Czas odpoczynków

Czas odpoczynków

Czas odpoczynków obejmuje te krótkie przerwy (przy pracy ludzkiej), które konieczne są dla zapobieżenia nadmiernemu zniżeniu robotnika.
Czas przerw technologicznych obejmuje przerwy nieusuwalne wynikające z charakteru pracy (np. oczekiwanie montażowców przy podnoszeniu wiązaru dachowe itp.) (program uprawnienia budowlane na komputer).
Straty czasu roboczego mogą być podzielone i analizowane jako suma czasu pracy ręcznej (np. rozbiórka niewłaściwie wykonanej konstrukcji itp.), czasu przestojów oraz strat czasu spowodowanych przekroczeniami dyscypliny pracy (spóźnienia do przy itp.).

W podobny sposób jak dla pracy ręcznej analizuje się pracę mechaniczną, względu pracę mieszaną mechaniczno-ręczną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Aby przeprowadzić analizę czasu zmiany roboczej, zestawionego w opisie dnia roboczego (zmiany roboczej), należy zsumować wszystkie jednoimienne elementy czasu oraz obliczyć je w postaci udziału procentowego w ogólnym zmianowym czasie roboczym. Przykład takiej analizy czasu zmiany roboczej.
Jednakże ze względu na pracochłonność takich obliczeń, korzystać można nieraz z ustalonych dla określonych warunków w określonym czasie tablic zawierających niektóre czynniki czasu roboczego zmianowego wyrażone w stosunku procentowym do całości tego czasu (uprawnienia budowlane).

Przykładem takich tablic jest tablica 8-3 zawierająca orientacyjne wielkości odpoczynków dla niektórych rodzajów pracy ręcznej, oraz zawierająca orientacyjne wielkości czasu pracy pomocniczej i przygotowawczo-zakończeniowej dla niektórych specjalności roboczych.
W ogólnym wyniku powyższych rozważań widoczne jest, iż przedmiotem metody chronometrażu przy projektowaniu norm mogą być tylko elementy czasu pracy efektywnej oraz pracy pomocniczej i to tylko wtedy, gdy są one cykliczne, i gdy czas trwania cyklu nie jest dłuższy niż kilka minut. Natomiast pozostałe czasy pracy jak praca przygotowawczo-zakończeniowa, odpoczynki i straty czasu mogą być badane i obliczane jako niecykliczne tylko przez zastosowanie metody fotografii dnia roboczego (program egzamin ustny).

Przybliżone metody

Do rejestracji czasu pracy w metodzie fotografii dnia roboczego służy zwykły zegarek, przy czym obserwator notuje czas rozpoczęcia obserwacji, treść obserwacji oraz czas zakończenia obserwacji, kwalifikując przeprowadzone obserwacje do odpowiednich z góry ustalonych elementów dnia roboczego.
Obserwacje czasu pracy metodą fotografii (analizy) dnia roboczego i chronometrażu są kosztowne, trwają stosunkowo długo i wymagają stałej obecności robotników na badanym stanowisku roboczym. Te ostatnie mogą w pewnym stopniu spowodować nienaturalne zachowanie się obserwowanej grupy pracowników, co z kolei wpłynąć może na takie czy inne zniekształcenie wyników badań. Stąd też właściwy dobór zespołu pracowników przy opracowywaniu nowych norm technicznych ma szczególne znaczenie (opinie o programie).

Przybliżone metody normowania technicznego mogą być dokonywane:
- na podstawie danych uzyskanych z rzeczywistego wykonania lub na podstawie uproszczeń obserwacji chronometrażowych,
- na podstawie porównania ze zbliżonymi pozycjami istniejących katalogów norm (segregator aktów prawnych).

Określanie przybliżonej normy technicznej na podstawie obserwacji rzeczywistego wykonania powinno się odbyć w czasie około 2-E3 zmian przez 2-3 zespoły, pod warunkiem zastosowania przy tym wykonaniu zasad racjonalnej organizacji. Wytypowane zespoły powinny być w całym czasie badań zatrudnione wyłącznie przy normowanej pracy. Gdy różnice w wydajnościach poszczególnych zespołów są wyższe niż 15-r20%, metoda ta nie może służyć do określania norm technicznych.

Metoda badanie czasu pracy metodą obserwacji migawkowych zastosowana po raz pierwszy w r. 1927 przez L.H.C. Tippetta statystyka angielskiego działającego w przemyśle włókienniczym, a następnie w innych zakładach przemysłowych, znalazła zastosowanie w budownictwie polskim w ostatnich latach (od roku 1957), po wprowadzeniu jej przez Resortowy Ośrodek Normowania Pracy Ministerstwa Budownictwa i PMB. Metoda ta w swojej istocie opiera się na zasadzie badań częściowych zamiast badań ciągłych, jak ma to miejsce w klasycznych metodach fotografii dnia roboczego lub chronometrażu (ciągłego) (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !