Blog

Niższe nakłady zdjęcie nr 10
20.01.2020

Gips jastrychowy

W artykule znajdziesz:

Gips jastrychowy

Niższe nakłady zdjęcie nr 11
Gips jastrychowy

Gips jastrychowy (estrichgips) jest spoiwem powietrznym otrzymywanym przez wypalanie gipsu surowego w temperaturze 800-1000°C i zmielenie wypalonego produktu (program uprawnienia budowlane na komputer). Podczas wypalania gips dwuwodny przechodzi w bezwodny i w małej ilości w pół wodny (około 10%). Jeśli gips surowy zawiera pewną ilość wapienia (co zwykle ma mieja to przy wypalaniu tworzą się dodatkowe ilości tlenku wapniowego. Os łem zawartość tlenku wapniowego w gipsie jastrychowym wynosi 2 do i Tlenek wapniowy pełni rolę katalizatora niezbędnego do spowodowar wiązania gipsu jastrychowego, czyli tworzenia się z wodą gipsu dw wodnego I).

Gips jastrychowy ma postać drobnego białego proszku. Jego ciężi właściwy wynosi 2,9-3,0, ciężar objętościowy w stanie luźno nasypanyi 0,9-f-l,1 T/m3, w stanie zagęszczonym zaś 1,3-5-1,6 T/m3. Ilość wody potrzebna do otrzymania plastycznego zaczynu wynosi 30- 35% ciężaru gipsu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Gips jastrychowy wiąże z wodą bardzo powoli; początek wiązania na stępuje po 3-5-8 godzinach, koniec po 8-^36 godzinach.

Przez dodanie wapna lub gipsu półwodnego można przyśpieszyć wiązanie; początek do około 2 godzin, koniec do 6-5-8 godzin. Korzystne warunki dla wiązania występują przy wilgotności względnej powietrza 60-5-70% i temperaturze 20 ±5°C. Twardnienie i narastanie wytrzymałości następuje powoli i w sprzyjających okolicznościach trwa długo (3-5-6 miesięcy), z wyraźnym zwiększeniem wytrzymałości, która osiąga w próbkach 300-5-350 kG/cm2.

Wytrzymałość odlewów z gipsu jastrychowego zależy w dużym stopniu od stosunku użytej ilości wody do gipsu. Im ten stosunek w granicach urabialności zaczynu jest mniejszy, tym większa jest wytrzymałość. Aby obniżyć ilość wody, nie pogarszając urabialności, zaleca się długie, dokładne mieszanie lub jeszcze lepiej — wibrowanie wyrobu (uprawnienia budowlane).

Ciężar objętościowy odlewu wykonanego z zaczynu o zawartości 30% wody wynosi po wyschnięciu około 1,75 T/m3. Dodanie do zaczynu piasku, zwłaszcza kwarcowego, powoduje wyraźnie obniżenie wytrzymałości.

Stwardniały odlew z gipsu jastrychowego jest bardziej twardy, ścisły i mniej nasiąkliwy niż odlew z gipsu budowlanego, jest również bardziej odporny na działanie wody i czynników atmosferycznych; przy całkowitym nasyceniu odlew ten traci mniej na wytrzymałości (35-5-40%) niż odlew z gipsu budowlanego (program egzamin ustny).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Mimo to gips jastrychowy nie należy do spoiw wodotrwałych, a zatem spotykana w języku polskim jego nazwa „gips hydrauliczny” jest niesłuszna. Odkształcenia „pełzające” i rdzewienie uzbrojenia w wyrobach i gipsu jastrychowego są mniejsze niż z gipsu budowlanego (opinie o programie). Biała, czysta barwa gipsu jastrychowego daje możność uzyskania wyrobów z ładną, barwną powierzchnią, jednak tylko z zaczynu zabarwionego pigmentami odpornymi na alkalia. Gips jastrychowy jest stosowany do:
posadzek bezspoinowych,
zapraw murarskich w miejscach nie narażonych na wilgoć,
tynków wewnętrznych z wyjątkiem pomieszczeń trwale wilgotnych,
gotowych wyrobów z grysikiem marmurowym, jak płyty okładzino v/e, podokienniki, podnóżki stopni itp..
wyrobu marmuru sztucznego,
pustaków i płyt ścian działowych przy użyciu kruszywa żużlowego,
betonów z tłuczniem ceglanym lub wapiennym, a nawet do betonów z uzbrojeniem chronionym przed zawilżeniem (segregator aktów prawnych).

Polsce gips jastrychowy jest wyrabiany przez Zakłady Przemysłu Gipsowego „Dolina Nidy”.Własności techniczne gipsu jastrychowego. Norma resortowa RN-59/MB i PMB-11028 „Estrichgips” podaje następujące wymagania techniczne dla gpisu jastrychowego:
Cechy chemiczne:
zawartość siarczku wapniowego (CaS) nie powinna być większa niż 0,1% (wagowo).
Czas wiązania:
początek wiązania nie wcześniej niż po upływie 2 godzin
koniec wiązania nie później niż po upływie 36 godzin
Wytrzymałość bada się na beleczkach o wymiarach 4X4X16 cm sporządzonych z zaczynu gipsu jastrychowego z dodatkiem 30% wody (wagowo) (promocja 3 w 1). Zaczyn przygotowuje się mieszając starannie i bez przerwy gips z wodą przez 10 minut, aż do utworzenia się plastycznej masy, którą przekłada się łyżką do form.
Próbki przykryte mokrą tkaniną zostawia się w formach przez 24 godziny. Następnie beleczki wyjmuje się z form i przechowuje przez 14 dni w atmosferze o wilgotności względnej nie mniejszej niż 80% i w temperaturze ok. 18°C. Po upływie 14 dni beleczki należy przechowywać dalsze
14 dni w temperaturze pokojowej na powietrzu. Po 28 dniach od chw-f.l wykonania beleczek wykonuje się badanie wytrzymałości na zginanie i rai ściskanie zgodnie z normą PN-59-04360.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Niższe nakłady zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Niższe nakłady zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Niższe nakłady zdjęcie nr 16 Niższe nakłady zdjęcie nr 17 Niższe nakłady zdjęcie nr 18
Niższe nakłady zdjęcie nr 19
Niższe nakłady zdjęcie nr 20 Niższe nakłady zdjęcie nr 21 Niższe nakłady zdjęcie nr 22
Niższe nakłady zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Niższe nakłady zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Niższe nakłady zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Niższe nakłady zdjęcie nr 32 Niższe nakłady zdjęcie nr 33 Niższe nakłady zdjęcie nr 34
Niższe nakłady zdjęcie nr 35
Niższe nakłady zdjęcie nr 36 Niższe nakłady zdjęcie nr 37 Niższe nakłady zdjęcie nr 38
Niższe nakłady zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Niższe nakłady zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Niższe nakłady zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami