Blog

30.01.2023

Europejski obszar problemowy

Europejski obszar problemowy

W stosunku do tego, znaczenie transportowe Wisły wydaje się znacznie mniejsze, tym bardziej że nie może być osiągnięte bezkonfliktowo. Już od przełomu XVIII i XIX wieku rola transportowa Wisły słabła na skutek upadku handlu będącego konsekwencją rozbiorów Polski i podzielenia rzeki na trzy części w strukturach trzech mocarstw. Dzieła dewaloryzacji dopełnił rozwój kolei, która przejęła, a przestrzennie wręcz zdublowała jej szlak komunikacyjny. Przez dwieście lat nie miała szans zaistnieć ciągłość inwestowania i modernizacji, które przechodziły w tym czasie Ren, Łaba i częściowo Odra. Z podobnych przyczyn geopolitycznych nie było też możliwości wykorzystania potencjalnych powiązań europejskiego systemu dróg wodnych z wielkimi rzekami Rosji, Białorusi i Litwy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Aktualny stan technicznych możliwości transportowych Wisły sytuuje ją jako peryferyjną drogę wodną. Niemniej jest to wciąż europejski obszar problemowy dróg wodnych. Jego atrakcyjność polega na dwóch potencjalnych możliwościach:

- południkowego powiązania Wisły z Dunajem i wodnego powiązania Morza Bałtyckiego z Morzem Czarnym równoleżnikowego wykorzystania środkowej Wisły do połączenia zachodnioeuropejskiego systemu dróg wodnych ze wschodnioeuropejskim systemem (Prypeć, Dniepr) Realność operacjonalizacji tych potencjalnych możliwości sieciowych zależy zarówno od wystąpienia masy towarowej, jak i od relacji nakładów inwestycyjnych i kosztów jednostkowych transportu wodnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obydwa czynniki nie są obecnie ani w dającej się przewidzieć perspektywie na tyle efektywne, aby legitymowały tak ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne. W tym kontekście złudne wydaje się argumentowanie wskaźnikowymi kosztami porównawczymi kolei, transportu samochodowego i żeglugi, które pochodzą z krajów o dużym poziomie zainwestowania (Niemcy, Francja). Nie wyklucza to jednak aktywności wykorzystania tych powiązań dla funkcji turystycznej żeglugi indywidualnej, bazującej na wyjątkowej atrakcyjności zarówno rzek, jak i obszarów przylegających (uprawnienia budowlane).

Śródlądowy transport wodny

Śródlądowy transport wodny możemy rozpatrywać w kategoriach geometrii układu i potencjalnych możliwości wykorzystania dużych cieków wodnych do transportu barkowego. Nie ma natomiast żadnych przesłanek (prognoz) wynikających z ośrodków produkcyjno-transportowych. Analiza potencjalnych możliwości wykorzystania transportu śródlądowego dla połączenia Płock-Włocławek, po wybudowaniu zbiornika włocławskiego - dowodzi, że nie istnieją przesłanki do aktywności transportu wodnego na krótkich odcinkach, zwłaszcza jeśli istnieje równoległe sprawne połączenie lądowe (program egzamin ustny).

Tak więc o potencjalnych efektach transportowych możemy mówić jedynie w przypadku jednoczesnego wystąpienia kilku czynników: dostatecznie długiego odcinka transportu wodnego, potencjałów produkcyjno-transportowych generujących popyt ładunków podatnych na transport śródlądowy (głównie ładunki masowe) oraz innych motywacji inwestycyjnych (np. energetycznych), które pobudzają hydrotechniczne inwestycje inżynierskie (opinie o programie).

Potencjalna droga wodna Wisły ma także kontekst turystyczno-rekreacyjny. Dwudziestopięcioletnie doświadczenia zagospodarowania zbiornika włocławskiego dowodzą, że na obszarach o dużym poziomie atrakcyjności turystycznej o podobnym charakterze (jeziora, rzeki) trudno wyzwolić popyt przyciągający inwestycje i ruch turystyczno-rekreacjny do bezpośredniej strefy zagospodarowania Wisły (segregator aktów prawnych). Zabudowa hydrotechniczna także nie jest elementem zachęcającym do korzystania z walorów turystycznych rzeki. Potrzeba wielokrotnego, powolnego śluzowania stanowi wątpliwą atrakcję dla żeglarstwa i żeglugi pasażerskiej (pomijając ewentualne koszty). Także funkcji energetycznej Wisły ze względów efektywnościowych nie można wykorzystywać bez łączenia z funkcją transportową i wodną. Dla rozwiązania problemów energetycznych kraju nie ma też ona strategicznego znaczenia, chociaż jest społecznie i ekologicznie racjonalna, a nawet atrakcyjna (tania i czysta energia) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami