Blog

19.06.2019

Czym są roboty budowlane?

W artykule znajdziesz:

Czym są roboty budowlane?


Zgodnie z definicją słownikową za roboty budowlane uznaje się budowę oraz wszelkie prace, które polegają na:
• przebudowie obiektu budowlanego,
• montażu obiektu budowlanego,
• remoncie obiektu budowlanego,
• rozbiórce obiektu budowlanego (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Czym są roboty budowlane?

Roboty budowlane to proces złożony pod względem organizacyjnym, technicznym oraz finansowym, wymagający współdziałania grupy ludzi. Nadzór oraz odpowiedzialność za cały ten proces spoczywa przede wszystkim na kierowniku budowy (program na komputer). Ponadto roboty budowlane mogą być kontrolowane przez różne urzędy i instytucje, np. nadzór budowlany, inspekcję pracy, organ nadzoru administracyjno-budowlanego, straż miejską czy straż pożarną, oczywiście w zakresie posiadanych przez te organy kompetencji (program na telefon).
W Polsce wszystkie podstawowe zasady związane z robotami budowlanymi znajdują się w ustawie Prawo budowlane (program egzamin ustny).

Oprócz tego stosowane są również inne przepisy prawne, które obowiązują w trakcie wykonywania takich robót, np.:
• przepisy ochrony przeciwpożarowej w trakcie wykonywania robót budowlanych,
• przepisy techniczno-budowlane, czyli warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiektu budowlane, a także ich usytuowanie łącznie z warunkami technicznymi określającymi użytkowania obiektów budowlanych,
• przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy podczas wykonywania robót budowlanych (segregator aktów prawnych).

Nadzór nad robotami


Proces ten wiąże się także z koniecznością przestrzegania wielu innych norm, przepisów oraz opracowań techniczno-budowlanych, decyzji administracyjnych, aprobat technicznych, ekspertyz itp.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami roboty budowlane mogą być wykonywane przez samego inwestora lub na zlecenie inwestora (promocja 3  w 1). Każdorazowo ma on obowiązek zorganizowania całego procesu, czyli m.in. do zapewnienia wykonywania oraz nadzoru nad robotami budowlanymi przez osoby, które mają odpowiednie uprawnienia. Do takich osób zalicza się projektanta, kierownika budowy oraz kierowników robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie potrzeby konieczne może być także zatrudnienie geologa, geodety, archeologa czy innych specjalistów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami