Blog

17.07.2019

Gdzie prowadzone jest postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie?

W artykule znajdziesz:

Gdzie prowadzone jest postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie?

Wszystkie postępowania związane z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie są wszczynane na wniosek organu nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego musi być właściwy dla miejsca popełnienia czynu (program na komputer). Wniosek składany jest dopiero wtedy, gdy przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające. We wniosku należy wskazać zarzucany czyn oraz zawrzeć faktyczne i prawne uzasadnienie oraz wskazanie dowodów. W zakresie swojej działalności wniosek ten może złożyć również organ samorządu zawodowego (program na telefon). We wszystkich sprawach związanych z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie orzekać mogą ograny samorządu zawodowego.

Gdzie prowadzone jest postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie?

Kwestie związane z właściwością organów samorządu zawodowego w sprawach związanych z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie są regulowane przez odpowiednie przepisy (program egzamin ustny). Decyzję dotyczącą ukarania w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przesyła się do wiadomości:
• właściwemu stowarzyszeniu,
• jednostce organizacyjnej, która zatrudnia ukaraną osobę,
• Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
• organowi, w którym osobie ukaranej zostały wydane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (opinie o programie).

Co więcej, informacje na temat kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej, wpisywane są do centralnego rejestru ukaranych.

Oran orzekający

Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie nie może zostać wszczęte w sytuacji, gdy od dnia powzięcia informacji przez organy nadzoru budowlanego o popełnieniu czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową w budownictwie, minęło 6 miesięcy (segregator aktów prawnych). Postępowanie nie może być także wszczęte, jeśli upłynęły 3 lata od zakończenia robót budowlanych bądź od wydania decyzji zezwalającej na użytkowanie danego obiektu budowlanego. W sytuacjach wskazany przepisami prawa organ orzekający o odpowiedzialności zawodowej w I instancji może orzec o zatarciu kary. Informacja o zatarciu kary przesyłana jest do odpowiednich organów (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami