Czas pogłosu pomieszczenia

 

Czas pogłosu pomieszczenia

Czas pogłosu pomieszczenia - czas, w którym poziom gęstości energii akustycznej, poziom natężenia akustycznego lub poziom ciśnienia akustycznego obniża się w danym pomieszczeniu  po wyłączeniu źródła dźwięku o umownie przyjętą wartość 60 dB; nazwa ta odnosi się do przypadku, gdy prędkość obniżania się poziomu jest w przybliżeniu stała (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czas połowicznego zaniku - okres połowicznego rozpadu.

Czas połówkowy - czas, po upływie którego wielkość wyjściowa osiąga połowę swej wartości ustalonej.

Czas pomocniczy - w technologii mechanicznej - czas zużywany na wykonanie różnych czynności pomocniczych, umożliwiających lub ułatwiających przeprowadzenie operacji technologicznych.

Czas poświaty - czas mierzony od chwili usunięcia czynnika pobudzającego ekran luminescencyjny do chwili, gdy luminancja ekranu spadnie do określonej części (zwykle do 1/10) swej wartości początkowej.

Czas powrotu - czas, po którego upływie układ zamknięty powraca samorzutnie do stanu początkowego.

Czas pracy - w technologii mechanicznej - czas składający się z czasu przygotowawczo-zakończeniowego, czasu wykonania pracy zasadniczej i czasu obsługi stanowiska roboczego.

Czas przelotu (cząstki naładowanej) - elektron. czas, w którym cząstka naładowana przebywa drogę między dwoma określonymi punktami przestrzeni.

Czas przygotowawczo-zakończeniowy - w technologii mechanicznej - czas zużywany przez robotnika na przygotowanie stanowiska roboczego do wykonania zadania produkcyjnego i, po wykonaniu zadania, doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czas regeneracji - w pamięciach o odczycie niszczącym - czas potrzebny na odtworzenie (ponowne zapisanie) informacji zniszczonej w wyniku operacji odczytu.

Czas regulacji - czas, po upływie którego uchyb przejściowy wielkości regulowanej jest stale mniejszy od dopuszczalnego uchybu ustalonego.

Czas relaksacji - czas, po którego upływie układ makroskopowy przechodzi ze stanu nierównowagi w stan równowagi.

Czas ręczny - w technologii mechanicznej - czas potrzebny do wykonania określonych czynności roboczych ręcznie przez robotnika.

Czas rozdzielczy - najmniejszy przedział czasu między dwoma impulsami wejściowymi, przy którym impulsy są rozróżnione przez urządzenie jako oddzielne (uprawnienia budowlane).

Czas słoneczny - rachuba czasu oparta na pozornym dziennym i rocznym ruchu Słońca, będącym odbiciem ruchu Ziemi; rozróżnia się cz. s. prawdziwy, którego miarą jest kąt godzinny środka tarczy słonecznej oraz cz. s. średni, którego miarą jest kąt godzinny słońca średniego.

Czas słowa - czas potrzebny do przesłania słowa komputerowego z jednego rodzaju pamięci do drugiego.

Czas strefowy - czas słoneczny średni miejscowy dla obszarów leżących w danej strefie godzinnej.

Czas środkowoeuropejski - czas słoneczny średni południka ziemskiego leżącego o 15° na wschód od Greenwich (program egzamin ustny).

Czas trwania impulsu, szerokość impulsu - elektron. czas między chwilami, w których dana wielkość fizyczna przyjmuje wartość stanowiącą określoną część amplitudy impulsu; najczęściej wartość ta stanowi 50% amplitudy impulsu.

Czas uniwersalny

Czas uniwersalny, czas zachodnioeuropejski - czas słoneczny średni miejscowego południka ziemskiego przechodzącego przez Greenwich (opinie o programie).

Czas uzupełniający - w technologii mechanicznej - czas będący sumą czasu obsługi stanowiska roboczego i czasu na potrzeby fizjologiczne robotnika.

Czas własny - czas upływający w danym układzie odniesienia, wskazywany przez zegar związany z tym układem.

Czas wschodnioeuropejski - czas słoneczny średni południka ziemskiego leżącego o 30° na wschód od Greenwich.

Czas wykonania, czas operacji - w technologii mechanicznej - czas zużywany bezpośrednio na wykonanie operacji na pojedynczym przedmiocie (np. prostej części); cz. w. dzieli się na czas główny i czas pomocniczy Czas wyprzedzenia - stosunek współczynnika wzmocnienia różniczkowego do współczynnika wzmocnienia proporcjonalnego.

Czas zachodnioeuropejski - czas uniwersalny.

Czas zdwojenia - stosunek współczynnika wzmocnienia proporcjonalnego do współczynnika wzmocnienia całkowego (segregator aktów prawnych).

Czas życia (średni) - nitki, średni okres, w ciągu którego dany rodzaj jądra lub cząstki subatomowej istnieje w określonej postaci; jako przykłady można podać: cz. ż. mezonów przed przemianą, cz. ż. wzbudzonych jąder przed powrotem do stanu podstawowego, cz. ż. jąder atomowych nuklidu promieniotwórczego przed przemianą promieniotwórczą.

Czas życia nośników - czas, po upływie którego koncentracja w półprzewodniku wprowadzonych nośników ładunku elektrycznego zmaleje określoną ilość razy wskutek rekombinacji.

Czasochłonność - czas potrzebny do wykonania danej pracy.

Czasomierz - przyrząd do pomiaru przedziałów czasu; w odróżnieniu od zegara cz. działa tylko podczas dokonywania pomiaru, a jego wskazania mogą być kasowane (promocja 3 w 1).

Czasopismo - wydawnictwo periodyczne ukazujące się nie częściej niż raz w tygodniu; rozróżnia się czasopisma typu gazetowego (nieoprawionę) i książkowego (oprawione).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !