Czynnik generujący

Czynnik generujący

Z uwagi na czas występowania fali w stosunku do czynników ją generujących fale dzielimy na:
- wymuszone występujące w czasie gdy działa czynnik generujący, (należą do nich np. fale pływowe lub wiatrowe w czasie działania wiatru) (program uprawnienia budowlane na komputer);

- swobodne występujące po ustaniu działania czynnika generującego, lub poza zasięgiem wpływu tego czynnika (należy do nich np. fala martwa, czyli rozkołys, tj. fala wiatrowa, która wyszła poza akwen, nad którym wieje wiatr, albo występująca po ustaniu wiatru).

Z uwagi na położenie fali względem środowiska fale dzielimy na powierzchniowe, tj. takie, które występują na powierzchni wody, czyli na granicy między wodą a powietrzem, którego gęstość około 100 razy mniejsza od gęstości wody nie ma praktycznie wpływu na przekształcanie się fali już ukształtowanej, choć ruch powietrza jest właśnie najczęściej jej generatorem;
wewnętrzne, tj. występujące w głębi wody na granicy dwu ośrodków ciekłych o różnej gęstości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z punktu widzenia teoretycznego fale podzielić można na:
a) Regularne, nazywane także czystymi, prostymi, prawidłowymi, albo składowymi, będące falami, których profil stanowi krzywa okresowa (sinusoida lub trochoida) o stałych parametrach; fale takie są modelem idealnym ruchu falowego i stanowią podstawę teorii opierających się na prawach hydrodynamiki (uprawnienia budowlane).
b) Złożone (albo nieregularne) składające się z wielu (nieraz nieskończonej ilości) regularnych fal składowych o różnych parametrach i nieraz o różnych kierunkach, nakładających się na siebie z losowym przesunięciem fazy, kierunku itd.; są one przedmiotem badań statystycznych lub stochastycznych jako odpowiadające rzeczywistym falom wiatrowym.

Fale złożone nazywane są też wiązkami fal i gdy znany jest ich profil, dają się rozłożyć na fale składowe metodą analizy harmonicznej (program egzamin ustny).
Jeżeli jedna z fal składowych znacznie góruje swymi wymiarami nad innymi falami składowymi, co niekiedy zachodzi w naturze, gdy na przykład na falę swobodną o dużych wymiarach nakładają się małe fale wymuszone wzbudzone lokalnym wiatrem wówczas tę wyróżniającą się falę składową nazywa się falą podstawową.

Fale złożone

Fale złożone mogą być dwuwymiarowe, gdy wszystkie ich składowe mają jednakowy kierunek, lub trójwymiarowe, gdy kierunki te są różne.
Fale regularne zwykle są dwuwymiarowe, a składają się z postępujących jedna za drugą fal pojedynczych, nazywanych także elementarnymi, złożonych każda z kolei z jednego grzbietu i jednej doliny, ograniczonych zatem w przestrzeni do jednej długości (opinie o programie).

Ponadto stosowane bywają następujące dwuznaczne terminy w odniesieniu do fal:
Fale monochromatyczne, czyli o stałym okresie. Często uważa się ten termin za synonim fali regularnej, ale nie jest to ścisłe, bo fala monochromatyczna może mieć stały okres a zmienną (np. rosnącą lub malejącą) wysokość, podczas gdy w fali regularnej wszystkie parametry są stałe.
Fale cylindryczne, które mogą być rozumiane dwojako albo jako fale koliste (o grzbietach kolistych), powstające na przykład w wyniku wrzucenia do wody kamienia, lub częściej jako fale dwuwymiarowe, płaskie, których wszystkie grzbiety są proste i do siebie równoległe (segregator aktów prawnych).

Fale płaskie oznaczają bądź fale dwuwymiarowe, bądź fale o małych wysokościach (o słabo zarysowanych grzbietach).
Terminów tych raczej należy unikać, lub stosując je wyraźnie zaznaczać, o które znaczenie w danym wypadku chodzi.
O trudnościach terminologicznych związanych z falowaniem traktuje praca Mielczarskiego.

Na swobodnej powierzchni morza, jako granicy między atmosferą a hydrosferą i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, występują zjawiska związane ze wzajemnym oddziaływaniem dynamicznym obu środowisk, szczególnie ze wzajemnym przekazywaniem sobie energii. Wymiana energii ma charakter burzliwy (turbulentny) i losowy, przy czym zwykle skierowana jest od atmosfery ku morzu. Przekazana morzu energia objawia się dwojako: w postaci powierzchniowych prądów napędowych (dryfowych) oraz w postaci falowania (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami