utworzeniem roztworów stałych z uwodnionymi krzemianami i innymi związkami wapnia (segregator aktów prawnych).

Reasumując, przestudiowanie danych termicznej analizy różnicowej, analizy rentgenowskiej i widm w podczerwieni próbek badanych cementów, po różnym okresie twardnienia, wykazało, że między procesem hydratacji cementów, uzyskanych z klinkierów z dodatkiem bazaltu, a procesem twardnienia cementów z tradycyjnych surowców nie ma żadnych istotnych różnic jakościowych. Różnica polega jedynie na pewnym spadku prędkości procesu hydratacji badanych cementów w początkowych okresach.

Przyczyną opóźnienia tego procesu jest zwiększona zawartość wolno uwodniającego się glinożelazianu i obecność alkaliów, wpływających na hamowanie hydratacji minerałów klinkierowych wskutek tworzenia się na powierzchni ziarn krzemianów wapnia otoczek żelowych, utrudniających przenikanie wody do jeszcze nie zhydratyzowanych jąder tych ziarn (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !