Ciśnienie pęcznienia drewna

Ciśnienie pęcznienia drewna

Ciśnienie pęcznienia drewna zależy od czasu nawilżania; zdąża ono do pewnego maksimum, a po przejściu przez kulminację ponownie spada. Maksimum pęcznienia drewna dla bielu sosnowego, badane na próbkach o wymiarach 3X3X3 cm, występuje po upływie 15-20 min. przy wilgotności 26-50% osiągając średnie wartości: w kierunku stycznym 17,5 kG/cm2, w kierunku promieniowym 7,6 kG/cm2 (przy nawilżaniu od stanu całkowicie suchego) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ciśnienie pęcznienia drewna hamowanego w pęcznieniu, odpowiadające spęcznieniu o 1% w ten sam sposób nawilżanej, lecz swobodnie pęczniejącej próbki, zamyka się w granicach od 0,9 kG/cm2 dla drewna topoli do 3,7 kG/cm2 dla drewna jesionu. Ciśnienie pęcznienia wzrasta wraz z ciężarem właściwym drewna i wraz ze współczynnikiem sprężystości w kierunku poprzecznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ciśnienie mechaniczne, jakie trzeba wywrzeć na drewno już spęczniałe celem przywrócenia mu jego pierwotnych wymiarów w stanie całkowicie suchym, jest kilkakrotnie wyższe od ciśnienia, jakie trzeba wywrzeć na drewno celem stłumienia pęcznienia w chwili jego powstawania (in statunascendi).

Ciśnienie pęcznienia drewna jest u wielu gatunków drewna większe w kierunku promieniowym niż w kierunku stycznym i to głównie u tych gatunków, które mają współczynnik sprężystości w kierunku promieniowym wyższy niż w kierunku stycznym (uprawnienia budowlane).

Ciśnienie pęcznienia wywierane przez drewno wilgotne jest tym mniejsze, im większa jest wilgotność początkowa pęczniejącego drewna. W praktyce mamy najczęściej do czynienia z drewnem o początkowej wilgotności 10-15%. Drewno takie może osiągnąć w kierunku stycznym około 75%, w kierunku promieniowym około 50% wartości wykazywanych przez pęczniejące drewno całkowicie suche. Wbudowane w konstrukcjach drewno powietrznosuche może według Perkitnego rozwinąć ciśnienie pęcznienia.

Ciśnienie pęcznienia

Wzrost ciśnienia pęcznienia w zależności od czasu nawilżania jest u poszczególnych gatunków drewna tak samo różnorodny jak wzrost wilgotności i stopnia swobodnego spęcznienia. Maksimum ciśnienia pęcznienia wywierane przez poszczególne gatunki drewna stanowi pewną charakterystyczną dla nich i w przybliżeniu stałą własność drewna. Wielkiemu pęcznieniu swobodnemu drewna nie zawsze odpowiada wielkie ciśnienie pęcznienia i na odwrót (program egzamin ustny).

Ciśnienie pęcznienia przyrasta w twardzieli znacznie wolniej niż w bielu. Mimo to maksimum ciśnienia pęcznienia wywieranego przez drewno twardzieli jest w przybliżeniu takie samo jak maksimum ciśnienia wywieranego przez drewno bielu (opinie o programie).

Ciśnienie pęcznienia wywiarane przez sklejkę w kierunku jej długości i szerokości wynosi zazwyczaj 7% ciśnienia wywieranego przez lite drewno. Ciśnienie pęcznienia wywierane przez sklejkę w kierunku prostopadłym do przebiegu warstw jest w przybliżeniu takie samo jak u drewna litego.
Mechaniczne tłumienie ciśnienia pęcznienia w kierunku stycznym powoduje wzrost ciśnienia pęcznienia w kierunku promieniowym o około 25 %. Natomiast mechaniczne stłumienie pęcznienia promieniowego spowodować może pewne obniżenie ciśnienia pęcznienia w kierunku stycznym.

Ciśnienie pęcznienia jest tym mniejsze, im większe jest uprzednie swobodne spęcznienie drewna (segregator aktów prawnych). Spadek ciśnienia jest w przybliżeniu proporcjonalny do uprzedniego swobodnego spęcznienia.
Ciśnienie mechaniczne potrzebne do stłumienia pęcznienia drewna jest tym mniejsze, im wcześniej zostało zastosowane. We wszystkich częściach konstrukcji drewnianych, w których przed wystawieniem konstrukcji na działanie wilgoci zastosowane zostało dostatecznie duże, przeć i działające (jak gdyby zapobiegawcze) ciśnienie w postaci działania spoczywającego na drewnie ciężaru, nacisku wywołanego działaniem ciasnego zaklinowania lub działaniem śruby, po nawilżeniu me dochodzi w ogóle do wzrostu ciśnienia drewna; przeciwnie, ciśnienie to zmniejsza się nieco na skutek zmniejszenia się współczynnika sprężystości nawilżonego drewna (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami