Dokumentacja budowy uprawnienia budowlane

Dokumentacja budowy uprawnienia budowlane

Dokumentacja budowy, czyli dokumenty dotyczące realizacji budowy, prowadzona jest w celu zapewnienia właściwego przebiegu robót pod względem prawnym, technicznym, organizacyjnym, gospodarki materiałowej, rozliczeń finansowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Protokół przekazania placu budowy. Dokumentem upoważniającym wykonawcę do rozpoczęcia robót jest protokół przekazania placu budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zleceniodawca obowiązany jest przekazać wykonawcy plac budowy i obiekty przeznaczone do remontu lub modernizacji oraz teren niezbędny do prowadzenia budowy w takim terminie, zakresie i stanie, jaki ustalono uprzednio w umowie o wykonywanie robót. Zainteresowane strony mogą postanowić, że zarówno obiekty, jak i teren będą przekazywane częściami (uprawnienia budowlane).

Przekazanie placu budowy powinno zawierać opis terenu i przekazanych obiektów. W odniesieniu do robót remontowych i modernizacyjnych jest szczególnie istotne, by w opisie tym podać, jakie materiały lub elementy przeznaczone są do rozbiórki lub demontażu oraz które z nich przewidziane są do ponownego wbudowania lub przekazania zleceniodawcy. Jeżeli z przekazanych obiektów lub terenu budowy mają korzystać również inni użytkownicy, należy w protokole określić kompetencje wszystkich użytkowników, terminy ich pobytu na terenie robót oraz rodzaje zabezpieczeń, jakie należy wprowadzić ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników (program egzamin ustny).

W protokole muszą być wskazane również źródła poboru wody i energii, a także sposoby odprowadzenia ścieków i dojazdy do budowy dla maszyn i środków transportu. Do protokołu przekazania powinien być dołączony plan urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie robót. Jeżeli na terenie robót lub terenie z nim związanym przewiduje się możliwość wystąpienia przeszkód w realizacji robót, zleceniodawca powinien zobowiązać się do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z wykonawcą.

Do obowiązków zleceniodawcy należy dostarczenie w umówionym terminie pozwolenia na wykonanie robót remontowych i modernizacyjnych, wydanego przez właściwy organ władzy budowlanej, lub odpisu zgłoszenia robót, w przypadku gdy charakter robót nie wymaga pozwolenia (opinie o programie). Zleceniodawca powinien w ciągu 14 dni przed umownym terminem rozpoczęcia robót dostarczyć wykonawcy dziennik budowy oraz wskazać na piśmie osoby, którym powierzył pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wykonawca powinien najpóźniej w dniu przyjęcia placu budowy poinformować zleceniodawcę na piśmie, komu powierzył kierownictwo robót.

Kierownik budowy

Kierownik budowy przed rozpoczęciem czynności związanych z bezpośrednim wykonywaniem robót zobowiązany jest złożyć do właściwego organu władzy budowlanej deklarację o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Analogiczną deklarację składa inspektor nadzoru. Powyższe deklaracje oraz pozwolenie na budowę (ewentualnie odpis zgłoszenia robót) są podstawą do zatwierdzenia dziennika budowy przez właściwy organ władzy budowlanej. Podobny do wskazanego wyżej tryb postępowania obowiązuje również, gdy przedmiotem robót jest wykonanie rozbiórki (segregator aktów prawnych).

Zapisy w dzienniku dokonuje się w dwóch egzemplarzach (przez kopię). Pu oddaniu obiektu do użytkowania wykonawca przekazuje oryginał właściwej władzy budowlanej, a jego kopię zleceniodawcy.

W robotach remontowych i modernizacyjnych jedną z często występujących spraw, wymagających wpisu do dziennika budowy, jest aktualizacja dokumentacji technicznej w związku z ujawnieniem rzeczywistego stanu obiektu dokonywanym w trakcie wykonywania robót.

Najczęściej aktualizacja ta polega na zwiększeniu liczby elementów przeznaczonych do wzmocnienia (np. wymiana drewnianych belek stropowych, przemurowanie fragmentów ścian), zwiększeniu zakresu robót rozbiórkowych czy też stwierdzeniu nieprzydatności materiałów z odzysku, przewidywanych uprzednio do ponownego wbudowania.

Przyczyną tego stanu rzeczy są trudności w jednoznacznym określeniu stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu w fazie przygotowania dokumentacji (np. konieczność ograniczenia liczby odrywek w obiektach użytkowanych) bądź też wpływ czasu, jaki upłynął między sporządzeniem odpowiednich orzeczeń technicznych a realizacją robót (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !