Co powinno się znaleźć w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie?


Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (bioz) przygotowywany jest przez kierownika budowy na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji związanej z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia ze względu na to, jaką specyfikę ma projektowany obiekt budowlany. Na stronie tytułowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą się znaleźć informacje dotyczące:


• nazwy oraz adresu obiektu budowlanego,
• imienia i nazwiska lub nazwy inwestora oraz jego adresu,
• imienia i nazwiska, a także adresu kierownika budowy i osoby sporządzającej plan bioz.


W części opisowej należy wyszczególnić kwestie dotyczące:
• zakresu prac i kolejności realizacji poszczególnych etapów,
• istniejących obiektów budowlanych, które podlegają rozbiórce lub adaptacji,
• elementów zagospodarowania terenu lub działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
• przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić w czasie realizowania robót budowlanych,
• wydzielenia oraz oznakowania miejsca, w którym prowadzone będą roboty budowlane,
• metody przechowywania oraz przemieszczania materiałów, substancji, preparatów oraz wyrobów niebezpiecznych na terenie budowy,
• planowanych środków organizacyjnych i technicznych, których celem jest zapobiegania niebezpieczeństwom związanym z wykonywaniem prac budowlanych w miejscach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich pobliżu,
• sposobów przeprowadzania instruktażu pracowników zanim przystąpią oni do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych,
• miejsc przechowywania dokumentów wymaganych do prawidłowej eksploatacji maszyn oraz innych urządzeń technicznych, a także dokumentacji budowy.


W części rysunkowej planu bioz należy umieścić czytelną legendę oraz oznaczyć czynniki, które mogą stwarzać zagrożenie podczas wykonywania robót budowlanych. Ponadto na rysunku należy zaznaczyć rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, który jest niezbędny podczas prowadzenia robót, a także rozmieszczenie i oznaczanie granic zewnętrznych i wewnętrznych stref ochronnych, które wynikają z odrębnych przepisów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !