Funkcja kierownika budowy

Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w jednej ze specjalności techniczno-budowlanych, które określone są w prawie budowanym, pozwala na sprawowanie funkcji kierownika budowy. Należy jednak pamiętać, że funkcja ta może być sprawowana jedynie w zakresie posiadanych uprawień (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Funkcja kierownika budowy na budowie

W przypadku, gdy zakres robót jest inny, konieczne jest ustanowienie kierowników poszczególnych robót budowlanych. Jednak kierownik budowy może być tylko jeden, a do jego pierwszych obowiązków zalicza się przejęcie protokolarne terenu od inwestora oraz dokonane zabezpieczenia terenu budowy (program na komputer). Kierownik umieszcza w widocznym miejscu na budowie tablicę informacyjną i ogłoszenia z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik budowy musi w prawidłowy sposób zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki, a także tak zorganizować prace, aby było one prowadzone zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, przepisami BHP oraz przepisami techniczno-budowlanymi (program na telefon). Kierownik odpowiada również za prowadzenie całej dokumentacji budowy, a zwłaszcza najważniejszego dokumentu, którym jest dziennik budowy. W przypadku, gdy jest to uzasadnione, kierownik może dokonać stosowanych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – muszą one wynikać z postępu prac budowlanych (segregator aktów prawnych).

Ważna rola kierownika budowy

Ważną rolą kierownika budowy jest kontrolowanie jakości i poprawności wykonywanych robót budowlanych (promocja 3 w 1). Podejmuje on również działania, które są niezbędne, aby zapobiec wstępowi na plac budowy osób nieupoważnionych. Kierownik realizuje też zalecenia wpisane do dziennika budowy i zgłasza inwestorowi konieczność sprawdzenia lub odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających (program egzamin ustny). Ponadto zgłasza on inwestorowi konieczność dokonania prób i sprawdzeń wszelkich instalacji, urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych, jeszcze zanim obiekt zostanie oddany do odbioru. Ma obowiązek sporządzenia powykonawczej dokumentacji obiektu budowlanego oraz zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru za pomocą odpowiedniego wpisu do dziennika budowy (opinie o programie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !