Chemiczna agresja wody na beton

Chemiczna agresja wody na beton

Jednakże zagrożenie betonu przez mechaniczne działanie przesączającej się przezeń wody nie wyczerpuje całości problemu, bowiem jako zjawisko towarzyszące występuje w tych przypadkach agresja chemiczna wody na cement (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czynnikiem agresywnym występującym w różnych stężeniach niemal w każdej wodzie jest dwutlenek węgla C02, atakujący zawarty w cemencie tlenek wapniowy CaO i zamieniający go przy udziale wody w rozpuszczalny w wodzie kwaśny węglan wapniowy Ca(HC03)2
Laboratoryjne określenie zawartości dwutlenku węgla w wodzie może być wykonane jak następuje: do badanej wody (ok. 0,25 l) dodaje się pewną odważoną ilość czystej mączki marmurowej i energicznie miesza przez jedną lub dwie doby, następnie odparowuje i określa ubytek wagi marmuru (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
marmuru, stąd można określić stężenie C02 w mg/1 wody.
Przesączająca się woda wymywa więc stopniowo z cementu tlenek wapniowy i wynosi go, w postaci rozpuszczonego w wodzie kwaśnego węglanu wapniowego do drenów, w których przy kontakcie z powietrzem następuje z kolei krystalizacja tlenku wapniowego osadzającego się w postaci białych nalotów, stalaktytów i stalagmitów w sączkach, galeriach zbiorczych i szybach systemu drenażowego (uprawnienia budowlane).

W miarę redukcji ilości tlenku wapniowego w betonie następuje pewna redukcja wytrzymałości, przeważnie jednak kompensowana z nadwyżką przyrostem wytrzymałości, spowodowanym postępującym procesem twardnienia betonu w miarę upływu czasu. Natomiast nie da się zaprzeczyć, że wyługowanie tlenku wapniowego może wpływać na poszerzanie kanalików, przez które sączy się woda, a więc na stopniowe wzmagania się filtracji. Jednakże i ten proces - w zasadzie szkodliwy - może nie przybierać większych rozmiarów, jeśli przesączająca się woda zawiera w sobie zawiesiny, które z kolei działają kolmatująco na masyw betonowy (program egzamin ustny).

Stałe obserwacje przecieków

Stałe obserwacje przecieków na wielu zaporach okazują, iż przypadki dokładnego zbilansowania obu tendencji są stosunkowo rzadkie. Na ogół przeważa proces samouszczelniania i wtedy sumaryczne przecieki stopniowo maleją (opinie o programie). Zdarzają się jednak i przypadki odwrotne, sygnalizowane stałym wzrostem przecieków; wtedy oczywiście konieczne jest podjęcie robót zabezpieczających, polegających najczęściej na uzupełnieniu szczelności maski odwodnej przez zastrzykiwanie zaczynu cementowego do jej wnętrza, bądź przez wykonanie szczelnych okładzin, jak o tym była mowa wyżej (segregator aktów prawnych).
Obok wolnego, agresywnego dwutlenku węgla C02 znajdującego się w wodzie w postaci jonowej występuje on także w postaci związanej w wodorowęglanach
wapnia, magnezu i żelaza.

Stosunek ilości wolnego dwutlenku węgla do związanego rośnie ze wzrostem temperatury wody. I tak gdy w temperaturze 5°C ilość wolnego dwutlenku węgla wynosi ok. 70% w stosunku do związanego, to w temperaturze 20°C stosunek ten podnosi się do 110%. Wynika stąd, że agresja chemiczna przebiega nieco żywiej w lecie niż w zimie, poza tym lepkość wody jest wtedy mniejsza, a więc przecieki mają ilościowo tendencję rosnącą. Liczbowe uchwycenie tego zjawiska nie jest jednak łatwe, gdyż przeciekom przez masę betonową towarzyszą zazwyczaj znacznie większe przecieki przez nieszczelności szczelin dylatacyjnych, zaś te ostatnie wykazują zazwyczaj w zimie tendencję wzrastającą, bowiem wskutek oziębienia konstrukcji następuje poszerzenie tych szczelin. Zresztą przy zmiennych poziomach wody spiętrzonej ilości przecieków są ponadto zależne od poziomu spiętrzenia, co daje dodatkowy czynnik wpływający na sumaryczną wielkość przecieku, możliwy zresztą do wyeliminowania na tle danych liczbowych z długiego okresu obserwacji (promocja 3 w 1).

Dwutlenek węgla jako składnik wody występuje zawsze na obszarach sztucznych spiętrzeń, gdzie na skutek zalania wodą terenów uprzednio zagospodarowanych rozwijają się procesy gnilne materii organicznych. Są one tym intensywniejsze, im więcej roślinności znalazło się pod wodą. Wynika stąd duża waga należytego przygotowania terenów zbiornika pod zalew, a w szczególności usunięcia drzew i krzewów (pożądane jest także wykarczowanie korzeni oraz wykoszenie traw) przy systematycznym zwalczaniu tendencji do zarastania obszarów przybrzeżnych przez rośliny wodne z rodziny trzcin i szuwarów.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !