Blog

26.07.2018

Firma wykonawcza – rękojmia na roboty budowlane

W artykule znajdziesz:

Firma wykonawcza – rękojmia na roboty budowlane


Rękojmia jest bardzo ważnym elementem relacji pomiędzy inwestorem a firmą wykonawczą. Wykonawca musi zdawać sobie sprawę ze swoich zobowiązań za wszelkie wady fizyczne, natomiast inwestor powinien znać swoje prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem uprawnienia zleceniodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne obejmuję okres dwóch lat, natomiast w przypadku wad budynku jest to okres 5 lat. Jakie są w tym okresie obowiązki firmy wykonawczej? Wszelkie prawa oraz obowiązki w kwestii związanej z rękojmią za roboty budowlane określone są w Kodeksie cywilnym. Od grudnia 20147 roku wydłużone zostały terminy odpowiedzialności z tego tytułu. Nowelizacja znacząco poszerzyła również definicję wady fizycznej, stanowiącą podstawę roszczeń zleceniodawcy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca, przez umowę o roboty budowlane, jest zobowiązany do wykonania obiektu zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej. Zleceniodawca jest natomiast zobowiązany do dokonania czynności związanych z przygotowaniem robót, czyli:
• przekazania placu budowy,
• dostarczenia projektu,
• odebrania obiektu,
• zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia.
Nie ma przy tym znaczenia, czy budowa będzie realizowana przez jednego wykonawcę, czyli kilku podwykonawców. W przypadku, gdy prace są wykonywane na podstawie zatwierdzonego obiektu i pozwolenia na budowę, zawsze są to roboty budowlane.
Rękojmia znacznie ułatwia dochodzenie roszczeń w przypadku wad nieruchomości. Należy jednak pamiętać o systematycznym i terminowym zgłaszaniu wszelkich zauważonych wad. Co ważne, nawet po upływanie 5-letniego okresu rękojmi dotyczącej wad budynku, inwestor, który zawarł umowę na budowę obiektu na prywatny użytek, ma prawdo do dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania aż przez 10 lat. Po upływie czasu rękojmi inwestor nadal może odwołać się do ogólnych przepisów, które dotyczą odpowiedzialności kontraktowej. Zobowiązują one wykonawcę do naprawienia szkody, wynikającej z nienależytego wykonania obowiązków lub ich zaniechania.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami