Blog

17.06.2019

Egzamin na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane


Egzamin na uprawnienia budowlane złożony jest z dwóch części – pisemnej mającej formę testu jednokrotnego wyboru oraz ustnej (https://uprawnienia-budowlane.pl). W teście sprawdzana jest znajomość:
• ustawy Prawo budowlane i innych ustaw, które zakresem odpowiadają wybranej specjalności uprawnień budowlanych, o które stara się wnioskodawca, łącznie z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tych ustaw – 70% pytań,
• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 20% pytań,
• postępowania administracyjnego – 10% pytań.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Ilość pytań na części pisemnej zależy od rodzaju oraz zakresu uprawnień, które wybrał kandydat (program na komputer). Najwięcej, bo aż 90 pytań, zawiera test na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w każdej ze specjalności.

W części ustnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu (program na telefon). Zestaw może składać się z 5 lub 10 pytań, które dostosowane są do rodzaju uprawnień, o jakie ubiega się dany kandydat. Pytania dotyczą m.in. umiejętności stosowania w praktyce przepisów prawa oraz stosowania wiedzy technicznej w trakcie wykonywania praktyki zawodowej w zakresie wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych (program egzamin ustny). Jedno pytanie to tzw. część praktyczna, która polega na rozwiązaniu zadania projektowego lub zagadnienia dotyczącego prowadzenia budowy, oczywiście w zakresie uprawnień, które zostały wybrane przez kandydata (opinie o programie).

Półtorej minuty na pytanie


Pytania egzaminacyjne, zarówno do części pisemnej, jak i ustnej, są przygotowywane odrębnie dla każdej specjalności i każdego rodzaju uprawnień budowlanych (segregator aktów prawnych). Listy osób, które przystępują do egzaminu, wraz z podziałem na specjalności, przygotowuje komisja egzaminacyjna. W części pisemnej kandydaci udzielają odpowiedzi na pytania testowe, wybierając jedną z podanych odpowiedzi. Aby móc przystąpić do ustnej części egzaminu, konieczne jest udzielenie przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi. Na każde pytanie przeznaczone jest 1,5 minuty na teście, a na części ustnej czas przygotowania to 25 minut (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami