Dziedzina przemysłowej produkcji

Dziedzina przemysłowej produkcji
Dziedzina przemysłowej produkcji

W szeroko pojętym zakresie realizacji budynków popełnia się błędy, które z jednej strony mogą wynikać z nieznajomości wszystkich problemów danej specjalności lub braku dostatecznego rozeznania specyfiki specjalności towarzyszących danej branży, czyli braku kompleksowej oceny zjawisk, z drugiej zaś strony błędy te mogą wynikać z braku sumienności i rzetelności oraz niedbalstwa, a więc ze złej jakości wykonywanej pracy (program uprawnienia budowlane na komputer). Dość często występuje również „poprawianie” przyjętych rozwiązań lub ustalonej technologii w celu ułatwienia, „ulepszenia” oraz przyspieszenia pracy.

Każda dziedzina przemysłowej produkcji ma własną specyfikę i rządzi się swoimi prawami, które nie są nienaruszalne i niezmienne, lecz nie mogą być dowolnie, przypadkowo i samowolnie korygowane. Należy więc wyraźnie rozróżniać pozytywne zjawisko racjonalizacji pracy od „upraszczania” jej sobie w celu zwiększenia wydajności lub zmniejszenia pracochłonności kosztem obniżenia jakości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dla każdej z nowo wprowadzonych technologii budownictwa mieszkaniowego wznoszonego metodami uprzemysłowionymi prowadzone są obserwacje i dokonywana jest praktyczna ocena zarówno przez wykonawców, jak i użytkowników. W miarę postępu i dalszego uprzemysłowienia budownictwa eliminuje się zauważone błędy. Nie zabezpiecza to jednak od popełniania nadal niektórych błędów wynikających z niestaranności i niedbalstwa (program egzamin ustny).

Podane dalej przykłady przedstawione w formie opisowej wyjaśnią wstępnie „mechanizm” powstawania wad i usterek. Ułatwi to dalsze poznanie specyfiki budownictwa mieszkaniowego wznoszonego metodami uprzemysłowionymi. W dalszej części książki omawiane będą szczegółowiej m. in. przykłady kolejnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, wprowadzanych w miarę postępu uprzemysłowienia i zbieranych doświadczeń, oraz wady i usterki charakterystyczne dla kolejnych rozwiązań (opinie o programie).

Ostatnie projekty ścian

Na przykład w budynku PBU-59 ściany zewnętrzne wielkopłytowe miały ocieplenie ze szkła piankowego, warstwę fakturową z betonu drobnoziarnistego grubości 2,5 cm i złącza uszczelniane sznurem smołowanym, kitem i warstwą zaprawy. Po kilku latach eksploatacji okazało się, że ściany te przeciekają (segregator aktów prawnych). Przyczyną była tu niewłaściwa konstrukcja płyty. Warstwa fakturowa była zbyt cienka, niewłaściwie połączona z warstwą konstrukcyjną. W czasie eksploatacji warstwa fakturowa ulegała spękaniom, przez które przedostawała się woda opadowa. Podobnie przez niewłaściwie zaprojektowane złącza woda przedostawała się do środka ściany. Już wtedy stwierdzono również, że jedną z przyczyn przeciekania jest nieszczelność stolarki okiennej. Brak dostatecznego rozeznania rzeczywistych warunków pracy płyt w warunkach eksploatacji był w tym przypadku przyczyną błędnych rozwiązań projektowych. W dalszych rozwiązaniach zmieniono konstrukcję złączy, rodzaj izolacji cieplnej oraz sposób połączenia warstwy fakturowej z warstwą nośną, a także zwiększono grubość warstwy fakturowej.

Ostatnie projekty ścian tego typu opracowano poprawnie z punktu widzenia konstrukcji złączy i układu poszczególnych warstw ściany, nie zawsze jednak uwzględniając możliwości technologii wykonania płyt i technologii montażu. Stwarza to dodatkowe trudności (promocja 3 w 1). Przecieki i przemarzania występują obecnie w zdecydowanie mniejszym zakresie i ich przyczyną jest zła jakość prac w produkcji, transporcie lub montażu, a nie błędy w projektowaniu.

Błędów dotyczących realizacji można w zasadzie uniknąć, lecz powstałe trudności są okazją do generalnego tłumaczenia, że ogólna przyczyna złej jakości leży wyłącznie w rozwiązaniach projektowych. Jest więc charakterystyczne, że znalezienie nawet najmniejszego, często drobnego, słabego punktu w rozwiązaniach projektowych - zamiast mobilizować wykonawców do ich wyeliminowania — wpływa na zasadzie reakcji łańcuchowej na ogólne obniżanie jakości pracy na poszczególnych etapach. Ogólnie panuje przekonanie, że usprawiedliwienie w jakimkolwiek etapie realizacji rozgrzesza wszystkich pozostałych uczestników procesu budowlanego.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !