Dokładniejsze wzory

Dokładniejsze wzory

Niżej podane rozważania opierają się na teorii zakłóceń w konstrukcjach dachowych. W celu całkowitego zbadania musimy również posłużyć się teorią rur cienkościennych. Dlatego też wzorystosowane w praktyce znajdziemy, który zawiera również przykład liczbowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy wyprowadzeniu powyższych wzorów pominęliśmy odkształcenie powstałe z Nxv i Nv oraz mimośrodowość żeber. Prawdopodobnie nie można ustalić dokładnego wpływu tych czynników Za pomocą teorii rur cienkościennych, gdyż wzory stają się bardzo skomplikowane. Jednak dla j = 2 wpływ poszczególnych czynników można ustalić za pomocą teorii rur cienkościennych. Za pomocą tej metody otrzymujemy wzory.

Wzory można stosować tylko dla dużych wartości <p0, gdyż w wyprowadzeniu powyższym przyjmuje się, że zakłócenia nie sięgają do podpory. Jednakowoż, dokładnego i prostego kryterium nie można ustalić, gdyż minimalna wartość uzależniona jest od bardzo wielu czynników, włączając w to warunki brzegowe wzdłuż podpór (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wyobrażenie o granicy możemy otrzymać na drodze następującego rozumowania. Dla powłoki bez belek brzegowych, metoda belkowa daje, zgodnie z moment w żebrze i wzorem tym można posługiwać się dla małych wartości rp0.

Dokładne związki między naprężeniami a przemieszczeniami dla v = 0 ustalił Fliigge Dischinger posłużył się równaniami Fliiggego jako podstawą do dalszego rozwinięcia teorii, przy czym pominął wyrazy powstałe z mimośrodu żeber (uprawnienia budowlane). Z drugiej strony, wyrazy zawierające K zostały zachowane w wyrażeniach dla sił rozciągających, co jest niezupełnie konsekwentne, ponieważ praktycznie wyrazy K są o wiele mniej ważne od członów zawierających E. W przeciwieństwie do początkowego założenia, że v = 0, Dischinger dowolnie wprowadził wyrazy zawierające v. Wyrazy te były tak dobrane, że dla powłok izotropowych wynikały prawidłowe wyrażenia, ale nie miały one znaczenia dla powłok anizotropowych (program egzamin ustny).

Powłoki o niekołowym przekroju

Aas-Jakobsen i Lundgren zastosowali uproszczone związki między naprężeniem a przemieszczeniem, o czym jest wzmianka przy końcu. Powłoki o niekołowym przekroju stosujemy jako powłoki krótkie (dla których szerokość powłoki jest duża) oraz jako powłoki o średniej długości. Dla pierwszych przekrój poprzeczny stanowi krzywą sznurową, chociaż w pobliżu brzegów może być zbliżony do koła z uwagi na to, że zakłócenia brzegowe ograniczają się do wąskich stref brzegowych. Z drugiej strony, dla powłok o dużych rozpiętościach w obydwu kierunkach, odchylenie od kołowego przekroju ma zasadniczy wpływ na przebieg obliczenia (opinie o programie).

W rzeczywistości przyjęcie przekroju o dużej wyniosłości powoduje zmniejszenie momentów zginających Mv. Łatwo to zrozumieć, na którym przedstawiono przekrój kołowy i eliptyczny. Ponieważ obydwie krzywe mają taką samą strzałkę, faktyczne wartości Nx w zworniku muszą być w przybliżeniu jednakowe. Wartości wyprowadzone w oparciu o teorię błonową będą jednak wykazywać znaczniejsze różnice (segregator aktów prawnych).

Dla przekroju w kształcie koła teoria błonowa daje takie same naprężenia Nx, jakie uzyskalibyśmy w pełnej okrągłej rurze cienkościennej (linia kreskowa na rysunku) z liniowego rozkładu naprężeń (tj. metodą belkową). Dla rury eliptycznej teoria błon daje nieco wyższe wartości Nx w zworniku niż przy zastosowaniu metody belkowej (p. 2.2.4). Ponieważ wysokość rury eliptycznej jest o wiele mniejsza od wysokości rury kolistej, wartość Nx uzyskiwana z teorii błonowej jest o wiele większa dla przekroju w kształcie elipsy niż dla koła (promocja 3 w 1). Końcowa wartość Nx dla konstrukcji dachowych przewyższa obydwie wartości teorii błonowej, jednak dla przekroju eliptycznego różnica będzie mniejsza. Ponieważ różnica ta powstaje z powodu zakłóceń brzegowych, to proste rozumowanie wskazuje na to, że dla powłok o większej wyniosłości zakłócenia mają mniejszy wpływ i dlatego też powodują mniejsze momenty zginające.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !