Blog

31.01.2019

Czym zajmuje się Główny Urząd Nadzoru Budowlanego?

W artykule znajdziesz:

Czym zajmuje się Główny Urząd Nadzoru Budowlanego?

Główny Urząd Nadzoru budowlanego sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa budowlanego oraz innych aktów, które regulują proces budowlany, np.:
• ustawy o wyrobach budowlanych,
• warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
• prawa zamówień publicznych (program na komputer).
Najważniejszym organem nadzoru budowlanego jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (program na telefon). Jest to centralny organ administracji rządowej w zakresie sprawa związanych z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym (program na egzamin ustny).

Na drodze konkurencyjnego i otwartego naboru

Według obowiązującej ustawy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłaniany jest na drodze konkurencyjnego i otwartego naboru (promocja 3 w 1). Na to stanowisko powołuje Prezes Rady Ministrów, po otrzymaniu stosownego wniosku od ministra zajmującego się sprawami budownictwa. Zadania powierzone Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego są ściśle określone przepisami prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych. GINB sprawuje swoją rolę przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (segregator). Działanie tej instytucji podlega nadzorowi właściwego ministra od spraw budowlanych. Najważniejszą rolą organów nadzoru budowlanego jest kontrolowanie przestrzegania oraz stosowanie przepisów prawa budowlanego, a także kontrolowanie zgodności wykonywania prac budowlanych z:
• przepisami prawa budowlanego,
• projektem budowlanym,
• warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.
Urząd może też wydawać zgody na odstępstwa od warunków technicznych oraz sprawdzać, czy osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadają uprawnienia pozwalające na pełnienie tychże funkcji.
Kolejną funkcją GUNB jest kontrolowanie, czy przy wykonywaniu robót budowlanych stosowane są wyroby budowlane które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz zamierzonym stosowaniem (opinie). Do obowiązków urzędu zalicza się także kontrolowanie organów administracji architektoniczno-budowlanej, współdziałanie z organami kontroli państwowej oraz badanie przyczyn katastrof budowlanych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami