Blog

24.01.2020

Drobne niedokładności i usterki

Drobne niedokładności i usterki

Drobne niedokładności i usterki

Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania podobnie jak innych elementów budynku polega na stałym utrzymywaniu pełnej sprawności i przedłużeniu okresu użytkowania urządzeń (program uprawnienia budowlane na komputer).
Konserwacja polega na stałej kontroli urządzeń instalacyjnych, ochronie ich przed niszczeniem oraz na usuwaniu w porę drobnych niedokładności i usterek.

W ramach konserwacji przeprowadzane są przeglądy okresowe instalacji, na podstawie których ustala się zakres remontu bieżącego. Z uwagi na to, że instalacje co czynne są w sezonie zimowym, odpowiedni dla remontu jest okres letni. Urządzenia ciepłej wody również lepiej remontować latem, gdy zapotrzebowanie wody ciepłej jest mniejsze. W zależności od rodzaju i wielkości instalacji co i cw jak też w zależności od środków, jakimi się dysponuje, sposób przeprowadzania remontu bieżącego może być różny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy mniejszych urządzeniach drobne remonty konserwacyjne najczęściej są wykonywane sposobem gospodarczym przez obsługę kotłowni lub konserwatora, przy urządzeniach większych - wykonanie remontu zleca się specjalnemu przedsiębiorstwu remontowemu lub wykwalifikowanemu rzemieślnikowi.
W praktyce często jednak spotykamy się z tym, że obsługa małych urządzeń ogrzewczych spełnia jednocześnie rolę konserwatorów, a nawet przeprowadza bieżące remonty instalacji.

Ze względu na różnorodność zabiegów konserwacyjnych i napraw bieżących, jak też i na różny ich zakres, nie mogą być one omówione wyczerpująco (uprawnienia budowlane). Podany niżej opis zabiegów konserwacyjnych i remontów ogranicza się do remontu szeregu zasadniczych elementów instalacji, a więc kotłowni i kotłów co wraz z armaturą pomp, wymienników ciepła, podgrzewaczy, przewodów i grzejników.

Znajomość dokonywania konserwacji i remontów tych elementów ułatwi administracji wykonywanie kontroli i nadzoru nad tymi robotami.

Urządzenia i elementy kotłowni

Pomieszczenie kotłowni powinno odpowiadać warunkom, jakie muszą być zachowane w związku z pracą kotłów co, a więc pomieszczenie takie musi być odpowiednich wymiarów, musi być zaopatrzone w odpowiednie przewody wentylacyjne i nawiewne, w czopuchy łączące kotły z przewodami dymowymi itp., co dokładnie omówiono w rozdziale o elementach budynku. Wymienione wyżej elementy kotłowni są wykonywane w ramach robót budowlanych, a więc konserwację i remont bieżący wykonują pracownicy budowlani w porozumieniu z konserwatorem kotłowni. Inne urządzenia kotłowni wchodzą w skład instalacji co. Szczegółowy opis tych urządzeń omówiony był wyżej (program egzamin ustny).

Do obowiązków konserwatora kotłowni należą niżej podane czynności:
Utrzymanie należytego stanu i pełnej użyteczności kotłowni, pompowni oraz składu opału. Wszystkie zabiegi konserwatorskie w odniesieniu do elementów budowlanych, jak: ściany, podłogi, stropy, otwory okienne i drzwiowe, schody i pomosty, urządzenia ręczne i mechaniczne do transportu poziomego i pionowego, kanały wentylacyjne, oraz do elementów sanitarnych, elektrycznych, siłowych i oświetleniowych, wykonują wykwalifikowani pracownicy przydzieleni do danego budynku lub grupy budynków obsługiwanych przez kotłownię. Potrzeby konserwacyjne
O charakterze budowlanym ustala się wspólnie z konserwatorem instalacji ogrzewniczych (opinie o programie).

Utrzymanie w stanie czystości komina i czopucha oraz kanałów spalinowych w kotłach. Konserwator powinien dopilnować, aby czyszczenie komina i czopucha odbywało się przynajmniej raz w miesiącu, a kanałów w kotle co 2-3 dni. Sadzę po oczyszczeniu czopucha, komina kotła należy wynieść na zewnątrz kotłowni. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na szczelność komina i czopucha i w razie zauważonych nieszczelności, uszczelnić zaprawą wapienno-cementową, szamotową lub gliną piecową (segregator aktów prawnych).

Utrzymanie w stanie pełnej sprawności kanałów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, zwłaszcza w czasie pracy kotłowni, jest koniecznym warunkiem dla zachowania bezpieczeństwa pracy obsługi. Ciąg w kanałach sprawdza się za pomocą rozpalenia garści słomy, wiórów drzewnych lub papieru w otworach wywiewnych i nawiewnych kanału. Przyczyną braku ciągu mogą być nieszczelności przewodu wentylacyjnego, wyziębienie kanału, zapchanie lub niedostateczna jego wysokość. Do czynności konserwacyjnych należy zbadanie przyczyny braku ciągu. W zależności od potrzeby należy uszczelnić kanał, ocieplić go, jeśli jest zimny, usunąć powód zapchania lub sprawdzić jego wymiary, szczególnie wysokość.

Utrzymanie w należytej czystości wszelkich elementów metalowych, jak: kotły, armatura, pomosty, urządzenia transportowe (promocja 3 w 1). Części stalowe należy zabezpieczać przed korozją (rdzą) przez malowanie minią, farbą olejną, przecieranie szmatami maczanymi w pokoście, oleju mineralnym lub przez grafitowanie. Części z metali nieżelaznych należy czyścić do połysku odpowiednimi środkami (np. sidolem).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami