Blog

28.02.2019

Czy warto starać się o specjalizację?

W artykule znajdziesz:

Czy warto starać się o specjalizację?

Osoba, która posiada uprawnienia budowlane w określonej specjalności bez ograniczeń, może starać się o nadanie specjalizacji (program na komputer). Dokument ten stanowi potwierdzenie posiadania specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia we wskazanej w uprawnieniach specjalizacji. Oczywiście konieczne jest odbycie odpowiedniej praktyki, przy czym kandydat nie musi odbywać jej pod nadzorem innej osoby z uprawnieniami budowlanymi, ponieważ sam takie uprawnienia posiada i może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program na telefon). Co ważne, praktyka zawodowa może odbywać się na dowolnym stanowisku oraz na postawie dowolnej umowy, np. umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej – w obowiązujących przepisach nie określono, czy praktykę trzeba odbywać na określonym stanowisku, stąd znaczenie ma nie stanowisko, ale charakter wykonywanych czynności (program na egzamin ustny).

Część pisemna to 30 pytań testowych

Czy warto starać się o specjalizację?

Egzamin dla osoby, która stara się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej w posiadanej specjalności uprawień budowlanych, składa się z części pisemnej i ustnej (promocja 3 w 1). Część pisemna to 30 pytań testowych, natomiast część ustna to 6 pytań dotyczących umiejętności zastosowania wiedzy technicznej w praktyce. Po postępowaniu kwalifikacyjnym oraz egzaminacyjnym w sprawie specjalizacji techniczno-budowlanej izba wydaje decyzję o nadaniu specjalizacji lub odmowie nadania specjalizacji (segregator).
Należy pamiętać, że specjalizacja w żadnym wypadku nie rozszerza ani nie ogranicza zakresu posiadanych już uprawnień budowlanych. Zdobycie specjalizacji jest jedynie potwierdzeniem, że dany specjalista ma nie tylko ogólne przygotowanie w danej specjalności, ale także posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenia w tej specjalizacji, która została wskazana w uprawnieniach (opinie). Obecnie wymóg w zakresie praktyk do uzyskania specjalizacji jest podwyższony – praktyka musi trwać 5 lat, ponieważ tylko wtedy stanowi ona swojego rodzaju gwarancję, że kandydat ma specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej przez niego specjalności. Uzyskanie specjalizacji to potwierdzenie wysokich kwalifikacji w swoim zawodzie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami