Blog

05.03.2022

Geodezja

W artykule znajdziesz:

Geodezja

Powierzchniami odniesienia przy pomiarach poziomych są: elipsoida obrotowa stosowana dla obszarów o powierzchni ponad 15 000 km2, kula dla obszarów 50-15 000 km2, płaszczyzna - dla obszarów do 50-80 km2, a nawet do 500 km2, oraz dla długich, lecz wąskich pasów terenu (trasy kolejowe, drogowe, wodne i inne) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poziomami odniesienia przy pomiarach wysokościowych są: poziom morza dla wysokości bezwzględnych, lub dowolnie przyjęty poziom - dla wysokości względnych. Podstawę pomiarów geodezyjnych stanowią osnowy geodezyjne poziome i pionowe wysokościowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Geodezja dzieli się na geodezję wyższą, ogólną i gospodarczą. Na geodezję ogólną składają się: geodezja szczegółowa, fotogrametria (naziemna i lotnicza), topografia, kartografia szczegółowa. Geodezja gospodarcza obejmuje: geodezję inżynieryjno-przemysłową (inżynierską), górniczą oraz rolną i leśną.

Na podstawie terenowych pomiarów geodezyjnych, obliczeń matematycznych, ich wyników i opracowań kaitograficznych otrzymuje się dokumentację geodezyjną, do której należą: mapy i plany sytuacyjne, wysokościowe lub sytuacyjno-wysoko- ściowe, przekroje podłużne i poprzeczne, dane liczbowe (współrzędne punktów, wielkości powierzchni działek, obiektów, gospodarstw lub całych osiedli) i inne dane (uprawnienia budowlane).

Rozwój mechanizacji i automatyzacji pomiarów oraz zastosowań elektronicznej techniki obliczeniowej umożliwia coraz szersze wdrażanie metod i techniki informatyki połączone z budową systemów informatycznych w różnych działach geodezji i kartografii. Jest to nowa dziedzina nauki i techniki nazywana informatyką geodezyjno-kartograficzną (program egzamin ustny).

Działalność Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) w zakresie koordynacji i nadzoru została zintegrowana z planowaniem gospodarczym i przestrzennym oraz z projektowaniem i realizacją inwestycji w wojewódzkich zarządach rozbudowy miast i osiedli (wojewódzkie biura geodezji i kartografii, geodeci wojewódzcy). W miastach nie stanowiących siedzib województw organizowane są stanowiska geodetów miejskich, a na szczeblu gmin-stanowiska geodetów gminnych (docelowo w każdym mieście i w każdej gminie) (opinie o programie).

Prace geodezyjne

Wykonawstwo geodezyjno-kartograficzne GUGiK prowadzą: Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (PPGK) i Centrum Informatyczne Geodezji i Kartografii (CIGiK) na terenie całego kraju, oraz 17 okręgowych przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych (OPGK w miastach wojewódzkich według podziału administracyjnego przed reformą z 1975 r.) z zakładami i pracowniami terenowymi równomiernie rozmieszczonymi na obszarze obecnych województw (docelowo ok. 300 jednostek w kraju). Oprócz tego w resorcie GUGiK działają w Warszawie: resortowy Instytut Geodezji i Kartografii (IGiK), Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych (PPWK) i Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji i Kartografii „Geokart” (segregator aktów prawnych). GUGiK nadzoruje również cztery istniejące przedsiębiorstwa aglomeracji miejskich (Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań).

Wykonawstwem geodezyjnym zajmuje się także spółdzielczość pracy w ramach działalności Geodezyjno-Dokumentacyjnej Spółdzielni Pracy „Technoplan” w Warszawie z oddziałami w Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie i Poznaniu (por. „Przegląd Geodezyjny” nr 2/76).

Obsługa geodezyjna i kartograficzna budownictwa stanowi istotną część działalności niemal wszystkich jednostek wykonawstwa geodezyjnego. Instytucją powołaną do zaspokojania potrzeb geodezyjno-kartograficznych przede wszystkim w budownictwie jest Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Geologiczno-Fizjograficzne Budownictwa „Geoprojekt” w Warszawie z oddziałami w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Zielonej Górze. Każdy oddział „Geoprojektu" ma w innych miastach wydziały geodezyjne (promocja 3 w 1).

Prace geodezyjne w budownictwie obejmują pomiary:

1) topograficzne i inwentaryzacyjne przeznaczone do studiów, projektów i eksploatacji inwestycji,

2) realizacyjne, wykonywane w czasie budowy i montażu,

3) badawcze, dotyczące odkształceń budowli i terenu, występujących w czasie budowy i eksploatacji obiektów budowlanych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami