Blog

30.05.2018

Czym jest ochrona odgromowa?

W artykule znajdziesz:

Czym jest ochrona odgromowa?


Czym jest ochrona odgromowa?

 

W przypadku silnych burz, w mediach można usłyszeć o piorunach uderzających zarówno w budynki przemysłowe jak i obiekty mieszkalne. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych, potrzebna jest odpowiednia ochrona odgromowa. Obecnie w Polsce obowiązuje norma PN-EN 62305:2011, w której określone jest, jak powinna być zaprojektowana prawidłowa ochrona odgromowa.

 

Pierwszą zasadą ochrony odgromowej jest podzielenie obiektu budowlanego na strefy ochrony (LPZ), a następnie dobór odpowiednich urządzeń i aparatów, mających zapobiec skutkom wyładowań. Urządzenia powinny mieć poziom odporności udarowej wyższy niż wartość szczytowa sygnału zakłócającego dla danej strefy. Na granicach stref ochrony stosuje się ekranowanie - np. przez zastosowanie zbrojenia w ścianach.

 

Można powiedzieć, że ochrona odgromowa dzieli się na 3 kategorie - podstawową, obostrzoną i specjalną. Podstawowa ochrona odgromowa obejmuje swoim zakresem obiekty budowlane, które znajdują się poza strefami zagrożenia wybuchem, a także obiekty, które nie są zaliczone do kategorii specjalnej ochrony odgromowej.

Ochroną odgromową obostrzoną objęte są obiekty, które są zagrożone pożarem, wybuchem mieszanin zawierających wybuchowe gazy, par cieczy, pyłów palnych lub wybuchowych z powietrzem, a także materiałów wybuchowych.

 

Ostatnią kategorią jest ochrona odgromowa specjalna. Do tej kategorii zaliczają się obiekty takie jak obiekty sportowe, kominy wolnostojące, a także liniowe obiekty transportowe. Dla nich określone zostały odrębne przepisy.

 

Przy sprawdzaniu ochrony odgromowej budynku warto uwzględnić do jakiej kategorii został przypisany obiekt oraz czy jest konieczność montażu instalacji. Być może, obiekt znajduje się w strefie ochrony innego obiektu sąsiedniego, a wówczas stosowanie dodatkowej ochrony odgromowej nie jest konieczne. W przypadku stwierdzenia, że dany obiekt musi być objęty ochroną odgromową, należy sprawdzić metrykę urządzenia piorunochronnego, której wzór zamieszczony jest w Polskiej Normie.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami